Advertisement
م

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی حضرت دانيال گويد:

تعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب ماهی

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب ماهی

ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب ماهی

ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب ماهی

ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب ماهی

ديدن ماهي روزي است

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب ماهی

۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

‫201 دیدگاه ها

 1. سلام.خواب دیدم که در حیاط حرم حضرت معصومه و خیابانهای اطراف آن ماهی های بسیار زیاد از انواع مختلفش روی زمین ریخته شده و از دریا حجوم آورده اند هرجاکه پا می گذاشتم ماهی زیر پا و اطراف پاهایم پر بود به قدری که وحشت کرده بودم و خدارا صدا میکردم. لطفا بفرمائد تاویلش چیست ؟؟
  Kian.arash18@yahoo.com

  1. تاویلش این است که شما به غیر از خدا امامان رامعصوم قرار داده و صدا میزنید باید توبه کنید و تنها خدا را صدا بزنید و از خداوند متعال هر چیز بخواهید .

    1. خواب دیدم حوض پر از ماهی ولی کنار حوض بزرگ یک ماهی نیمه جان بود که نیمی از ماهی را از وسط جدا کرده بودند وخورده بودند ‌نیمی دیگر با اکسیژن نفس میکشید تعبیر چیست

   1. آیه قرآن میفرماید (وابتغوا الیه الوسیله)یعنی خدا میفرماید با وسیله نزد من آیید ودرتفاسیر امامان معصوم بعنوان وسیله از جانب خدا معرفی شده اند وهمچنین خدا راه ودرب ورود به خود رااهل بیت قرار داده است واهل بیت هم به اذن خدا قادر به هرکاری هستند پس تعبیر شما کاملا غلط وخلاف روایات وقرآن میباشد

    1. خداوند با صراحت گفته که هر چیزی رو که میخواهید از من بخواهید چرا که به امامان و معصومین هم قدرتشون رو از خدای متعال گرفتن‌ پس بهتره مستقیم از خدای یگانه درخواست کنیم تا از امامانی که خودشون هم محتاج به همون خدای یگانه بودن.

     1. امامان معصوم واسطه هستند اتفاقا توسل به ائمه زودتر جواب میگیرید چون صبر خدا زیاده امامان برگزیده خدا هستند

     2. ما اونها رو به عنوان شخص آبرو مند واسطه و شفیع قرار میدهیم.در زندگی هم زیاد میشه کارمون گیر می‌کنه و یه ضامن با آبرو واسطه میشه و مشکل رو حل می‌کنه ولی در واقع کننده اصلی کار عوض نشده و فقط واسطه آبرومندی اضافه شده

   2. اون کسی که امام رو معصوم میدونه که طبق نص صریح قرآن عمل کرده چرا که آیات باب عصمت در قران کریم زیاده
    اما اونی که به این معتقد نیست اعتقادش خلاف قرآن کریمه و باید از حرف و اعتقاد و عملش توبه کنه چون یه اصل قرآنی رو رد کرده

    1. سلام 15ساله ام
     امروز ظهر خواب دیدم که با بابام به چشمه رفتیم ان چشمه محافظ شده بود و برایش خانه درست کردند و افراد محافظ داشت
     من و پدرم دنبال اب تمیز بودیم که من ماهی های بزرگی را در حوض دیدم به بابام گفتم یکیشون رو ببریم مرد محافظ با مهربانی یکی از ماهی ها را با خنده به من داد و گفت این ماهی بچه دارد من هم گفتم مشکلی ندارد میبریمش و ماهی بزرگ رو همراه بچه اش در جعبه ای نسبتا کوچک با اب گذاشتم و رفتم پیش برادرم و گفت اینها گناه دارند و ازادشون کن منهم قبول کردم به ماهی غذا دادم و امدم ماهی کوچک رو ناز کنم دم پچه ماهی کنده شد ولی باز هم بازی میکرد انگار نه انگر اعضای بدنش کنده شده و بازهم پیش چشمه رفتیم که ماهی هارا رها کنیم که یادم اومد ماهای ها رو نیاوردم

    2. خدا رو صدا زدی باید به خدا توصل کنی نه کسی دیقه ای تا علم یا هر چیزی که بدست میاری باعث بهت و شگفت و وحشتت بشود

    3. لطف کنید بفرمایید ایه یا منبعی از قران ک تایید نطر شما باشه بفرمایید خواهش میکنم یک ایه واضح ک بشه این موصوع تایید کنه بفرمایید بدون توجیح و تفسیر بدون فلسفه بافی و گفتن اینکه خداوند منطورش اینه یا اونه! یک ایه واضح .حتما غیر ممکنه خداوند برای موصوعی ب این مهمی نعودبالله تشخیص نداده باشه ک ابهام درست کنه و باعث تفرقه بشه پس اگر میخواست بگه از من مستقیم تقاصا نکنید قطعا میفرمود بندگان شما ارزشی ک باید ندارید پس برید ب باارزشهای مورد نطرم بگید تا اونها دعای شما رو برسونن شاید اجابت کردم

   3. شما اهل سنت برادران مسلمان ما هستید ، قصد دشمنی ندارم پس توهین نکنید! وگرنه مدارک اینکه شما به غیر از خدا متوسل شده اید فراوان دارم، اگر قرآن و حدیث قبول دارید بروید مطالعه بفرمایید که خداوند میفرماید بعد از پیامبر ما نزد شما قرآن و عترت پیامبر را برای راهنمای شما قرار داده ام، امت شیعه بر اساس این آیات به اهل بیت ایمان می آورند و شیعه(پیرو) معصومین شدند، من اگر سنی بودم ۶ ال ۷ سال پیش که با مدرک و مستندات ظلم خلیفه دوم به مردم ایران در زمان فتح ایران روا داشتن ۷ دور از اسلام برگشته بودم

    1. دوست عزیز شما نه شیعه هستید ونه خداپرست هر مذهبی وآیینی که انسانها را از هم جدا کند مردود است وعقاید تو وامثال تو مزدود است در ضمن اگر خلیفه دوم نبود همه مردم ایران بر دین بدحق اسلام نبودند بلکه یا بر مذهب شمنی مغولان یا بر مسیحیت یا بر دین ثنویت بود پس اگر مردم ایران هدایت یافته اند از مجاهدت خلیفه دوم بوده … یاد بگیرید احترام بگذارید بر عقاید دیگران

     1. سلام من خواب دیدم تو یه شرکت دارم کار میکنم که دارن بک کیک خیلی زیبا به شکل ماهی درست میکنن.ماهی هفت رنگ بود به رنگ رنگین کمان .دم ماهی خیلی بلند و رنگین بود انقد که محو زیبایی ماهی بودم بعد داخل کیک رو باز کرد توی شکم ماهی پر نگین های زیبای سفید رنگ بود محو زیبایی این ماهی بودم و درخشش نگین های داخل شکمش

    2. دوست عزیز اصلا بحث سر نوع دین نیست بنده ب اسلام و قران استناد میکنم میشه یک ایه بدید از قران ک کشورگشایی و تجاوز ب خاک کشورهای دیگه و کشتن مردم و مهمتر مسلمان کردن دیگران با زور و شمشیر اشاره کنه.بحث اینه ک بر اساس فرمایش خود شما ک مسلمان کردن دیگران اصلا هر کسی ک دقیقا متصاد خود قرانه ک میفرماید پیامبر تو فقط وطیفه داری انذار کنی و انتخاب دین ازاد هستند؟!
     مهمتر اینکه ایرانیها بیش از هزار سال قبل از مسیح و اسلام یکتاپرست بودند و متاسفانه تاریخ چون اعرابی ک ب ایران در اون زمان پیروز شدند نوشتند .در تاریخ ب دروع ایرانیها رو اتشپرست و کافر قید کردند در حالی ک الان پر واصح معلوم شده ک ایرانیها زرتشتی و پیروان پیانبر خداوند بودند و منشور حقوق بشر قانون اساسیشون بوده ک همین الان بن سلمان ۱۴۰۰ سال بعد اسلام تصمیم گرفته یه ذره ازش با کمی حقوق ب زنها اجرا کنه .حالا بنطر شما خلیفه دوم با اونطور مسلمان کردن و کشتار زن و بچه ها کارش شما تایید میکنید صادقانه بفرمایید؟

    1. سلام من خواب دیدم ماهی بزرگ سفید درتنگ های کوچیک شنامیکردن و اینقد باقدرت شنامیکردن که تنگم به پرواز دراورده بودن و دیدم توی خونم ماهی بزرگ تو هواپرواز میکنند و این طرف اون طرف میپرن و درنهایت جلوی دستم افتادن دیدم که میخوان بمیرن واسه اینکه حروم نشن سرشونو باچاقو بریدم بدنهاشو تیکه تیکه کردم و از دهن یه ماهی بزرگ یه ماهی کوچکم بیرون کشیدم میشه بگید تعبیرش چیه

    2. سلام خواب دیدم تو یک دریاچه که آبش خیلی زلال بود ماهی خوشگلی گرفتم که تقریبا متوسط بود بعد اینکه ماهی رو کشیدم بیرون دیدم یدونه هم از همون ماهی لب ساحل افتاده تعبیرش چی میتونه باشه

    3. سلام
     من خواب دیدم یک ماهی حدود ۵۰ سانت در خانه من روی میز اشپزی هست و در حال خفه شدن. ناراحت شدم و برای من شبیه انسانی بود که در حال خفه شدن و با چشمهایش کمک میخواست من برای نجات دادنش ظرفشویی را کنار زدم و زیرش چاه اب سرد بود ماهی را در ان رها کردم و زنده شد و رفت….

   4. سلام
    خواب دیدم ماهی زنده (قزل آلا)از آب گرفتم و زنده زنده گاز زدمو خوردم میشه لطف کنبد بگید تعبیرش چیه؟

    1. خواب دیدم یک ماهی گنده در رودخانه زلال با قلاب گرفتم
     آب طوری زلال بود که از بیرون ماهی را میدیدم

   5. الله اکبر از این تعبیر
    اشتباه محض هست
    چرا به مردم دروغ میگویید
    ماهی تعبیرش مال و رزق و‌ روزی و راه نیک هست
    لعنت برشما با این افکار غلط

   6. اگرتوسل به غیرخداشرکه،پس چراعمردرزمان خلافت ابوبکربرای نزول باران به قبرپیامبرمتوسل شد؟

   7. شما تحت تاثیر دوستان وهابی خود قرار دارید اگر کمی سواد قرآنی داشتید می دانستید که اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه ی فیض خداوند هستند که در آیه ی مباهله ونیز آیاتی که مزد رسالت پیامبر اسلام را دوستی و اطاعت اهل بیت عصمت علیهم السلام قرار داده و اطاعت از پیامبر واهل بیت علیهم السلام همان اطاعت از خدا ست چرا که اهل بیت عصمت علیهم السلام معلمان واقعی قرآن و عمل کنندگان ومفسران راستین قرآن هستند

   8. فقط یه داعشی و وهابی میتونه از یه خواب به چنین تاویل مضحک و سخیفی برسه.
    درک جایگاه والای معصومین و اهل بیت پیامبر(ص) از مغزهای بسته و متهجر و شیطانیِ وهابی جماعت انتظار نمیره “اکرمی گرامی”

   9. بهتره شما از گناه و حرفای خود توبه کنید که حرف نادرست و اشتباه تحویل مردم میدین بهتره سوره یوسف رو با معنا و تفسیر مطالعه کنید خالی از لطف نیست در مورد واسطه قرار دادن برای رسیدن به خدا همون طور که ما ها همه واسطه قرار میدیم شخصی رو برای رسیدن به مقصود و کار از وسیله قرار دادن مادر برای راضی کردن پدر یا بعکس و یا وسیله قرار دادن ریش سفید شهر و روستا برای آشتی بین یک قوم و طایفه اگه اون مورد گناه هست از نظر شما پس این موارد هم گناه هست و مشرک از نظر خودتون

   10. این چه تعبیریه خب همه شیعیان گاهی برای برآورده شدن حاجات به ائمه متوسل میشن که اونا بخاطر معصوم بودنشون واسطه ی برآورده شدن حاجات بشن و حتی داخل قرآن هم خدا خطاب به پیامبر گفتن که اگر تو هم واسطه بشی توبه قوم بنی اسرائیل رو قبول نمیکنه این خودش به این معنیه که ما میتونیم برای برآورده شدن حاجات به ائمه متوسل شیم

   11. امامان ما معصوم میباشند و توسل و کمکخواستن ازاین بزرگواران همان کمک خواستن از خداست.

    1. امامان معصومیتشون رو از چی کسی گرفتن؟ از خداوند درسته؟ پس چرا نباید همه چیز رو از خدا درخواست کرد بطور مستقیم‌ در قانون عرفان و جذب میگیم خدای تمام ادیان و کایتات، همون خدای بخشنده ای هست که هر انچه بخواهی به تو میدهد.

   12. مشخص است که امامان معصوم هستند و قابل استمداد و استمساک هستند و هیچ اشکالی ندارد آنها را صدا بزنیم و منافاتی با توحید و وحدانیت خدا ندارد.

    1. اهانت نکنید شیعه و سنی با یکدیگر برادرند و خدا و پیغمبر دینشون یکی هست دشمن مشترک دارن که اسرائیل جنایتکار هست که غاصب قدس شریف هست اهانت حتی بر کفار جایز نیست چه برسد برادران به هم

   13. شما هم به جاي جانشين خدا مشاور فرويد دزد حديث را صدا مي زني
    احاديث امده احبا الله و أوليا الله
    قران امده خدا دعاي رسول را در حق ما أجابت كند و پيامبر مثل بقيه نيست

   14. تاویل پاسخ شما هم این است که چون شما اشخاصی را که در نزد خدا جایگاه و شانی را دارند قبول ندارید خداوند هم شما را نخواهد پذیرفت مگر اینکه توبه کنید

   15. سلام هر کاری به اذن خداوند صورت می گیرد ولی در قران داریم که خداوندبه پیامبرش می گوید برای سعادت بندگان دعا کند پس 14معصوم ع می توانند به اذن پروردگار برای من و شما دعا کنند

   16. ابتعو الله بالوسیله که در قرآن اومده نشون میده که حرف شما بی پایه و اساس است. اهل بیت مجرای فیص الهی هستند

  2. سلام تو استخر بودم تفنگ داشتم ماهی رو دیدم با تفنگ زدمش بعد باخودم بردم .روز بعد داشتم برا دوستام تعریف میکردم در حالی که همون استخر بودیم که دیدم همشکل همون ماهی و همون اندازه پیداش شد ولی این دفعه با دست گرفتمش .تعبیر چیه

  3. سلام خواب دیدم فردی ک سید هست ماهی درست کرده و من ازون ماهی خوردم لطف میکنید تعبیرش رو بگید؟ممنونم

  4. معصوم بودن خداوند برای مخلوقش چه نشانه ای دارد ؟ در حالیکه اگر مخلوق خداوند معصوم باشد نشانه ای از قدرت و حکمت خداوند مبیاشد چرا تدابیر و مخلوقات با ارزش خداوند را تکذیب میکنید خداوند را بدون روسلان و کتابهای مقدس و مخصوصا امامان معصومش چگونه میتوانستیم بشناسیم؟ اگر امامان نبودندخداوند برای انسانها چه چیز را الگوی اخلاقی قرار میداد

 2. سلام من چند روزه خواباهای عجیبی میبینم و واقعا در خواب میترسم مثلا دیشب خواب میدیدم تو یه آبگیر کثیف و آلوده پر از مار و ماهی های زشت و کثیف تو هوای گرم شنا میکنم واونا به سمتم هجوم میارن اما من خودمو نجات دادم و دیگه نترسیدم ولی هنوزم به زشتی اون ماهیهای خوابم ماهی ندیدم .

 3. سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال است و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

  1. معصومه

   سلام .خواب ديدم خبر به من دادند كه پسرم ميتواند با يك هواپيما كه يكي از سرنشينانش ؛ پرواز را كنسل كرده بجاي او مسافرتي كه هميشه در انتظارش بود برود .طوري كه پسرم را نديدم و او رفت .اما خيلي خوشحال بودم كه او به آرزويش رسيد. يك آن خانه اي قديمي ديدم كه وسط آن يك حوض آبي رنگ و با آبي زلال : درون آن ماهي هاي بزرگ سالم زيادي بود و آن ماهي ها با

   خوشحالي آببازي ميكردند .در آن حين تصميم گرفتم كه ديوارهاي آن خانه قديمي را هم مرمت كنم .كسي از من سوال كرد اين ماهي ها را كي ميخوريم و من گفتم براي خوردن نيستند.
   ممنون از لطف شما

   1. معصومه

    سلام .خواب ديدم خبر به من دادند كه پسرم ميتواند با يك هواپيما كه يكي از سرنشينانش ؛ پرواز را كنسل كرده بجاي او مسافرتي كه هميشه در انتظارش بود برود .طوري كه پسرم را نديدم و او رفت .اما خيلي خوشحال بودم كه او به آرزويش رسيد. يك آن خانه اي قديمي ديدم كه وسط آن يك حوض آبي رنگ و با آبي زلال : درون آن ماهي هاي بزرگ سالم زيادي بود و آن ماهي ها با

    خوشحالي آببازي ميكردند .در آن حين تصميم گرفتم كه ديوارهاي آن خانه قديمي را هم مرمت كنم .كسي از من سوال كرد اين ماهي ها را كي ميخوريم و من گفتم براي خوردن نيستند.
    ممنون از لطف شما

 4. سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال وجود دارد و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

  1. سلام من خواب دیدم که خواهرم آب تنگ ماهی رو خالی کرد و بعد از خالی کردن اون ماهی های بزرگ محو شدن و بجای اون ماهی های کوچک روی هوا معلق ماندند اگر میشه تاویلش رو بفرمائید ممنون

 5. سلام خواب دیدم که از ساحل دریا یه ماهی بزرگ میگیرم. اینروزا دچار گرفتاری مالی شدم لطف میکنید تعبیرش را بگویید.ممنون

 6. سلام من تو خواب دیدم چندتا ماهی بزرگ سیاه وسبز توی حیاط خانه امون است ومن میترسم وفرار میکنم
  ممنون خداحافظ

 7. سلام من خواب دیدم ماهی قرمز وسفید رنگ و نسبتا بزرگ طرف من میاد و قصد حمله داره و من افتاده بودم و بلند نمیشدم فقط دستانم رو حائل کرده بودم و خیلی هم ترسیده بودم

 8. سلام در خواب ديدم از يك حوض بزرگ ماهى درشت را با دست ميگرفتم و ميكوبيدم تا بميرد و رنگ ماهى خاكسترى بود ماهى دوم رنگ قرمز كه همراهان گفتند اين رنگ خوشمزه نيست و دوباره به اب انداختم و يك ماهى به رنگ خاكسترى ديگر گرفتم لطفا تعبيرش را بفرماييد

  1. من خواب دیدم ماهی دارم ولی ماهی مرد….
   بعد از مدتی باردار شدم
   دختری به دنیا آوردم
   و اون فرشته ی آسمونی رفت پیش خدا

 9. سلام ، من در حال حاضر بسیار در تنگنا و گرفتار هستم ، البته از لحاظ مالی ، متاسفانه بیش از ده سال هست که گرفتارم و به هر کاری که دست میزنم بیشتر متضرر میشوم! طوریکه الان حدودا دو ساله که بدلیل عدم توانایی مالی خانه ای که در آن مستاجربودیم را تحویل و پس از ارسال باقیمانده اثاث منزل به شهرستان جهت نگهداری در انباری ، منزل مادر خانم ام زندگی میکنیم ، با توجه باینکه در زمینه خرید و فروش قطعات ماشین آلات سنگین و در همین اواخر در زمینه تولید فعالیت داشتم ، بدلیل مشکلات پیش آمده در شرکتی بصورت حقوق ماهیانه 1500 کار میکنم که با توجه باینکه تا کنون ، خود ، کارفرما بودم ، شرایط خیلی سختی را تجربه میکنم ، دو شب پیش خواب دیدم که انگار در کنار حوضی هستم که تعدادی ماهی قرمز که بنظرم کمی درشت تر از ماهی های داخل تنگ بودند را دارم میگرم و برای بردن ، داخل یک کیسه فریزر میریزم که در آن نیز از قبل آب ریخته بودم ، به قدری تعداد آنها زیاد بود که مقدار آب داخل کیسه جوابگوی انها نبود

 10. salam, khab didam tong mahi ro tamiz kardam va dar etmam didam mahi haye ghermez faravani nesbatan dorosht ta tong gam shodan. Shena nemikardan, vali ghermez Va sorati bodan . Zende bodand va tahe tong draz keshide bodand. Moteajeb shodam ke chera yek mahi tabdil be chandin mahi shode . in mahi va tong mahi alan to khonam hast va mahi az sale gozashte zendast. Lotfan Tabir khab ro begoeed. Btashakor faravan.

 11. سلام من در خواب دیدم در منزل آکواریم داریم ولی ماهی درونش کم است و من تعدادی ماهی زیبا و قشنگ برای آن گرفتم و همه از این کار خوشحال بودیم.

 12. سلام
  شب تو خواب دیدم کنار ی جوی اب زلال و روان نشسته بودم ومنظره اطراف جوی اب خیلی منظره عالی بود من قلاب رو داخل اب انداختم اولش ی ماهی کوچیک گیرم اومد زود به رود خانه برش گردوندم و دوباره که قلاب رو انداختم ی ماهی با اندازه معمولی و با پولک های رنگارنگ و خیلی خوشکل انگار رنگین کمان بود رو گرفتم وقتی کنارم روی سنگ گذاشتمش ماهی با همون زیبایش بزرگ تر شد .تعبیر این خواب چی هست؟

  1. من خواب دیدم 6 تا ماهی زنده خریدیم که ببریم تو استخر .ولی در بین راه یکی ازآن از وسط نصف شد منم مجبور شدم طرفی از بدنش که قلب هست .قلبش را در بیارم که جون نکنه .تعبیر خواب من چیه

 13. سلام خواب دیدم یه ماهی متوسط با رنگ بنفش تو یک استخر انداختم بعد چند دقیقه اومدم سرش زدن تو استخر ماهی های قرمز کوچیک بود وقتی ماهی راپیدا کردم از دهنش پول و دلار در اورد ریخت تو آب جمشون کردم چیدم تا خشک بشن چند نفر بودیم در اخر فقط یه کمش تو نستم ور دارم ؟؟؟!

 14. برخلاف تاویل احمقانه امام جعفر صادق و ابن سیرین تازی 1 هزار ساله بیسواد شما دیدن ماهی قرمز در خواب از دین فرد حکایت می کند من بارها خواب ماهی قرمز دیدم دیشی خواب دیدم ماهی قرمزی در یک تنگ بسیار تنگ هم عرض خود بدن ماهی بزور تنفس می کرد من کشیدمش بالا دیدم از کمر نصف شد و من فکر میکردم آیا میشود با سوزن بخیه دوباره بدنش را دوخت یا نه

 15. خواب دیدم من فرزندی نوزاد دارم که تنها در خانه مانده است بعد از یک روز دوری به خانه رفتم و دیدم فرزندم ماهی شده و من به نوزادم که شبیه ماهیه و خیلی بی جون شده شیر میدهم و جون دوباره می گیره و سرحال میشه

 16. درضمن احمقم هستی ک اسم شیعه رو رو خودت گذاشتیو اونوقت ب امامت صفت بد لقب میدی تا احمقایی این چنینی هستن دیگه ب داعش و چیزای دیگه واسه نابودی نیازی نیس

 17. ‎خواب دیدم فردی که سالها پیش فوت کرده برای نوه هایش ماهی عید آورده و دو تا هم به پسر من داد . لطفا تعبیرش چیست

 18. خواب دیدم یک ماهی قرمز در تنگ است و از دهانش یک صدف خارج شد.تعبیرش چیست؟

 19. سلام من دیشب خواب دیدم تو حیاط خونمون پر از ماهی نیمه جون یکیشون رو درخت رز افتاده که مرده من آب و باز میکنم و همه ماهی ها زنده میشن و شروع به شنا تو آب می کنن بجز یکی که مرده

 20. سلام من دیدم دوماهی بزرگ رادردستم گرفتم همه گفتن مردن اماوقتی به تنگ ماهی انداختم به تغدادزیادی ماهی کوچک تبدیل شدند لطفا کمک کنین

 21. سلام، در خواب دیدم من در آب برکه ای ایستاده ام و همسرم در کنار برکه دراز کشیده، من ناگهان ماهی رابط دست از آب به بیرون پرتاب کردم در همین حال یک ماهی زرد زیبا و یک ماهی آبی زیبا خودشان در ظرفی که من در آب گذاشته بودم گرفتار شدند که آنها را هم برداشتم و در آخر با دو بار تلاش توانستم ماهی سفیدی را صید کنم و یک ماهی کوچک هم همسرم گرفت لطفا راهنمایی کنید

 22. سلام من دیشب خواب دیدم از شیرآب ظرفشویی ماهی میاد بیرون تو چند ثانیه دیدم ۶ ۷ تا ماهی هست اگه اطلاع دارین تعبیرش چیه لطف میکنین بهم بگین ممنون.

 23. سلام من خواب دیدم که با یه جمعی رفتم اقیانوس برای ماهیگیری اونجا یه بچه ای بود که من چهرشو ندیدم یه تخم لاک پشت به من داد من رفتم خونه وهمش نگران بودم که تخم لاک پشت خوردنی هست یا نه پوسته ی تخمش خیلی خوشگل بود مثل سنگای رنگارنگ زیبا بود اخرشم اون تخم رو اب پز کردم خودم

 24. سلام خواب دیدم دارم دوش میگیرم ک یه عالمه ماهی مرده کوچولواز داخل دوش بیرون ریخت اومدم کنار تا ببینم اینا چی هستن ک دیدم درحالی ک دوش بازه ماهی میریزه اونایی ک زنده ان برعکس جهت اب شنا میکنن به سمت بالا خیلی عجیب بود

 25. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم که کنار استخر ایستاده بودم و یک بسته ماهی هم از مغازه خریده در دستم بود که احساس کردم ماهی های توی دستم تکان میخورند آنها را به داخل استخر انداخته و آنها شروع به شنا کردن کردند

 26. سلام من در خواب دیدم قرار بود به جایی برویم با دوستم از رودخانه ای رد میشدیم من گفتم بیخیال رفتن شویم و اینجا ماهیی بگیریم. فراوان ماهیی ریز و درشت بود چند تایی را گرفتم انداختم بیرون ولی سر میخوردن میرفتن تو آب دوباره.

 27. سلام من ديشب تنگ ماهى خواب ديدم كه يك ماهى قرمز از همون ماهى هاى شب عيد البته رنگ قرمز كمرنگ بود و آب ماهى ها خيلى شفاف نبود ولى قابل ديدن بود و چند تا بچه ماهى كوچيك مثل ٧-٨ تا هم درون آب بود ماهى بزرگتر از آب پريد بيرون و من انداختمش داخل تنگ ماهى و دوباره پريد بيرون و باز انداختمش داخل تنگ كه از خواب بيدار شدم خواب من بين ساعت ٢-٣ صبح بود لطفا اگه تعبيرش رو ميدونيد بهم اطلاع بدين ممنون

 28. خواب دیدم دوتا ماهی هدیه کرفتم دوتا هم خودم برداشتم ماهی اندازه اش متوسط بود و تازه بود آبش تمیز بود وماهی سرد سیری بود

 29. سلام دیشب خواب دیدم که برایم پدر بزرگم که وفات نموده خیلی زیاد ماهی های بزرک در بسته های خیلی بزرک می آورد که ماهی ها در آن بستعه ها نمایان است.نمی دانم چه تعبیری دارد؟

 30. سلام خواب دیدم در یک استخری عمیق با آب زلال و صاف(خودم داخل آب بودم) دارم با ماهی های کوچک زیبا بازی میکنم .دوستان به نظرتان چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

 31. سلام امروز صبح خواب دیدم یک ماهی بزرگ و یک آقا یک تیکه شو برش داد و بعدش من اون ماهی اول یک تیکه کوچیک شو شکافتم و داخلشو نمک زیاد زدم بعد گفتم نمکش زیاد شد نمکشو تکوندم و بعد تیکه بزرگ ماهی استخوان وسط ماهی در اوردم و نمک زدم

 32. خواب دیدم کنار رودی هستم آبش خیلی زلال و شفاف بود داخل آب ماهی های بزرگ و زیبا زیادی رو میدیدم واقعا داخل خواب خیلی خوشحال بودم منظره واقعا زیبا بود تعبیرش چی هست.

 33. سلام خواب دیدم که حوض ماهی ای بدون آب وجود دارد و ماهی های زیادی به همراه گیاهان متنوعی در آن وجود داشتند که بعضی از ماهی ها قرمز رنگ بودند. من داخل حوض را پر از آب کردم و سپس برگشتم اما بعد از مدتی آب حوض کاملا خالی شد. تعبیر این خواب چه میشود؟ ممنون.

 34. سلام من در خواب دیدم گهگاهی باران شدید میبارد بعد همه جا برف گرفته تا کمر و توش چند کوسه سفید رنگ و ماهی های سفید تقریبا بزرگ . لطفا حتما جواب تعبیر را بدین .

 35. سلام
  خواب دیدم قایق سواری میکردم بعد یدفه به ظرف ماهی بهم دادن بخورن بعد آروم آروم آب رودخونه کم شد دیدم تو آب پر از ماهیهای بزرگ و سیاهه که بیشترشون مردن و منم دقیقا داشتم ازهمونا میخوردم خیلی ترسیدم بعدشم که نجات پیداکردم پابرهنه بودم نمیدونستم چیکارکنم
  میشه لطفا تعبیرش کنید؟

 36. دیشب دوتا ماهی سفره هفت سین گرفتم شب خوابیدم خواب دیدم ماهی ها خودشونو از تنگ بیرون میندازن هی مینداختم توی تنگ باز خودشونو بیرون مینداختن اخر سر یه کاغذ گذاشتم سر تنگ تعبیرش چیه

 37. سلام . من خواب دیدم یه عالمه ماهی قرمز و سفید توی تنگ و آکواریوم دارم . بعد انگار بعضی ماهی یخ زده بود من مینداختم تو آب جون میگرفتن. چند تا بچه هم خونمون بودن که ماهیهارو اذیت میکردن . مثلا دریه ظرف ماهی رو گذاشته بودن من به دادشون رسیدم و در رو باز کردم و جون گرفتن . داشتن میمردن . یا تو آکواریوم سس قرمز تند ریخته بودن همه ماهیها اومده بودن روی آب گرفتمشون انداختم تو یه ظرف دیگه که نمیرن . به ماهی آخر که رسیدم خود آکواریوم آب رو تسویه کرده بود تمیز بود . بعد ماهیه یه مدل عجیبی بود مثل کارتونا و روی سرش تاج بود . سر حال سرحال بود . میخواستم بندازمش پیش بقیه گفتم چون بزرگه دردسر میشه.میشه لطفا تعبیر کنید

 38. سلام . من خواب دیدم یه عالمه ماهی قرمز و سفید توی تنگ و آکواریوم دارم . بعد انگار بعضی ماهی یخ زده بود من مینداختم تو آب جون میگرفتن. چند تا بچه هم خونمون بودن که ماهیهارو اذیت میکردن . مثلا دریه ظرف ماهی رو گذاشته بودن من به دادشون رسیدم و در رو باز کردم و جون گرفتن . داشتن میمردن . یا تو آکواریوم سس قرمز تند ریخته بودن همه ماهیها اومده بودن روی آب گرفتمشون انداختم تو یه ظرف دیگه که نمیرن . به ماهی آخر که رسیدم خود آکواریوم آب رو تصفیه کرده بود تمیز بود . بعد ماهیه یه مدل عجیبی بود مثل کارتونا و روی سرش تاج بود . سر حال سرحال بود . میخواستم بندازمش پیش بقیه گفتم چون بزرگه دردسر میشه.میشه لطفا تعبیر کنید

  1. سلام خواب دیده‌ام که بر روی پشت بامی ماهی های ریخته اند و ماهی ها در حال تکان خوردن هستند و همچنان که ماهی ها تکان می‌خورند از پشت بام به پایین می‌افتند و من در آن زمان از ماهیانی که پایین می‌ریزند یک ماهی بزرگ بر میدارم و میبرم باتشکر تعبیرش چیست.؟

 39. سلام من خواب دیدم که ماهی های کوچیک وبزرگی روی زمین درحال جون دادن هستن ومن روشون آب میریزم تا زنده بشن بعضیاشون مشخص بود که مردن ولی بقیشون نه وبرادرم به من میگفت که همشون مردن ولی من کار خودمو میکردم میشه تعبیرشو بگید؟

 40. من خواب دیدم دو ماهی بزرگ و یک کاهی کوچک مرده بجای بچه زایمان کردم تعبیرش چیست ممنون از شما

 41. سلام من نزدیک 20تا ماهی قرمز دارم دیشب خواب دیدم این ماهی از تنک افتادن بیرون و مردن ولی دونه دونه برداشتمشون انداختم داخل تنگ و دوباره زنده شدند…تعبیر خوابم چیست؟!

  1. تو بزودي ميميري و در يك روز باراني زنده ميشوي اما چون نميتواني از قبر بيرون آيي ميميري اما بسختي .برو استغفار كن

 42. سلام من خواب دیدم تو یه فروشگاه بزرگ ماهی فروشی هستم که از هر نوع ماهی اونجا وجود داشت برای خریدن و خوردن من از تمام ماهی های خوب و مرغوبی که میشناسم گذشتم و ماهی های کوچولو سورمه ای رنگ مرده ای اونجا بود که ظاهرخوبی نداشتن و من خریدمشون اون هم خیلی زیاد فکر کنم صد تا ازشون خریدم و اوردم خونه و تمام خوابم رو درگیر تمیز کردن این ماهی ها بودم که اصلانم تمیز نمیشدن و خیلی لزج و چندش آور بودن بوی گند همه ی خونه ام رو گرفته بود و از دستشون خلاص نمیشدم چسبیده بودن بهم انگار و یادمه همونجوری یکمی ازشون خوردم و توی خواب از خوردنشون حالم به هم خورد خیلی خواب چندش اوری بود تعبیرش رو میدونین؟

 43. من خواب دیده ام که در حال پختن برنج هستم ماهی های کوچکی در قابلمه هستن که وقتی می جوشد پیدانیستن ولی وقتی که نگاه میکنم آب زلال است وماهی های کوچک ورنگارنگی بودند

 44. سلام من خواب دیدم با یه دوستی که یه مشکلی براش پیش اومده داریم یه مسیری رو میریم توراه کلی ماهی کنار جاده هست که میشد دست بندازیو بگیریشون.منم کلی ماهی درشت گرفتم دادم به این دوستم و کلی خوشحالی کردیم تعبیرش چی میشه

 45. سلام . خواب دیدم از بین چند ماهی زیبا دوتا زیباترینشون را انتخاب کردم و آن ها را همراه خودم به خانه اوردم و در ظرف بزرگی از اب قرار دادم . تعبیر چیست؟؟

  1. سلام
   درخواب دیدم لب دریا ایستاده بودم به صورتی که اول جزر اتفاق افتاده و بعد از اندک زمانی مد اتفاق افتاد و آب بالا آمد که من لب ساحل ایستاده بودم و یک قابلمه در دست داشتم نسیم ملایمی هم می‌آمد و اندکی موج به لب سال میزد که ماهی ها با موج ها می آمدند و به داخل قابله می‌ریختند تا حدی که قابلمه من پر شد و درب آن را گذاشتم و رفتم و بعد در کنار خانواده و دسته جمعی ماهی ها را پختیم و صرف کردیم .
   محمد

 46. با سلام ، من خواب ديدم كه در يك رودخانه كه آب زُلال داشت يك سبد پر از ماهي گرفتم ، افراد زيادي تو همون رودخونه مشغول گرفتن ماهي بودن ، آخر ين ماهي كه صيد كردم بزرگ و رنگ تيره داشت و زنده بود دلم سوخت مي خواستم رهاش كنم كه اون رو به مردي دادم كه كنارم بود اون هم ماهي رو كشت من خيلي ناراحت شدم و شدت ناراحتي خيلي گريه كردم از شدت گريه از خواب پريدم ميشه بفرماييد تعبيرش چي ميشه ممنون.

 47. سلام
  من خواب میدیدم که دوتا ماهی بزرگ تو بغلم بود.به بزرگی یه گربه.یک دفعه یکی از ماهی ها اون یکی رو خورد و یکم خون ماهی به پارچه ای که تو دست من بود ریخته بود.
  میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟

 48. سلام خواب دیدم دریای سرد وبا آب زلالی است درقسمت بالای آن قرارداردم ودرون جوی های ماهی های بارنگ های گوناگون هستند وانها راتماشا می کنم وصید می کنم . خوابم درنزدیکی های سحربود تعبیرآن رامیخواهم . سلطان مسعود محب ازشهرمزارشریف افغانستان یاعلی مدد

  1. سلام خواب دیدم تو یک دریاچه که آبش خیلی زلال بود ماهی خوشگلی گرفتم که تقریبا متوسط بود بعد اینکه ماهی رو کشیدم بیرون دیدم یدونه هم از همون ماهی لب ساحل افتاده تعبیرش چی میتونه باشه

 49. سلام،راستش من خواب دیدم که دوتا ماهی قرمز توی تنگمون هستن،ویک ماهی قرمز دیگه که یکم بزرگ تر از اونها بود بیرون تنگ بود بدون هیچ آبی و میگفت که من همون ماهی هستم که مردم.من هم ازش ترسیدم و فرار کردم رفتم توی اتاقم میترسیدم بیاد دنبالم.

 50. سلام من دیشب خواب دیدم چندتا دریاچه های کوچکی کنارهم هستن که من سر یکیشون رفتم که داخلش پراز ماهی های سفید که خیلیم خوشگل بودن یکیشون تاجی توی سرش داشت که به من نگاه می کرد

 51. سلام، خواب دیدم که از نهر‌آبی ماهی زیاد صید میکنم… ماهی‌های رنگی‌(قرمز و زرد و…) یکی‌دوبار‌ راه‌ آب سد شد ولی با اشاره من‌باز شد و بعد ماهی ها به اجناسی‌تبدیل‌ شدند‌و من‌در حال صید و بیرون آوردن‌اونها‌ بودم طوری که از شدت زیادی دیگر‌جا برای اونها نبود… آب زلال بود ، ماهی‌فراوان‌، اگر تاویل‌این‌خواب‌رو میدونین لطفا راهنمایی کنین.

 52. سلام خواب دیدم در اثر تصادفی جنازه های زیادی روی زمین بود و من و یکی از اقوام داشتیم چشم جنازه ها را که جدا شده بود پیدا میکردیم و هرکدام را که با جسد جور بود سر جایش میگذاشتیم ماهی های بزرگ و زیادی هم بودند که بعضی جنازه ها را نصفه قورت داده بودندو ماهی ها هم مرده بودند همین لحظه بود که فهمیدم لقمه بزرگی در دهان دارم و در حال جویدنش هستم قورتش ندادم چون به من گفتند مغز انسان های مرده در دهان من است من هم کامل از دهانم درش آوردم

 53. سلام،در خواب دیدم خانم سابقم در یک مهمانی خانوادگی با خوشرویی در ظرفی به من ماهی سفید داد و من باتوجه به اختلافی که داشتیم از این کارمتعجب و خوشحال شدم.لطفا تعبیر بفرمایید.ممنون.

 54. سلام .من خواب دیدم با خانواده ام لب ساحلی بودیم و من رفتم شنا کنم مادرم گفت بیا بیرون کوسه میاد میخورتت و من خندیدم و گفتم چشم وقتی اومدم بیرون یکدفعه دیدم یک عالمه ماهی به سمت ساحل اومدن ماهی هایی که زنده بودن
  و نا خوشحال ماهی ها رو ور میداشتیم تا برای ناهار بپزیم و خیلی خوب بود میشه تعبیرش رو بهم بگید ممنون

 55. سلام من خواب دیدم که داشتم از مسیر پشت خونمون میومدم یکدفه یک ماهی بزرگ نقره ای و درخشان را دیدم که زنده هم بود و من گوشی رو درآوردم تا ازش عکس بگیرم به نظر شما تعبیرش چیه

 56. سلام خیلی وقت پیش خواب اکواریوم پر از ماهی های زینتی دیدم که فقط داشتم به اکواریوم نگا میکردم که همرنگ ماهی داخلش بود و یهویی دیدم ماهی ها بیرون ریختن و من سعی میکردم اونارو داخل کنم یه ماهی نارنجی افتاد نتونستم بندازم داخل اکواریوم یه ماهی بزرگ سیاه هم دستمو گاز گرفت ولی انداختم داخل …بعد یه شانس بزرگ بهم رو کرد و یه موقعیت کاری خوب برام پیش اومد که فکر میکردم همه چی درسته بعد خواب دیدم تو یه اکواریوم بزرگ دیواری دارم شنا میکنم که همش ماهی سفید داخلشه و دستمو میبردم نزدیک میرفتن کنار …و بخاطر کارای ناپسند دیگران وحسادتشون کارم در حال حاضر متوقف شده و علاوه بر کار نظر رعیسمون که مجرد بود به من جلب شد که خیلی ادم خوب و موفقی بود و دیشبم خواب دیدم رفتم یه مغازه به قصد قیمت گرفتن و شایدم خرید میخواستم یه انگشتر بگیرم که مروارید داشته باشه…خواهری یکی برداشت انداخت تو دست سه تا مروارید داشت انگشترشم زرد بود و سنگ قیمتی ابی روشن هم گذاشت جلوی دستم من فقط نظاره گر بودم …نه خودم نه خواهرام هیچکدوم خرید نکردیم ولی من مروارید و انگشتر سنگ ابی روشن دیدم تعبیرش چیه؟؟ممنون میشم اگه تعبیر کنید

 57. خواب دیدم از تو دهنم ماهیای خوشکل و مختلف بیرون میاد همشونو میریختم توی تنگ ماهی اب تنگ زلال و شفاف بود

 58. با سلام خسته نباشید خوابی درمورد ماهی دیدم ک کنار یک برکه ایستادم و ماهی متوسط در حال جان دادن به سمت ساحل میایین بعد چندنفرایستاده اند ماهی های مرده رو پرت میکنن اونور اب
  اگه جواب بدین خعیلی ممنون

 59. خواب دیدم دستشویی خونه رو میشورم یهو یه ماهی قرمز بزرگ از چاه اومد بالا فکر کردم مرده ولی آب که ریختم روش دیدم تکون میخوره بعد که اومدم بگیرمش یهو شد عروس هلندی(پرنده) بعد گفت سلام من عبدالهبم دقیق اسمش در خاطرم نیست ولی عربی بود خیلیم واضح و راحت صحبت میکرد

 60. سلام خواب دیدم کلی ماهی قرمز از مدرسه ای که درس میدم باشاگردام بیرون اوردم وبا برادر زاده ی کوچکم ماهی ها رو به یک جوی آب روان ریختم که برن وقتی میرفتن میگفتم پارسا ببین اینا میرن سلام مارو به اقابزرگ میرسونن .وبلند بلند گریه میکردم .اقا بزرگ پدرم هستن که یک سال و نیم پیش فوت کردن
  لطف میکنید تعبیرش رو بهم بگید
  خیره انشالله

 61. قل هو الله احد
  بنام هو
  نکند آنکه به ما درس دین میداد ، خودش پاک از خدا بی خبر باشد
  خداوند واحد و جهان بی پایان خداست، اینهمه ترکیب و تحریف خدا در ادیان آیا سزاست؟
  خالق عالم ،خدا در نزد تو باشد اگر، اینهمه ادیان و فرقه نباشد جز جهل مگر
  ای که انسان بودنت شایسته ی ذات شماست، اندکی فکر گر کنید خدا اطراف شماست
  از پس انسانیت راه و نشانی پر فروغ، میبرد این راه تورا سوی بلوغ
  عارفان و صوفیان اندر همین راه رفته اند، زین سبب هست که ااینچنین وارسته اند

 62. سلام تقاضادارم تعبیرخواب منوبگید.خواب دیدم واردیه دریاشدم که عمق کمی داشت بعدیه ماهی بشیاربزگ که اندازه یه خونه بزرگ بودصیدکردم.بعدادمهای زیادی داشتن تورمیانداختن ولی هیچی صیدنمیکردن ومن هرجاتو می انداختم ماهی میگرفتم وماهیهایی که کوچک بودرهامیکردم وماهیهای بزرگترروبرمیداشتم.لطفا منوراهنمایی کنید.باتشکر

 63. سلام خواب دیدم در ماهی فروشی هستم و دو نوع ماهی با کیفیت متفاوت ب یک قیمت میفروشند در نهایت ماهی با کیفیت بهتر راخریدم. ماهی تازه بود و رنگش تقریبا سفید بود

 64. سلام .در خواب دیدم در کنار یک رودخانه یا برکه بزرگ که آب زلال و آرام داشت ماهیها آرام بودند و کسی که شاید آشنا بود با قلاب در حال گرفتن ماهیها بود . اکر تعبیری داره میخوام بدونم فقط باید ذکر کنم شبی که این خواب را دیدم مشروبات الکی مصرف کرد بودم

 65. با سلام من در خواب دیدم کنار رودخانه که قسمتی که آب کم عمقی دارد و و آب زلال دارد به وفور ماهی ریز و درشت وجود دارد من خودمو به آب رساندم و در آن آب کهم عمق که سنگ های کف رودخانه هم مشخص بود که یک ماهی رودخونه متوسط رودخونه ای (آزاد) و گرفتم ولی با خودم گفتم گناه داره دوباره ولش کردم تو آب، خواستم بدونم تعبیرش چیست.

 66. سلام من ۲۰ سالمه وخواب دیدم روی یه ستون وسط یه دریاچه نشستم که ابش خیلی تمیزه و توش ماهی های بزرگ دارن شنا میکنن تعبیرش چیه؟

 67. باسلام.
  من دیشب خواب دیدم که ماهی فروشی به کوچه مان اومده و ماهی میفروشه دو تا ماهی خیلی بزرگ که یکی از همسایه هامون از اون ماهی میخرید دیدم شکمشو باز کرد ماهی های کوچک بسیاری در داخلش بود و چند تا از اون ماهی ها رو خرید منم به همسایمون گفتم که دوتا از اون ماهی های کوچک رو هم برا من بخره و پولشو بردم بهش دادم و آوردم خونه داشتم مزه دارش میکردم که تمام استخونهای ستون فقراتشو با دستم شکستم و پختم
  ممنون میشم جواب من رو هم بدین باتشکر

 68. سلام درخواب دیدم که در حوضی که آب زلالی ندارد درحال ماهیگیری هستم طوری ک درحوض فقط یک ماهی بزرگ است درنزدیکی من نیز فرد ماهی فروشی وجود دارد.سعی به گرفتن ماهی میکنم اما نمیتوانم بعد درچه حوض را باز میکنم تا آب حوض خالی بعد یک چوب بلندبرمیدارم ان را بزور در دهان ماهی فشار میدم و آن را درمیارم از حوض،که آبش درحال خالی شدن است،بعد که درمیارم میبینم ماهی چشمانش را بسته و مرده است فرد ماهی فروش بهم یک ماهی کوچک میدهد و درخواب باخودم میگویم ماهی ک من گرفتم نجس است و ماهی کوچیک این فرد قابل خورد است.تعبیراین خواب چی میباشد؟ممنون بخاطرپاسخگو بودنتون

 69. سلام. من خواب دیدم همراه برادرم وارد یه ساختمان نیمه ساز شدیم . دردستم یک پلاستیک پر از گندم بود که تمامش رو روی خاک پاشیدم تا پرندگان بخورندبعد در فضای باز بزرگی که آنجا بود به آسمان نگاه کردم و آسمان را پر از ماهی که در حال پرواز بودند دیدم حتی در اطراف من هم پر از ماهی در حال پرواز بودو من بهت زده شده بودم. لطفا تعبیرش رو بفرمایید.

 70. سلام من خواب دیدم یه ماهی بزرگ صید کردیم به اندازه پنج تن بود .من و دونفر دیگه …با طناب میکشیدیم بیرون و من به اندازه پنج تیکه از اون ماهی خوردم ولی بقیه طناب ازشون پاره شد و ماهی برگشت به آب ..تعبیرش چی میشه؟؟؟

 71. سلام من خواب دیدم که پدرم فوت کرده است و آن در دنیا امروزی هم 15سال فوت کرده موقع که فوت کرده بود یه جورایی من خوشحال بودم

 72. سلام
  من خواب دیدم یه ماهی کوچک و قرمز داشتم که یک نفر اونو انداخت توی یه رود خونه شفاف که اکثر قسمتاش کم عمق بود و توش ماهیای بزرگ و اردکای عجیب غریب بودن بعد بار اول ماهی قرمز مرد ولی انگاری که دوباره زنده بشه برگشت ولی بازم ماهیای بزرگ تر کشتنش اصلا نمیتونست توی اون اب باشه.اینم بگم که باهاشون حرف میزدم چه ماهی کوچیکه چ بزرگا.

 73. سلام میخوام بدانم کجای قران یا کجا حدیث معتبری گفته شده امامان رو واسطه قرار بذاریم که خداوند حاجت ها را براورده کنه
  خواهشا قران رو خوب تلاوت کنید که چند بار خداوند تاکید کرده که جز او از هیچ بنی بشری دعا نکنید و کسی رو واسطه قرار نگذارید و خواهشا دعاهای امامان رو گوش کنید ببینید چطور از خداوند رو دعا میکنند
  مواظب باشید شرک نکنید چون گناه نانابخشش است و فقط خدا رو بخوانید

 74. سلام. خواب دیدم ماهی بدون اب است اما زنده است
  اون را داخل اب انداختم خیلی بزرگ شد و خودشو از اب میاورد بیرون .شیشرو شکست ک توی اب نباشه . بعدش یدفعه تبدیل شد ب ی پسر ۱۸-۱۹ساله.
  خیلی عجیبه . تعبیرش چیه ؟؟؟

 75. اولا که تعبیر خواب علمی از طرف خداست چنانچه خداوند به حضرت یوسف عطا فرمود و بنابراین هرکسی قادر به تاویل خواب نیست.
  بعد هم ائمه علیهم السلام اولیای خداوند هستند و به اذن خداوند میتوانند مشکل گشایی کنند از خلق خدا.
  همانطور که عیسی مسیح علیه السلام به اذن خدا مرده زنده میکرد و کور مادر زاد را شفا میداد. و این صریح قرآن کریم است.
  پس با تعصب و بی علم پاسخ کسی را ندهید

 76. سلام من خواب دیدم روی اسکله ای تو دریای جنوب بودیم با دو تن از آشنا ها که نمیشناسم، یکیشون تو آب پرید و شنا کرد و از لذت شنا توی اآب برای من گفت و من رو هم دعوت کرد، من برای پریدن آماده شدم که ناگهان قلاب و نخی که برای ماهیگیری آماده کرده بودم رو تو ساک دیدم و رفتم، سراغ گرفتن ماهی، ابتدا یه ماهی نسبتا خوب و بزرگ گرفتم که شباهت به قزل آلا بود بعد از اینکه آووردمش بالا به دلیل اینکه از دستم لیز خورد و جایی براش تعبیه نکرده بودم به داخل آب افتاد بعد از آن چند ماهی بزرگ دیگر گرفتم و داخل جای مخصوص انداختم و قرار بود از اونها غذا درست کنیم و کباب کنیم همینطور اومدم ماهی های دیگر رو بگیرم که قلاب و نخ از دستم لیز خورد و افتاد تو آب😬

 77. سلام خواب دیدم که همراه دخترم و دختر خاله از مدرسه محل کارم میخواهیم به عروسی برویم اما مادرم ما را به مکانی میفرستد تا برای عروسی حاضر شویم در انجا یک دریاچه بزرگ کم عمق با ابی زلال پر از ماهی های بزرگ است که مادر بزرگم که فوت کرده در یک جزیره در نزدیکی ماست با یک سبد چهار تا ماهی بزرگ میگیرد و دخترم میرود میگیرد ولی ماهیها از دستش در اب میافتد به توصیه مادر بزرگ یکی از بزرگها را میگیرد و میاورد زنده و بزرگ ولی قسمتی از پولکهایش کنده شده بود بعد با سبد میرود که بقیه ماهیها را هم بیاورد تعبیرش چیست

 78. خواب یه ماهی فروش و دیدم با ماهی های زخمی مثا یکی نصفه بود یکی یکم پوستش پاره شده بود

 79. خطاب به آن بنده خدایی که گفته‌اند کجای قرآن گفته واسطه قرار دهیم،
  شما رجوع بفرمایید به سوره یوسف آیه 97 که می‌فرماید «یا ابانا استغفرلنا انا کنا خاطئین» قرآن داستان پسران یعقوب را تعریف می‌کند که بعد از آنکه فهمیدند یوسف زنده است و عزیز مصر شده پیش یعقوب نبی که پدرشان بود رفتند و از او خواستند که برای ایشان طلب استغفار کند. سوال: مگر خودشان نمیتوانستند استغفار کنند که حضرت یعقوب را واسطه کردند؟ همچنین روایت‌های صحیح السند داریم که خود پیامبر فرمودند «من و علی پدران این امت هستیم» و احادیثی در مورد 11 نفر که بعد از امیرالمؤمنین از فرزندان او امام هستند و نام‌هایشان ذکر شده هم داریم. خب طبق آیه قرآنی که ذکر شد و حدیث پیامبر ما می‌توانیم پیامبر و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام را واسطه قرار دهیم!

  علاوه بر آن فوق در آیات دیگر نیز در این مورد آمده است. مثلا رجوع کنید به آیه 35 سوره مائده که میفرماید «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ…» (ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و به سوی او *وسیله* بجویید…)
  و اینجا میبینید که صریحا در مورد وسیله سخن گفته شده

  البته کسی که خواب باشد با صدا کردن بیدار می‌شود و کسی که خود را به خواب زده هر چه قدر هم صدایش بزنی بیدار نمی‌شود.

  1. بنده ی خدا بهتره بری توبه کنی که اصلا درک اینجور چیزاهای معنوی رو نداری خدابه هرکسی به اندازه ی ظرفیتش عقل ودرم داده.به شماهاهم که به امامان متوسل میشین خب به اندازه ی ظرفیتتون عقل داده. همه چی رو خدا آفریده و درید قدرت خداوند متعال میباشد. خدا وقتی توقرآن کریم فرموده برای رسیدن به من به دنباا وسیله باشید منظورازاین وسله یعنی کارهای خیر ونبک انحام بدهید تابه حاجتتون برسین.نه اینکه به بنده ی خدا متوسل بشین که خودش یه شرک وکفریزرگ ونابخشودنیه. خداست که حی وحاضروزنده است.خداخودش گفته بخوان مرا تا اجابت کنم تورا.وقتی ختم نبوت شده دیگه نیازی نمبینبم که به بنده های خدا نیازی داشته باشیم. همه چیز فقط خداست.پس فقط وفقط از ذات مقدس خدا کمک بخواهید.بنده نه سنی هستم نه شیعه.فقط یه مسلمان هستم که فقط وفقط به خداوند بزرگ ومهربان اعتقاد دارم وبس. امیدوارم این انسانهای جاهل رو خداوند هدایت کنه واین کفر وشرک رو نابود کنه. واین رو بدونید همیشه آدمهای عاجز وناتوان به غیرخدا متوسل میشن. انسانی که ایمانش قوی باشه همیشه وبی پرده از درگاه خداوند حاجت ونیازشو میطلبه. والسلام فی امان الله

 80. سلام میخواستم بدونم تعبیر خوابی که دیدم چیه اگر به من بگید خیلی ممنون میشم من خواب دیدم که با فرد دیگری که نمیشناختمش انگار ماهی بودیم ولی هر دوتامون میدونستیم که انسانیم و بعد یه موجودی هم بود که تمام ماهی هارو میخورد ولی به صورتی که بعد از بلع اسکلت اونها رو کامل بیرون مینداخت و تو اون دریایی که بودیم پره اسکلت بزرگو کوچیکه ماهی بود و ما هم یکم زخمی شده بودیم ولی چشمامونو بستیم و صبر کردیم و بعد دیدیم که به یه ساحل رسیدیم و به ما گفتن که شما زنده موندید و این یه معجزه ست .
  اگر تعبیر این رو بگید خیلی ممنون میشم چون توی روزه خاصی برام اتفاق افتاد .ممنون

 81. من واقعا برای افراد بیسواد و تعصبی متاسفم که اینهمه آیه و سوره قرآن که خیلی صریح گفته وسیله و یا واسطه قرار دهید بین خودتان و خداوند و گفته زنده نه امامانی که در بین ما نیستن بابا ما امام زنده و معصوم داریم انوقت شما میری یه مشت خاک رو واسطه قرار میدی و زار زار برای یه مشت خاک اشک میریزی اما امام زنده رو به فراموشی میسباری. بخدا اگر همینقدر که برای امامانی که فوت شدن وقت میزاشتیم برای صاحب الزمان وقت میزاشتیم تمام مشکلاتمون حل شده بود. ما به برادران اهل سنت هیچ کاری ندارم اما به هیچ عنوان حاضر نمیشم واسطم غیر زنده باشه. زمانی که مرگ به سراغم آمد من هم همون زمان به سراغ تمام معصومینی که در این دنیا نیستن میرم اما تا وقتی زندم دوست دارم به سراغ زنده ها برم هر چند که انسان گناهکاری هستم اما اگر کمترین دعایی بکنم برای امامیه که زندست و داره گناهان و وضعیت منو میبینه. یا مهدی به داد همه ما برس.

  1. نظر شما کاملاً اشتباه هست بهتره نظر امام زمان. عج. رو هم در مورد 13 معصوم مطالعه کنید خالی از لطف نیست

 82. سلام من خواب دیدم چند تا ماهی آبی رنگ تو آکواریم دارم که آب آکواریم هم یه ذره کدر شده آب آکواریم رو کم کردم حواسم نبود کل آب آکواریم رفته ماهی ها جون گیدادن تو خشکی توی آکواریم بعد از چند دقیقه متوجه شدم آب ریختم تو آکواریم یه ذره آب بهشون رسید جون گرفتن بعد بیدار شدم حالا تعبیر این خواب چیه ؟

 83. سلام من خواب دیدم چند تا ماهی آبی رنگ تو آکواریم دارم که آب آکواریم هم یه ذره کدر شده آب آکواریم رو کم کردم حواسم نبود کل آب آکواریم رفته ماهی ها جون گیدادن تو خشکی توی آکواریم بعد از چند دقیقه متوجه شدم آب ریختم تو آکواریم یه ذره آب بهشون رسید جون گرفتن بعد بیدار شدم حالا تعبیر این خواب چیه ؟میشه بم‌ بگین؟

 84. Salam mamnon misham jawabamo bedid , man khab didam pedaram , daheim wa nafar Usedom ham keh har 3 fot shodan mahy mikhoran wa faghat jawab salam mano dadan keh badesh man raftam , wa khoshhal bodam keh har 3 nafaro didam , bad bidar shodam , hat 3 nafar taghriban 4 saleh fot shodan …. mamnon misham barayam tabir kond …ba tashakor

 85. سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم نزدیک بک جوی زلال هستم اما ماهی ها از ان درحال بیرون امدن هستن و من شروع کردم به انداختن ماهی ها به اب وهرماهی ک میتونستم میگرفتم وبه داخل اب مینداختم ماهی ها هم کوچیک وهم بزرگ بود وبعضیها خیلی زیبا بودند خواهش میکنم تعبیر خواب بنده رو لطف کنید بگید فکرم خیلی مشغوله

 86. سلام من خواب دیدم که ماهی خیلی بزرگ را از اب خیلی کم که رو به خشک شدن بود را گرفتم و در حوض بزرگ پر اب جاری ره کردم و اعلام میکردم که این ماهی مال من است

 87. من خواب دیذه بودم که زیر کف حیاط ماهی شنا میکند زمین باز شده بود ومن ماهی خیلی بزرگ را بادو دستم از سرش روی زمین کشیدم واز اب بیرون اوردم ،بعد ماهی دومی سر نداشت به خودم گفتم این زنده است یانه،لطفا بگید چه تعبیری داره؟

 88. باسلام.خواب دیدم بارون میبارد.ودر ابی که تو حیاط جمع شده بود.ماهی ریز وبسیار درشتی پیدا شد.منم هم رفتم یکی ازاون ماهیهای درشت رو گرفتم.ولی عده ای میگفتن ولش کن این نوع ماهیها قابل خوردن نیستن.ممنون میشم معنیشو بودونم

 89. خواب دیدم دندان جلویی ام سمت چپ پایین لق شده است و کمی درد دارد از لای دندانم یک دمب گیلاس را میکشم بیرون بعد دیدم یک استخوان بزرگی لای ان گیر کرده با زحمت ان استخوان را با دست میگیرم و می کشم بیرون دندانم لق میشود ودردنآک بعد یک ماهی بزرگ ولی مرده از دندانم خارج میشود نگاه میکنم میبینم شکم ماهی را باز کرده اند احشا ان هنوز هست ولی یک کلت هم در ان جاسازی شده به ارامی ان را میگذارم باشد تکه ای از احشا ماهی را برای پرنده ای عجیب و غریب می اندازم ان را میخورد

 90. سلام خواب دیدم سیل گل آلودی ماهی رو آورده کنار رودخانه تقریبا بزرگ بود من موفق شدم بگیرمش بعد دیدم این ماهی کنار ماهی کوچتری انداختم که از قبل گرفته بودم تو خوابم این حس داشتم که این ماهی همیشه از دستم فرار میکرد که بالاخره تونستم بگیریمش

 91. سلام خواب دیدم درون آبی بزرگ شبیه دریا هستم ولی آرام است انگار سیل شده قبل که من داخل آب بروم نمیدانم آب گل آلود بود یا نه فقط میدانم ماهی های زیادی روی آب بودن تمام دریا را ماهی سیاه و مرده گرفته بود پیش خودم می گفتم چه خوب سیلابی آمده که تمام ماهی ها را روی آب آورده اگر چیزی با خود میاوردم یک عالم ماهی را با خود میبردم با ماهی یکجا درون آب شنا میکردم

 92. سلام خواب دیدم توی اتاقی تا نیمه پاهام آب زلال و تمیز هست که توش پر از ماهی ریز هست و من توی یه قوطی خالی از اون ماهیها پر کردم یه دونه از ماهیها واقعا رنگی و زیبا بود . بعدش که دوباره اومدم تو اتاق دیدم اون ماهیها تو یه چیزی شبیه جعبه هستن و مردن . میشه تعبیرشو بفرمائید

 93. سلام علیکم
  خواب دیدم داخل رودخانه ای پر از ماهی در حال راه رفتن هستم و داخل رودخانه پر از ماهی است. من با دستم یک ماهی بزرگ را صید کردم و با خود بیرون آوردم.

 94. سلام
  درخواب دیدم لب دریا ایستاده بودم به صورتی که اول جزر اتفاق افتاده و بعد از اندک زمانی مد اتفاق افتاد و آب بالا آمد که من لب ساحل ایستاده بودم و یک قابلمه در دست داشتم نسیم ملایمی هم می‌آمد و اندکی موج به لب سال میزد که ماهی ها با موج ها می آمدند و به داخل قابله می‌ریختند تا حدی که قابلمه من پر شد و درب آن را گذاشتم و رفتم و بعد در کنار خانواده و دسته جمعی ماهی ها را پختیم و صرف کردیم .

 95. خاک تو سرت کنن احمق تویی که به امام صادق توهین میکنی امام ها معصوم بودن و به اذن خدا به همه چیز علم و آگاهی کامل داشتن . برو توبه کن و عقاید کثیفت رو به دیگران تحمیل نکن

 96. خواب دیدم در تلاش برای برداشتن چند ماهی هستم از یک دریاچه کوچک شبیه ماهی تزئینی اند اما اطراف دریاچه نزدیک به سه تمساح هستند بار اول چندین تا ماهی برمیدارم تو پلاستیک بار دوم میخوام اب بریزم تو پلاستیک که ماهی ها زنده بمونن با یک تمساح رو به رو میشم دهنشو به سمت باز میکنه اما موفق نمیشه گازم بگیره در نهایت اب برمیدلرم با همون پلاستیک تعبیرش چیه میشه راهنمایی کنین. اطراف دریاچه گل و لای هست و فک میکنم که مطعلق به ماست و مادرمم در کنارمه

 97. سلام من در خواب دیدم همراه مادرم که فوت کرده به کنار برکه رفته بودم وداخل آب برکه پر از ماهی بود وبعد به مادرم گفتم که برویم وقلاب بیاوریم تا ماهی بگیرم اما گفت من نمیام بعد عده زیادی از کنار ما رد شدند که با تعدادی از آنها سلام علیک کردم

 98. خواب دیدم که یک مرد در حالت مردن است و ان مرد با نور پوشیده شده بود و من بسیار زیات ګریه کردم که یا خدایا این مرد را نګیر در این وخت یک طوفان میشود۔و من در هوا میشوم و خودم در هوا حرکت میکردم و در یک خانه میبره من را میګوید که این ها زن های خراب است و این هار را بزن۔

 99. سلام
  من خواب دیدم که به هنگام شب زیر نور ماه
  من از آب یه دریای زلال دوتا ماهی سفید و براق گرفتم خیلی بزرگ هم بودن ینی دریا پراز ماهی بود جوری که تا یه چیزی مثل سبد های بافتنی دستم بود میبردم تو آب خود ماهیا می پریدن توش
  میخواستم بخورم ماهی هارو ولی وقت نشد
  توی قایقه من دوستی بود ک خیلی وقته از حالش بیخبرم اصلنم بهش فک نمیکردم ولی کنارم بود میخواستم بدونم معنی خوابم چیه

 100. سلام خواب دیدم یه پسری از شن سنگ های زیر آب ماهی درمیاره و اونارو رها میکنه تا توی آب شنا کنن و بعدش خودم شیرجه میزنم زیرآب و با اینکه عمق اون آب نیم متر بیشتر نیست اما موقع بالا اومدن خیلی طول میکشه به سطح آب برسم تعبیر چیست ?

 101. صدا کردن امامان معصوم دلیل بر این نیست که همه چی دست اوناست/ خدایی که تو قران بارها و بارها امامان رو معصوم شمرده و اونا رو ولی از طرف خودش قرار داده نمیتونه نشانه شر باشه/ کاش از خودمون تعبیر در نیاریم به نشانه اینکه یه تفکر رو به اثبات برسونیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 102. سلام.من خواب دیدم روی لنج در دریای شفاف و زلالی بودیم.یک بچه هم با من بود که برای آروم کردنش تلاش کردم یک ماهی برایش بگیرم و ماهی های قرمز و کوچک زیادی بود.بدون اینکه تلاش زیادی کنم، تونستم یک ماهی کوچک بگیرم و در زمانی که خواستم یک تنگ بیارم تا ماهی را در اون قرار دهم،جلوی چشمانم جان داد و مرد و تلاش من برای نجاتش این بود که اون رو در دهانم قرار دهم تا از رطوبت دهانم نجات پیدا کند که نشد..
  پس از مدت کوتاهی ناراحتی، وقتی ناامید بودم و دستم رو روی آب دریا گذاشته بودم،یک ماهی قرمز و طلایی بزرگ ولی آروم از اعماق دریا اومد و روی دستم قرار گرفت تا بتونم اون رو صید کنم و در یک تنگ قرار دهم.
  ممنون میشم اگر اطلاعی راجع به تعبیرش دارید،راهنمایی م کنید.

 103. سلام خواب دیدم زمین را میکندم و زیر آن ماهی های زنده ای را پیدا کردم که با من حرف میزدند و از دنیای شبیه دنیا ما می گفتند . لطفا تعبیر آن را بفرمایند

 104. سلام خواب دیدم صاحبکارم ی حوز کوچیک اما پر از ماهی های معمولی اما نسبتا قشنگ انداخته بود بعد آب حوز خالی شده بود و ماهی ها در حال جان دادن بودن و نصفشون انگار نرده بودن من خاستم نجاتشون بدم نشد بعد دیگه ولشون کردم . تعبیرش چی میشه

 105. بنده ی خدا بهتره بری توبه کنی که اصلا درک اینجور چیزهای معنوی رو نداری خدابه هرکسی به اندازه ی ظرفیتش عقل ودرک داده.به شماهاهم که به امامان متوسل میشین خب به اندازه ی ظرفیتتون عقل داده. همه چی رو خدا آفریده و درید قدرت خداوند متعال میباشد. خدا وقتی توقرآن کریم فرموده برای رسیدن به من به دنبال وسیله باشید منظورازاین وسیله یعنی کارهای خیر ونیک انحام بدهید تابه حاجتتون برسین.نه اینکه به بنده ی خدا متوسل بشین که خودش یه شرک وکفریزرگ ونابخشودنیه. خداست که حی وحاضروزنده وجاویدان است.خداخودش گفته بخوان مرا تا اجابت کنم تورا.وقتی ختم نبوت شده دیگه نیازی نمیبینیم که به بنده های خدا نیازی داشته باشیم. امامان که زنده نیستن.همه چیز فقط خداست.پس فقط وفقط از ذات مقدس خدا کمک بخواهید.بنده نه سنی هستم نه شیعه.فقط یه مسلمان هستم که فقط وفقط به خداوند بزرگ ومهربان اعتقاد دارم وبس. امیدوارم این انسانهای جاهل رو خداوند هدایت کنه واین کفر وشرک رو نابود کنه. واین رو بدونید همیشه آدمهای عاجز وناتوان به غیرخدا متوسل میشن. انسانی که ایمانش قوی باشه همیشه وبی پرده از درگاه خداوند حاجت ونیازشو میطلبه. والسلام فی امان الله

 106. این چه پاسخیه!! ینی چی مثلا !! امام معصوم (علیهم السلام)واسطه ی فیض از جانب خداوندن …و خدا این خاندان احسان و کرم و وسیله ی تقرب به خودش قرار داده…نکنه شما باورای سلفی گری دارین!!

 107. باسلام عرض ادب
  در رویا دیدم که دوتا حوضچه گلی که ماهیهای زیادی تو بودن ناپدید شدن اما وقتی دوباره برگشتم شروع کردن به زیاد شدن از زیر گل و لای انواع ماهی هم بود

 108. خواب دیدم من و دخترم از خواب بیدار شدیم و دیدم
  ماهیهای زیبایی مثل ماهی قرمز که در هوا شنا میکردن و بسیار بزرگ بودن به قدری واقعی بودن که نمیتوان گفت خواب بود و دستم به دم شان خورد و احساسشون کردم به قدری زیبا بودن که مدتها در خواب محو تماشای آنها شده بودم

 109. جهالت و خرافات ربطی به شیعه و سنی نداره ادم جاهل کورکورانه داره وراجی میکنه اهای با غیرتی که اگه زنت یا دخرت کسی بهش دست درازی کنه دمیا رو سرت خراپ میشه تا تلافی کنی مگه نمیدونی همین اسلام به ایران حمله کرد و به زور به زنان ایرانمان تجاوز کردن و به بردگی گرفتن و مردا رو قتل عام کردن و میدونی ما حاصل این عرب زادها هستیم اون وقت یه جاهل احمق برا اعراب۱۴۰۰ پیش که به نسلشون تجاوز کرده سینه زنی میکنه و میگه معصومین
  یا معنی معصوم رو نمیدونین یا خودتونو زدین به نفهمی سنی اصل اسلام و شیعه فرقه مخلاف اسلام که ۱ ٪ جمعیت دنیا رو تشکیل میده ولی اون خرافاتی که نسب به علب و حسن و حسین و .،،،، دارن حتا خود دوران دوران عربا نداشتن
  مگه دین کوروش ما چی کم داشت شما سر اون دعوا نمیکنید سر این عربا خودتون رو دارید جر میدید
  حالا سنی ها مثل شیعه ها امید خرافاتی نیستن یکم دارن راهو پیدا میکنن دیگه کسی به چذپ پرت اخوند گوش نمیده چون کشورهای که اسلام توش هست پر از بدبختی و فلاکت و جنگ و تجاوز و کشورهای غربی همان بهشتی ست که یه عمره باهاش گولمون میزنن
  بهشت همان جای که دیگر از بند خرافات و جهلمان بییابیم و باور کنید خدا بسیار نزدیک میشود

 110. با سلام
  من خواب دیدم از یک آب زلال و روان ماهی های ریز کوچک قهوه ای که در بین آنها تعداد کمی ماهی های خیلی زیبا بود که بعضی ها چهارتا چشم داشتن بعضیا نارنجی مشکی بودن خیلی زیبا بودن من سعی میکردم با یک ظرف اونارو برای خودم بگیرم اما همینک میگرفتم داخل ظرف من میشدن به ماهی سیاه بزرگ وحشتناکی تبدیل میشدن که من دوباره میرفتم یه ماهی خوشگل بگیرم که تبدیل به سیاه نشه تو ظرفم‌

 111. سلام خسته نباشید من مادربزرگم فوت کردن درخواب دیدم ک سه تاماهی کوچک اکواریومی داشتم ک رفتم پیش مادربزرگم ودیدم یکی ازماهیام مرده ازمادربزرگم پرسیدم ماهی من مرده به یکباره گفت بله هرسه تاشون مردن حالا
  خواهش میکنم جواب من روبدین تعبیرش چی میشن

 112. من خواب دیدم باد و باران زیادی میومد ،منم پنجره رو باز کردم و چند تا ماهی گرفتم . وقتی مادرم اومد یکی ازون ماهی هارو واسه غذا درست کنه و از وسط اونو برید ، پوستش کاملااا بنفش بود .
  لطفا تعبیرش رو بفرمایید .

 113. بنده خواب دیدم به جای ستارگان در اسمان مر از ناهی های بزرگ بودن، و توی خواب خودم داشتم خوابم رو تعبیر میکردم و میگفتم برادرم قراره نال بسیاری بزرگی بدست بیاره. تعبیرش رو میفرمایید

 114. سلام خواب دیدم داخل یک لگن تعداد زیادی ماهی خیلی بزرگ بشکل مار ماهی ولی کوتاهتر بود برنگ سبز تیره و یک حیوان دیگر، متعلق به پدرم. لگن را جابجا کردم ،تعدادی از ماهی ها مثل زالو بیرون رفتند، حس کردم چون بهشون آب نرسیده دارن میمیرن و خشک میشن، دوباره به کمک برادرم داخل تشت گذاشتیمشون و تعدادی زنده موندن و تعدادی مردن. حیوانات دیگر از جمله دو سگ هم بودن که اینها هم توی آب بودن. میخواستم تعبیرش رو بدونم.مرسی

 115. سلام خواب دیدم باران می‌آید
  که همراه باران یدونه ماهی کوچک شیری یا سفید رنگ هم بود
  که درخانیمان فرود آمد تعبیرش چیست؟

 116. سلام جناب معبر بیسواد شماچطور ازامام صادق تعبیر خواب در سایتتون میذارید درحالی که نمیدونید امامان ما به نص صریح قرآن معصوم هستند و میتوان به ایشان نیز متوسل شد و ایشان را واسطه نزد خدا قرار دادو همه حوائج دنیوی و اخروی راازایشان خواست کمی قرآن بخوانید تا به معرفت نسبت به امام برسید تعبیر این خواب واضح است اهل قم بواسطه حضرت معصومه سلام الله علیهاصاحب نعمت وبرکت خواهند شد و بیننده خواب هم ازاین نعمت متنعم خواهدبود واگرحاجتی دارندوقصد زیارت حضرت راکنند حاجت روا میشوندان شاءالله

 117. سلام
  من خواب دیدم تقریبا صبح بود که دوتا چوب ماهیگیری به دریاچه انداختم و به هر کدام یک ماهی افتاد و چوب های ماهیگیری رو بردن داخل آب و به هم گیر کردند و من پریدم داخل آب و هر دوتا چوب ماهیگیری رو گرفتم و به زور کشیدم بیرون دوتا ماهی بزرگ فیت فاک گرفتم، آوردم خونه شکم یکی رو که بریدم داخلش هر پر از کرم های سفید رنگ بود و من اولش متوجه نشدم که کرم هستن وقتی که شکم دومی هم رو بریدم تمیز کنم اونم داخلش پر از کرم های سفید رنگ بود که منم انداختمشون آشغال، آیا این خواب بنده جزو رویاهای صادقه هست یا نه؟ این رو هم ذکر کنم که بنده زیاد ماهیگیری میرم و میگم شاید این جزو مشغله های روزمره ذهن ناخودآگاه بنده هست؟

 118. سلام من خواب دیدم توحیاط خونه کلی ماهی های خیلی بزرگ که یک متراینامیشه دارن شنامی کنن ویکی ازاوناروگرفتم یک دفعه تبدیل به یه چیز خیلی گرون قیمتی مثل تلاشده تودستم

 119. خواب دیدم آکواریومم سوراخ شده
  و هرچی آب میریزم روش بازم سرعت خالی شدنِ آب آکواریومم بیشتره و در نهایت بیخیالِ آب ریختن میشم و آکواریوم خالی میشه
  ماهی هامو ک چندتا ماهی کوچولو هستن بیرون آوردمو توی ظرف آب جدایی نگه داشتم از قبل
  ولی نتونستم آبو تو آکواریوم نگه دارم
  از رنگ ماهی ها کرم و نارنجی رو یادمه

 120. سلام خواب دیدم وسیله ام را داخل دریا انداختم و ماهیان به دور ان جمع شدن بعدش اون وسیله تبدیل به چیز ارزشمندی شد و کسی سعی داشت ان را جدا کنه پرسیدن جرا جدا میکنی گفت مگه نمیدونی چقدر ارزش داره

 121. سلام دیشب خواب دیدم که ده دوازده تا ماهی ازاد سیاهرنگ دریای خزر چهار پنج کیلوئی در اکواریومی که اب کم وهمچنین اب کم اکسیژنی داره و حدودا در حال تلاش برای زنده ماندن از سر و کول هم بالا میروند تا خفه نشوند و نمیرند وکسان دیگه و اطرافیان من متوجه این ماجرا نیستند ولی من که متوجه شدم گفتم که این ماهی های بیچاره دارند از بی اکسیژنی و کمبود اب در حال خفه شدن و مردن هستند وسرشون را بیرون اب گرفته اند و هوا قورت میدهند وهمگی شدیدا در حال تلاش برای زنده ماندن هستند و سریع شیلنک اب از بالا به روی ماهی ها در اکواریوم گرفتم که هم اب کافی و همچنین اب حبابدار و اکسیژندار شرره کنه و به ماهی ها برسه و انها از بی اکسیژنی نمیرند و راحت شوند و شروع کردند راحت شدن و شنای نرمال نمودن در داخل اب زلال ابیاری اکسیژندار… (توضیح اینکه من خواب کم میبینم ومتن خواب هم کم یادم میمونه ولی میفهمم که خواب دیدم ولی فراموش کردم و فقط سالی دویا سه خواب بیشتر نمیبینم که متنش یادم بمونه نه بیشتر ولی این خواب خیلی روشن و واضح دیدم و تمام متنش هم کاملا یادم ماند و برایم برجسته بود و با انکه به تعمیر خواب اعتقاد ندارم ولی مشتاق شدم که بدونم این خواب چه تعبیری میتونه داشته باشه)

 122. سلام خواب دیدم که کنار یه حوضی هستم بعد از داخل اون حوض ماهی‌ ها
  یکی یکی از آب می‌پریدن بیرون و من دوباره اونا رو برمی‌داشتم می‌نداختم تو آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *