Advertisement
م

مار

تعبیر خواب مار محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب مار

اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگاني.
سوم: سلامتي
چهارم: پادشاهي.
پنجم: سپه سالاري.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سيلاب (سيل).

منوچهر مطيعي تهراني گويد  تعبیر خواب مار

مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند،

مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

علامه مجلسي ( ره) گويد: تعبیر خواب مار

ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :
مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي
مار چند سر : جذبه
تبديل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده
نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست
کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت
نيش خوردن از افعي : بدبختي

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب مار

ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود
ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند
ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد
ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبير از تام جت ويندو
مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .
اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
مقاربت و همخوابكى است .
اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر خواب مار از اسمعيل بن اشعث

اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب مار

۱ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
۲ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
۳ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
۴ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .

۵ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
۶ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
۷ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد

اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود

۸ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
۹ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد

۱۰ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند

۱۱ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .

۱۲ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .

اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند

۱۳ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
۱۴ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
۱۶ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .

۱۸ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

‫126 دیدگاه ها

 1. سلام اسم من مجتبي است و مب پسر ١٩ سالم استم…من شب قبل يك خواب خيلي عجيبي ديدم كه از شما خواهان تعبير ان هستم ..من ديدم كه خانم خوس اندام وه زيبا دو ماري را با خود داشت و من اول با مار كچولو عمل جنسي انجام داده و سپس با زن صاحب مال و هر دو مار ها را با آوردم به خانه و سپس ديدم كه پدرم با يه همسر و بچه هايش وارد خانه شد كه ما همه خيلي ناراهت شديم چون ما از همسرش خبري نداشتيم …………… لطف نموده خواب مرا تعبير كنييد

  1. دلیلش جق بیش از حد بوده و شما به درجه ی کمال در مبحث جق شده اید دراین مرحله شما حتی ب مار هم رحم نکردی آخه ..زین سان شما را استاد خطاب میکنیم

   1. تعبیر بسیا رسا و گرایی بود معبربزرگ باشد که از این بعد تعبیر خواب هایمان را به شما بسپاریم

 2. سلام من دیشب در خواب دیدم ماری امد و چند بار نیشم زد و من آن گرفته وچند بار بر زمین کوبیدم وبا صدای اذان صبح بیدار شدم لطفا این خواب را برام تعبیر کنید با تشکر

 3. من خواب دیدم از ماشین یک آشنا که در خانه پدرم بود مار هست به بیل به سمتش رفتم و از ماشینش بیرون کشیدم و کشتمش یعنی سرش رو قطع کرم سر مار شبیه کلهخروس آبی رنگ بود ممنونم اگه تعبیرش کنید

  1. خواب دیدم توشط دوستانم در 2 گرو دعوت به خوردن مار و مارمولک شدم , که در هر 2 سر مارمولک و سر مار قسمت من شد و من هر 2 را خوردم احساس میکردم چندشم شود یا نتونم ولی تونستم و بد هم نبود . در ضمن خواب دیدن سوسک خوش رنگی مرده و به مرور زمان تخریب شده ولی توی یه لیوان آب انداخیم و زنده سالم شد دوباره. تا بحال چنین خوابی ندیده بودم. اگه ممکن است تعبیر آنرا بگوئید.

   1. خواب دیدم که یک مار در جان کسی بالا شده میخواستم که آن را از وجود او دور بسازم بسیار متوجه بودم که در جان من کدام دانه اش بالا نشود دیری نگزشته بود که چند دانه اش بر جان من بالا شد چیغ زدم و چیز از دستم نمیامد بعد که بیدار شدم لطفأ جواب این خوابم را برایم ارسال کنید

 4. خواب دیدم ماری از آب بیرون آمد و دست مرا نیش زد و بعد از آن مدام پی من بود، حتی از فاصله های طولانی هم حضور مرا میفهمید و دنبال من می آمد تا اینکه یکی از اقوام نیش او را کشید و مادر و پدرم مار را نصف کردند و خوردند

 5. سلام.من امروز خواب دیدم ماری به فرزندم نزدیک شد و فرزندم انرابرداشت وبا ان بازی میکرد منم نمیتونستم انرا از دستش بگیرم تعبیرش چیست .ممنون

 6. با سلام من به صوزت مکرر خواب مار میبینم که توی خونه یا من رو نیش میزنه یا اعضای دیگه البته بیشتر اوقات دنبال منه و معمولا سیاه نارنجی و زرد رنگه ممنون میشم تعبیر کنید

  1. من ديشب خواب ديدم يك نفر به من يه ليوان بزرگ كه داخل آن كله و گردن يك مار قهوه اي بزرگ قرار داشت داد من خيلي ترسيده بودم و آن را سريع به بيرون خانه انداختم تعبير آن چيست لطفا براي من بگوييد متشكرم.

 7. سلام من ديشب خواب ديدم يعني فردا روز اول ماه رمضان خواب ديدم به ايران مسافرت كردهام به خانه دايي مادرم كه فوت شده رفتم وخيلي شلوغ بود من نگران از اينكه يكدفه مسافرت كردهام و با همه سلام اهوال پرسي ميكردم يكي يكي وحتي دايي مادم كه فوت شده بود و يكدفعه يك مار سفيد وسبز به طرف من امد ومن فرار كردم ولي من را نيش زد ولي من هيچ اتفاقي برام نيفتاد تنها جاي نيش ورم كرد وهيچ درد و ناراحتي نداشتم

 8. سلام دیشب در خواب مار کبری یا زنگی دیدم که ابتدا ان را دنبال کردم ولی ناگهان به سمتم برگشت و بعدش من فرار کردم نمیدونم دنبالم امد یا نه لطفا تعبیرش کنید

  1. سلام اسم من لال هست من حواب ديدم كه منو مار نيش زد ي كمي خون شد ولي بدنم مثلي كه سختي باشد بستم باد كرد

   1. گفت:
    سپتامبر 4, 2018 در 8:12 ق.ظ
    سلام اسم من لال هست من حواب ديدم كه منو مار نيش زد ي كمي خون شد ولي بدنم مثلي كه سختي باشد بستم باد كرد و بعد دارم يواش يواش ميافتم به روي ززمين

 9. خواب دیدم دو ما وارد لای دیوار شدند. بعد دیدم یکی پای بچه ام پیچید ویکی از فامیل آن گرفت و پرت کرد و موقع پرت کردن به دستم خورد بیدار شدم

 10. سلام دیشب خانمم خواب دیده که عمه اش دوتا مار برایش داده و اون مارها سفید بوده یکیش مرا نیش زده به حدی که دستم سیا شده و دیگری پای خانمم را
  لطفا معلومات بدین

  1. من از درس خونه میرفتم که دیدم یه مار بزرگ طلای دم در خونمون نشسته و خوابه تا منو میبنه بیدار میشه و نیش اش را بیرون میکشه و دنبالم میاد

 11. سلام خواب دیدم با چند تا از نزدیکان رفتیم رستوانت اونا گوشت مار سفارش میدن واسه منم میآرن بعد اونا میخورن من نمی خورم میرم بجای اون سیب زمینی میگیرم تعبیرش چیه لطفن بگین

 12. سلام من خواب چند تا مار را دیدم یکیشون نیشم زد و من فکر کردم زهرش منو از پا میندازه ولی اثری برمن نکرد
  لطفاً تعبیرش کنید سپاسگزارم

 13. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که توی دریا بودم و یک مار سیاه خیلی بزرگ شبیه اژدها از وسط آسمان بیرون آمد و دنبال من کرد و من رفتم زیر آب و از یک جای دیگری از دریا سردر آمدم که کشورما نبود و یک کشتیی که همه زن و مرد خارجی داخلش بودند نزدیکم بود و مار من را ندید و به طرف دیگری رفت

 14. سلام من خواب دیدم که دوتا مار تو خونه ی ماست یکی سیاه و بزرگ که کبری بود اون یکی هم که کوچیک و سفید بو سفیده مراقب من بود و از من مراقبت میکرد تا سیاه اسیبی بهم نزنه و سیاه هم همش از دست من و مار سفی فرار میکرد تا بلاخره بابام مار سیاه رو کشت وقتی مار سیاه رو کشت مار سفیده هم گم شد و اثری ازش نموند تعبیرش چیه لطفا ج بدید از ترس دارم میمیرم

 15. سلام
  من دیشب خواب دیدم که توی یه صحرا بودم و یه چرتی زدم ولی وقتی بیدار شدم البته در عالم خواب متوجه شدم یه مار بزرگی رفته تو پاچه ی شلوارم و قصد داره خودش بالاتر که من به سعی کردم با گذاشتن دستم روی شلوارم نگذارم بالاتر بیاد و به آرامی از پاچه شلوارم اومد بیرون
  اما بعد از چند دقیقه دیدم دوباره تو پاچه شلوارم رفته و من دوباره گذاشتم به آارامی خودش بیاد بیرون و بعد از بیرون امدنش کشتمش و البته بهم نیش نزد ”’
  ممنون میشم اگر یراتون مغدور باشه بهم بگید تعبیرش چیه
  یاعلی

 16. من خواب دو مار بزرگ رو دیدم که یکی به دور گردنم حلقه زده و در حال چرخیدن و سفت کردن و نهایتا دم آن که حالت مار زنگی هستش تکان میده و سر آخر نیش میزنه جوری که احساس درد میکنم

 17. سلام.من دیشب خواب دیدم ی هزار پا بیست سانتی سبز رنگ از پام بیرون اومد،بعد سریع داشت بزرگ میشد رنگش تغییر میکرد، پوست مینداخت،تبدیل شده بود به ی مار خیلی بزرگ،هر کاری هم میکردم نمیتونستیم از خونه بیرونش کنیم تا اینکه خاک ریختم تو چشاش و ناپدید شد آیا تعبیری داره

 18. عزیزان این خواب ها به دلیل افکار پریشان ما در طول روز با شکم پر خوابیدن و یا وحشت از حیوان مار هست و برای تعبیر این خواب ها باید حضرات یعقوب و یوسف ع دست به کار شوند. قران بخوانید و بد به دلتون راه ندین.

 19. سلام من خواب دیدم شب بود و با ماشین تو بیابان میگشتیم چراغ که انداختیم همه جا پر بود از تخم های مار روز بعد من در باغ دنبال مار میگشتم که ناگهان با بیل به تنه ی درخت زدم و آنرا را سوراخ کردم که درون آن یک مار سیاه براق به صورت افقی چنبره زده بود با بیل به آن زدم و به پاهام حمله کرد ولی نیش نزد ممنون میشم تعبیرش را بگویید

 20. سلام من در خواب دیدم یک ماری دیدم سیاه و به ماری غیر عادی رنگی هر دو غذا می دادم در خونمون با مادرم یهویی بهش غذا ندادم بعد اونها به من حمله ور شدن تا من و مادرم رو بخورم با یه گونی مار سیاه رو پرت کردم اونطرف تعبیرش چیه چون فقط نیش زدن مار هست خوردم ادم نیست

 21. سلام،خواهر من دیشب خواب دیده بود ک یه ماری خیلی آروم بوده،و یک دفعه ب سمت من حمله ور میشه و دست منو گاز میگیره که مادر و خواهرم جیغ و داد میکنن،میگه فکر کنم رنگش سبز بود
  هیچ جایی تعبیرش رو پیدا نکردم،میشه راهنمایی کنید؟؟؟

 22. سلام من خواب ديدم مار يه حيوان ديگه كه الان يادم نيس با نيشش بلعيد،هيجا تعبيرش را پيدا نكردم، ممنون ميشم؟

 23. از شما تقضا دارم خوابم را تعبیر کنید .در خواب دیدم ماری به قصد نیش زدن ب من امد اما گربه ی او را خورد

 24. سلام من خواب ديدم كه دوتا مار همديگرو ميخورن و فقط دم هاي اونا باقي ميمونه. تعجب كردم كه چطور ممكنه بعد از زير در كه نميدونم كجا بودم يه مار كوچك لپيتون مشكي دنبالم ميكنه بعد پريدم از اتاق بيرون بيدار شدم.

 25. Dishab khab didam zan daem b shokhi ye mar k sare kuchika va badane bozorg dasht mindaze rom un ham talash mikone nish bezane vali nemitune wali angoshte daeem ro nish zad va az kenare mamanam rad shod hata bedone inke mamanam betarse ya farar kone mar ham negash nakardo raft

 26. سلام
  من دوشب پشت سرهم دیدم شب قبل اینکه بخوابم یه مار سیاه بزرگ که سرش سفید بودتا دو وجب،میومد از دیوار میرفت بالا و چن دیقه بعد برمیگشت میرفت تو حیاط
  میشه راهنمایی کنید ؟ممنون و متشکر

 27. سلام مت شب گذشته ماری راخوای دیدم در یک ساختمان که بک نفر سران ماررا یرید تعبیر آن چیست؟

 28. با درود و سلام،
  در اوسط سال گذشته خواب مار را دیدم که شرحش را فراموش کرده ام. متاسفانه پاسخی از شما دریافت نشد و همان زمان هم در سفارت آلمان برای مشاورت وقت گرفته بودم و رفتم مشاورت. طبق مشاورتی که گرفتم، هدفم که رفتن به آلمان و خرید یک رستوران و مدیریت آنجا و کسب و کار بود برایم بسیار مشکل و با ریسک توام بود که منصرف شدم.
  تا جایی که به خاطر دارم مار سبز یا آبی راه راه سفید در جنگل دیدم که به من نگاه میکرد و از پشت گردنش بچه ای هم رنگ خودش میزایید. درحال کشیدن زجر زایمان به من نگاه میکرد.
  نوشته قبلم رااگر در آرشیو داشته باشین، مفصلتر نوشته ام. از ارسال تفسیر آن ممنونم.

 29. سلام،من دیشب یه خواب خیلی بدی دیدم که هنوز فکرم رو مشغول خودش کرده،من خواب دیدم توی خونمون یه عالمه مار بلند و کلفت و بی نهایت سفید وجود داره که همشون به طرز عجیبی پیچ و تاب میخوردند و بعد مثل یه دایره ی بزرگ به دور خودشون درمیومدند،یادمه تو خواب میدیدم که فرش پر از دایره های سفید شده بود،هرچی از پدرم میخواستم که اونهارو بکشه،قبول نمیکرد و میگفت اینا الان در خانه ی ما هستند و ما باید به انها عادت کنیم،جالب بود که بقیه ی اعضای خانواده هیچ هراسی نداشتند،یادمه انقدر این مارها ی سفید دنبالم بودند که من وسایلم رو جمع کردم و با گریه از خونه رفتم،وقتی به خوابم فکر میکنم خیلی میترسم و شدید گریم میگیره.
  ممنونتون میشم اگه توی تعبیرش بهم کمک کنید.

 30. سلام من خواب دیدم یه مار بزرگ همش دنبال من میکنه تو خونه .منم همش فرار میکنم یکبارم سرشو گرفتم پرتش کردم بعد از پله های خونمون اومدم بیرون بعد یه مار کوچیکم دیدم همش میترسیدم و فرار میکردم ولی هیچکدوم بهم اسیبی نرسوندن ،ممنون میشم تعبیر کنید.

 31. سلام من خواب دیدم که ماری سیاه رنگ و خیلی دراز و البته نازک از در و دیوار پ میاد و من از دستش فرار میکنم .تعبیرش جیست؟؟

 32. سلام من خواب دیدم داداشم خوابیده و چهار تا مار سبز میخامگن از روش رد شن ولی من باوچوب راهشونو کج میکردم و در اخر کشتمشون یعنی سرشون رو جدا کردم .لطفا تعبیرش کنید

 33. Nagahan dar khane yek mar didam , khastam bekosham didam doram pore marhaye kuchak ast ke mikhastan nisham bezanan vali man
  Farar kardam.Tnks for you

 34. من خواب دیدم مار اومده دو تا تو خونمون اما بعدش گرفتیمشون و رفتن لطفا تعبیرشو بگید
  راستش ما میخوایم خانه بخریم و چند روز قبل از این خبر این خواب را دیدم

 35. سلام. من یک مار کوچک که در شکم اش آب است(داخل شکم اش معلوم میشد پر اب است) و در حال فرار را دیدم در خواب میشه در عرصه تعبیر اش کمک ام کنید

 36. سلام من خواب ديدم كه مار سياه بزركى بدستم دادن بعد ما. دور سرم پچيددهانش رو باز كرده بود داشت از سر من رو ميبليد. يا ميخورد ☹️

 37. سلام خانم 45ساله. هستم خواب دیدم یه مارسبز مایل به زرد داره تخهاش رو پنهان میکنه من به پسرم نشون میدم. بعد صحنه عوض شداین مارخیلی بزرگ شده بود پاهای خیلی بزرگ داشت مثل سم گاو باز هم داشت تخمهاش رو پنهان میکرد ِِِِِاین خواب دوبار عین هم تکرار شد تو یه شب .خواهش میکنم برام تعبیر کنید .ممنون ب

 38. سلام من چند شب پیش خواب دیدم در یک کلبه چوبی در یک جنگل هستم ولی توی این کلبه هیچ اسباب و اثاثیه ای نبود و خاک بود در گوشه ی این کلبه یک ماری چنبره زده بود ویک شئ کنارش بود که الان خاطرم نیست چی بود من نزدیک مار شدم روی دستم یه تاول بزرگ بود وسوسه شدم و خواستم که اون شئ رو بردارم به مار نگاه کردم چشمای زرد رنگی داشت اما رنگ پوست مار یادم نیست اونقدر ترسناک به من خیره شده بود ترسیدم که دست بزنم و نیشم بزنه به همین خاطر منصرف شدم و تصمیم گرفتم از اون کلبه برم بیرون وقتی از کلبه خارج شدم دیدم که مار داره دنبالم میاد و منم از شدت ترس فرار میکنم که از خواب پریدم خواهش میکنم لطفا بگید تعبیر این خواب چیه چون این خواب رو قبل از اذان صبح دیدم خیلی نگرانم کرده

 39. سلام من تو خواب يك مار دوسر ديدم خيلى هم قشنگ بود من باهاش درگير شدم ولى نكشتمش لطفاً تعبيرش چيه

 40. سلام من خواب دیدم تا یه چیزی از مرده یادمون رفته بزاریم تو قبر بعد قبرو باز میکنم که بزارم داخلش ۲ تا مار از قبر میان بیرون.مار کوچیک بودن.با تشکر اگه تعبیر کنین

 41. سلام، خواب دیدم چند مار کوچک در سوراخ های دیوار بودن که هروقت رد میشدم از سوراخ بیرون پریده و قصد نبش زدن من را دارم
  ولی من سعی میکردم که به آنان نخورم
  همچنین یکی از مارها رو گشتم
  یعنی چی ؟؟؟

 42. سلام اسمم راحیل است و دختر ۱۶ ساله استم، من دیشب در خواب مار های بسیار زیادی را در مدرسه ی خود دیدم و وقتیکه آن مار ها را می بینم فرار میکنم، تعبیرش چیست؟ لطفا برایم بگویید.

 43. سلام.من خواب دیدم ماری در خانه به دنبال من است یکی در خانه بود که نمیشناختم او را کشت ولی ما از دست او فرار کریم یک مار سفید رنگ بود.امروز عصر مادرم ماری را در حیاط دید و پدرم آن را کشت آن هم سفید رنگ بود.این ها نشانه چیست من خیلی میترسم.

 44. با سلام من دیشب خواب دیدم پیاد ه با پسرم در اتوبان بهشت زهرا در حرکت به سمت بهشت زهرا هستم ودر راه مار بزرگ زرد رنگی مثل مار بوا درراه چمبره زده ومنتظر من بود تا رد شوم وحمله کند وبنده را بخورد وقتی از دست این مار فرار کردم به مارهای مشابه زیادی برخوردم ودیگر چیزی یادم نمیاید در ضمن خانمم طلاق گرفته وبا خانوراده اش دشمنان درجه یک بنده هستند وخانواده خودم هم به ظاهر دوست ودر باطن دشمنان من هستند واحساس میکنم به اخر زندگی رسیدم .لطفا تعبییر خواب بنده را بفرماییدهر چند تلخ باشد.
  با تشکر

 45. با سلام و عرض ادب و احترام

  به حضور محترمتان عارضم که امروز ساعت حدود 5:30 صبح خواب خاله عزیزم را که ۷سال پیش در سن 50 سالگی به علت عمل آبسه عغونت گردن و متاسفانه ترکیدن آبسه حین عمل / و فوت شدن ایشون بعد از 3 ماه از عملشون را در خواب دیدم …….
  خواب دیدم ما منزلشون برای ناهار دعوت بودیم و ایشون در آشپزخانه در حال پختن مرغ بودند مرتب و تمیز بودند ولی از گردن درد رنجور بودند و از چهره شان مشخص بود که حتی من ازشون پرسیدم خاله بهترین؟ با دست گردنشون را گرفتند و گفتند نه درد دارم
  بعد ایشون داخل اتاق شدند دیدم روی دستشون ( دقیقا بین مچ دست و انگشتان دست) زخم دایره ای تقریبا بزرگی وجود دارد (بدون اینکه خون آلود باشد) و روی دستشون خیلی ورم کرده است و چند دقیقه بعد که از پنجره همون اتاق به بیرون نگاه کردم دیدم همسایه روبررو عزادار است و همون روز یکی از افراد آن خانه فوت شده بود که همه فامیلشون با لباس مشکی سراسیمه وارد آن خانه میشدند

  لطفا بزرگواری فرمایید تعبیر خواب اینجانب را توضیح دهید.
  با تشکر از شماو سایت خوبتون

 46. من خواب دیدم به یک سری وسایل احتیاج واشتم در ان زمان دوستم ان ها را به همراه داشت ولی هروقت که ازش خواهش میکردم که بهم بده با عصبانیت میگفت خودت برو بر دار روی وسایل یک مار قهوه ای تیره بود هرچه قدر هم به روستم خواهش میکردم که کمکم کنه کاری انجام نمیدا د تا اخرش رفت گفت وسایل رو بیار یه جفت کفش هم کنار بود که باید من میپوشیدم باهاش میرفتم که توی اونم مار بود به هر بد بختی مار رو از کفش در اوردم ولی نتونستم از وسایل خارج کنم دوستمم همش عصبانی بود…
  اما همین دوست من در واقیت خیلی بخشنده مهربان و اروم هست?

 47. سلام من خوابیدم ماری خاکی رنگ در بستر من یا همونجا ک دراز کشیدم به دور برم میچرخد و بمن کاری نداره یعنی مصل حیون خونگی شده و حتا میاد زیر پاهام یا از روی پاهام رد میشه مطمئنم ازش ک نیش نمیزنه تعجب هم دارم ک چیطور بی آزاره ولی بازم از بودنش ترس دارم.. ممنون میشم اگه جواب بدید..

 48. سلام .لطفا هرکی جواب تعبیر خواب منو میدونه بهم بگه لطفا چون راستش چیزی از تعبیر خواب مار متوجه نشدم ،من خواب دیدم که یک مار دراز و بزرگ زرد رنگ وارد خونه ما شده و من دارم ازش فرار میکنم حتی خواب یکی از دوستانم رو هم اونجا دیدم که مار و برداشته و دنبالم میکنه .لطفا هرکی می دونه تعبیرش رو بهم بگه ممنون

 49. سلام من خواب دیدم سه تا مار تو استینم بودند مارهای باریک و سفید خیلی جیغ می کشید و سر و صدا ترسیده بودم عمه م اوجد و مارها رو یکی یکی از تو استینم دراورد .خیلی وحشتناک بود

 50. خواب ديدم در خانه مادرم كه به رحمت خدا رفته است مار سياه و قهوي زيادي آمده است و هر كدام از اينها را با چوب ميزدم در دم تيكه پاره ميشدند و ميمردن و از طرفي يك مار بزرگي و سياه را يكي از همسايه هاي(پدر يكي از دوستان من)با دست از داخل خانه ماگرفت و بيرون آورد و برادرم از دهان ما رو بريد و زهرش بيرون ريخت و مرد .
  لطفا تعبير خوابش را برايم بفرستيد

 51. سلام
  خواب دیدم در برکه ابی افتادم
  هنگام خروج از اب ذست و پا میزدم و مار بزرگ زرد رنگی را دیدم که ساکن بود
  در خواب به شدت از آب و غرقی میترسیدم و بستگانم با صدای بلند میخندیدند!
  اما چهره مار بسیار مهربان بع نظر میامد و من اصلا از ان نمیترسیدم
  و چند روز است که چهره مار پیش چشم من است!
  تعبیر چه میتواند باشد؟

 52. خواب دیدم که از زیر کابینت آشپزخانه مار تقریبا بزرگی که سیاه و سبز بود وزیر شکمش زرد بود به سمتم میاد و میخواد منو بگزه من سعی داشتم کنارش بزنم اما اون به سمتم حمله کرد و می تونست به هوا بپره انگشت سبابه دست راستمو نیش زد و من مردم تعبیرش چیه؟

 53. با سلام.
  خواب دیدم شب. خانه ای در طبقه زیر زمین دارم که آن هم روی آب بنا شده. مدتی خانه نبودم و بعد به خانه رفتم و به حیات که متوجه شدم در آب زیر خانه مار های زنگی بسیار بسیار بسیار بسیار زیادی هست‌. به همسرم گفتم و از شدت ترس زبان بند شدم مادرم هم آنجا بود و من میخواستم به مهمانی بروم. همسرم گفت این مارها زیر خانه هستند و بی خطر که همانجا یک مار زنگی با قدرت تمام خودش را به سمت خانه پرتاب کرد و من فهمیدم چقدر خانه ام نا امن شده و با مادرم پا به فرار گذاشتم صحنه وجود مارهای زنگی در آب وحشتناک بود. وقتی برگشتم بسیااااااار میترسیدم. اما گویی دیگر ماری نبود اما من میترسیدم و میخواستم همسرم را متقاعد کنم که اینجا دیگر جای زندگی نیست. آن آبهای زیر خانه خشک شده بود به نوعی اما من میگفتم مارها که نمرده اند!

 54. سلام دیشب خواب دیدم دارم میرم خونه دوستم اون مسیری نبود که تو بیداری میرفتم یکی از دوستامو دیدم برگشتم دوباره رفتم از یه اقای ادرس گرفتم رفتم ازیه باغی رد شدم که باغ تازه اب داده بودن داشتم رد می شودم یه عالمه مار دیدم ترسیدم رفتم رودیوار دیدم یه مار چسبید دور مچ پام وقتی گرفتمش بندازمش دور دیدم یه مار کوچیک بد تو خواب به دوستم زنگ زدم گفتم جریانو گفت برگرد من میام ازاینور دنبالت اون باغ اب میدن همینجوری میشه

 55. سلام
  من دو خواب در دستانم چيزي شبيه به كيف بود كه من صاحب چند مار بودم و مار هاي زياد كوچكي در كيف مانند حلقه تو در تو با هم توي كيف ميچرخيدند
  مارهاي من سر بيرون مياوردند و اجازه ميگرفتند كه ان يكي مارها را نيش بزنند
  و گاه گداري مارهاي كوچكه من كه به دام مي افتادند من به كمك انها ميرفتم و با تلنگره كوچكي از دامه بقيه ي مار ها نجاتشان ميدادم
  مارهاي من صورتي و زرد و سبز و رنگارنگ بودند اما اكثر مارهايي كه انگار اونجا دشمن بودند سبز رنگ به نظر ميامدند
  جالب تر اينكه من اينها را داشتم به يك نفر نشان ميدادم و توضيح هم ميدادم كه نگاه كن از من حتي اجازه ي نيش زندن ميگيرند بعد در جنگ نيش ميزنند
  البته ناگفته نماند اكثرا همديگر را گاز ميگرفتند و از پا در مي اوردند

 56. سلام پسر سه ساله ی من خواب دیده یه مار سیاه بزرگ با چشمای قرمز منو یعنی مامانشو خورده.تعبیربفرمایین ممنون میشم

 57. سلام…ما دیروز خونمونو فروختیم و من دیشب خواب دیدم که خونمونو فروختیم و ی مار بدور پام حلقه زده و کسایی که خونمونو خریده بودن ،اون مارو از من جدا کردن..وقتی از خواب پریدن اذون صبح بود..لطفا اگرکسی تعبیر این خواب میدونه بیاد به این ایدی @Delaaram_D…سریع..ممنون

 58. سلام من خواب دیدم که کار کوچکی است با من غرض ندارد پدر روی خاک با چوب چیزی نوشته می کند و حرف میزند همه از او می ترسند اما من ازش ترس ندارم لطفاً تعبیر خوابم را بگویید

 59. سلام من خواب دیدم که کار کوچکی است با من کار ندارد همه از او می ترسند اما من نمی ترسیم با من حرف می زند و با چوب در روی خاک نوشته می کند

 60. سلام خداداد هستم من ده خواب ديدم كه مادر من گوشت مار ميخورد بعدن به من هم داد خوردم مادرم گفت خوردن گوشت مار روزى را فراخ ميكند

 61. سلام من خواب ديدم كه يك مار بسيار بزرگ آبي رنگ اد ديوارهاي ساختمان هي حركت ميكند ولي به در خانه ما كه رسيد رفت تعبيرش چي ميشه؟؟؟ در ضمن همون موقع دكور خانه ما قهوه اي رنگ است و لي سفيد شده بود

 62. سلام من ديشبً خواب ديدم كه داخل ساختماني در حال رَآه رفتن برأي برداشتن غذا بوديم كه متوجه شديم كف زمين پر إز مارهاي قهوهاي و سياه ريز وبزرگ بود كه بي حركت واحتمالا مرده بودند وا مراقب بوديم كه پا رويشان نذاريم قسمت ترسناك خواب موقع خروج من إز ساختمان بود كه مردي كه احتمالا مبشناختم ولي يادم نيت با چيزي شبيه نيزه پشت سر منو هدف گرفته بود و وقتي نيزه رو پرت كرد ومن برگشتم متوجه مار بسيار بزرگ وسياه و براقي شدم كه جلو گردنش علامت سفيدي داشت و به حالت كاملا ايستاده قرار گرفته بود و با نيزه افتاد و مَرد پرتاپ كننده دويد و بدن مرده مار را گرفت. ما به سرعت سوار ماشين شده واز آنجا دور شديم.

 63. خواب دیدم که هفت مار بزرگ هفت مار کوچیک رو خوردند. بعد بال درآوردند و پرواز کردند به آسمون. تعبیرش چیه؟

 64. سلام وقت بخیر ،ممنون میشم اگه تعبیر خواب بنده رو بفرمایید دوشب پیش شب خواب دیدم مار ی بر روی شانه وصورتم راه میرود و من ومیبوسه ، حتی صدای حرکت روی صورت وصدای بوس آن را حس میکردم

 65. سلام من دیشب خواب دیدم در جایی مثل بیابان که خشک هم نیست میروم ودر چاله های کم عمق مارهایی متوسط کمین کرده اندو ناگهان مارهای بزرگی از هر طرف میان و اون مارهای کوچکتر را میخورند

 66. سلام خواب دیدم ماری زرد رنگ به سراغم آمد و منو دخترم روترسیدیم من دخترم رو بغل کردم و ماررو دفع کردم بلافاصله مار دیگری آمد و حمله کرد و من حمله اون رو دفع کردم و این داستان چندین بار تکرار شد تا از خواب پریدم . زمان خواب نزدیک صبح بود

 67. سلام وقت بخیرمن دم صبح خواب دیدم که مادرشوهر و پدرشوهرم در خرابه ای قدیمی به شکل مار در اومدند و‌پدر شوهرم بسته ای پول به سمت مادر شوهرم پرت کرد لطفا اینو تعبیر کنید خیلی ترسیدم من???

 68. سلام.تو خواب یه مار سمی و بزرگی دیدم که وارد ماشین شد ومن در حال رانندگی بودم.مار وارد پاچه شلوارم شد.مادرم هم پیشم بود.به هر زحمتی بود مار رو خارج کردم.مار سمی بود ولی نیش نزد.این خواب رو همسرم دیده من برای شما تعریف کردم.اگه میشه تعببرش رو بفرمایید

 69. سلام ببخشین من در خواب دیدم که در یک چمنزار به هم ریخته جلوم یک مار سیاه معمولی طوری که منو نمبینی ایستاده و یهو از کنارم یک مار سبز حرکت واز جلوی اون رد شد و مار سیاه یکم ترسید به جلو حرکت کردکمی وایستاد وباز منو ندید ممنون جواب بدین.

 70. سلام من خواب دیدم توی شکمم یچیزی خیلی وول میخوره مثل جنینی که تو شکم مادرش وول میخوره بود بعد رفتم دکتر گفت باید جراحی بشی بعدکه جراحی شدم یه مار خیلی بزرگ وسیاه ازشکمم بیرون اوردن ولی تیکه تیکه شده بودومرده بود وبعدش دکترم گفت این یه نوع انگله که گاهی سراغت میاد ومن خیلی ناراحت بود میشه تعبییرشو بهم بگین؟

 71. سلام من خواب دیدم در یک روستای خیلی خشک وبی حاصل مردمانش ازشدت گرسنگی مار رو پوست میکندن وکباب میکردند ومیخوردن ولی خودم نخوردم لطفا تعبیرش کنید چون چیزی درتعبیرخواب های متفاوت پیدا نکردم.ممنون.

 72. سلام من خواب دیدم یه مار خیلی بزرگ تو خونه ما از سوراخ دیوار اومد بیرون زبونش خیلی بزرگ بود یه نفر نمیدونم داداشم بود یا کسی دیگه که مارو گرفت و گلوی مار رو با نخ و سوزن دوخت و یه مایع رنگی تو چشمش تزریق میکرد که چشماش آبی رنگ شد..ممنون

 73. سلام. در خواب دیدم که مار سیاهی را با کمربند خود میزنم. سر مار از بین رفت اما باز نیش های او بود. مار را زدم اما در دستانم انگشت وسط دست چپم را دندان فرو برد. چرا چنین شد؟ چندین بار این مار را زدم اما نمرد. خواستم سرش را از تنش جدا کنم اما سخت بود چنین کاری. اما اخر شد.

 74. سلام . من ۲۱ سالمه . خواب دیدم یه مار سیاه تقریبا دو وجبی اومد روی تختم منم از گردنش گرفتمش هی میخواست نیش بزنه نیششو کندم و بعد هی گاز میگرفت. لطفا راهنماییم کنید

 75. سلام ،من خواب دیدم یهو از در خونه ای بیرون اومدم یک مار بزرگ قرمز دنبال من و دوستام گذاشت ولی من سریع تر می دویدم ،سریع رسیدم یه خونه دوستانم آوردم داخل و در و بستم و از دستش فرار کردیم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه?

 76. سلام من دیشب خواب دیدم یه مار سبز رنگ جلوم چنبره زده داره دم خودشو میخوره و به من نگاه میکنه.
  ممنون میشم اگه معنی خوابمو بگید.

 77. سلام.
  لطفا خوابم رو تعبیر کنید :
  دیشب خوابی دیدم که همش رو یادم نمیاد ولی یک قسمتش قشنگ یادمه وحتی هنوز حسش میکنم تو خواب یادمه تعداد بیشماری مار بزرگ با رنگهای مختلف داشتن به همه افراد دور و برم حمله میکردن و آنها رو میبلعیدن از بین مار ها یک مار با رنگ سیاه خیلی براق که اندازش کوچیک بود و تعداد زیادی دندون داشت منو زیر نظر گرفته بود و بسمتم اومد منم که بین اونهمه مار بودم از جام تکون نخوردم ماره سیاه رسید کنارم و از پاهام اومد بالا خودشو رسوند به دسته راستم و ناگهان بالای شصد دستم رو گاز گرفت منم با دسته چپم مارو جدا کردم و با دهنم شروع کردم به مک زدن دستم تا زهرش رو در بیارم تو همین حال بودم که بخاطر استرس خیلی زیاد از خواب پریدم . . . لطفا تعبیرش رو بهم بگین.

 78. در خواب دیدم ماری از روی بنده رد شد و رفت اما چشمانم بسته بود و مار را ندیدم و وقتی رفت حس کردم برای همیشه رفت البته موقع رفت خاکی به سمت چشمان بسته ام پرت شد که آسیبی نرساند.

 79. سلام .
  لطفا خوابم راتعبیر کنید

  خواب دیدم رفتم سر مزار پدر بزرگم یه چوبی دوشاخه انار دستم بود ان را فرو کردم داخل خاک بغل قبر بعددر حال اه و ناله بودم ناگهان ماری سیاه از داخل قبر بیرون امد و شروع به دنبال کردنم کرد من از ترس به بالای درختی رفتم او دوباره به داخل قبر رفت …من امدم پایین همین که پاهام به زمین خورد دوباره از قبر بیرون امد من که از ترس شروع به بالارفتن میکردم هزاران بچه مار در قبرستان زیر ان درخت پر شدن در حال بالا رفتن بودم که یکی از شاخه ها شکست و سر چندین بچه مار افتادن و مردن . ولی مارهای دیگه این مار های که مرده بودن را خوردن ……بعدش از خواب پریدن …………اگه امکانش هست کسی میدونه برام تعبیرش کنه ممنون میشم

 80. سلام، من یک ما بزرگ خاکستری در حواب دیدم ک با من کاری نداشت ورفتار با من خوب بود درخواب شوهرم ازمن خواست ک ازمار بخواهم یک تخم برایم بگذارد وبه من بدهد ومن تخم مار را گرفتم، ولی موقع تخم گذاشتم نصف بدن مار ب یک زن تبدیل شد بقیه بدنش، یعنی دمش مار باقی موند

 81. سلام و احترام
  من خواب عجیبی دیدم
  با مادرم کنار خونه قبلیمون وایساده بودیم پسری اومد مادرم گفت این پسر همسایمونه گفتم بذار اسمشو بپرسم پرسیدم پسر گفت اسمم اسحاقه در همین زمان که میرفت ماری فک کنم زرد رنگ اومد گزندی بهم نزد و مادرم اون رو گرفتن و نیش مار را در دهان خود کردند و گفتم مادر خطر داره با اینکه مار بود گفتم مادر خطر داره شاید مار باش و از خواب پاشدم
  ممنون میشم تعبیر کنین

 82. با سلام خواب دیدم که مار های زیادی در سقف خانه ی من وجود دارد و حتی یکی از آنها را با بیل زدم .ممنون می شوم اگه تعبیر کنید.با تشکر

 83. با سلام
  ظهر خواب دیدم که یک مار تو دست چپم بعضی وقتها خارج میشد بعضی وقتها خارج نمیشد که باعث درد میشد این خواب رو برای من تعبیر کنید با تشکر

 84. سلام من دیشب خواب دیدم که در جایی مانند ساحل بود که دسته ای مار جمع شده بودند و بهم گره خورده بودند و ما باید از انجا عبور میکردیم پدرم مار هارا میگرفت و پرتشان میکرد مارها بزرگ بودند و تعداد مارها زیاد بود ؛ تعبیر این خواب چیست؟

 85. سلام.من خواب دیدم با مادرم داشتیم به منزل اونا میرفتیم که یه مار بزرگ سیاه با یه سگ هر دو دارن به سمت ما میان ما هم با سرعت داریم به سمت خونه فرار میکنیم اما اونا به ما میرسن و با ما داخل حیاط میشن من مارو میکشم و مادرم هم سگ و از خونه بیرون میکنه این خوابو قبل از اذان صبح دیدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 86. من دیشب خواب دیدم لاکپشتی را در دست گرفتم یهو زبون در آورد پرت کردم دیدم مار بود داخل لاک:ناموسن بگین تعبیرشو

 87. من خواب دیدم ماری از سوراخ زمین در میاد و به من نگاه میکنه و نزدیکم میشه تو جایی که اطرافش سبزه زار بود بعد که من فرار میکنم سنگی رو سرش میندازم و از بین میره

  1. سلام من دیشب خواب دیدم که خانه ای خریدیم که پر از مارهای کوچک است و همه از زیبایی خانه در عین کوچکی آن تعریف می کنند. ولی ما ناراحت بودیم که با وجود اینهمه مار کسی خانه را حتی اجاره هم نمی کند.. ممنون می شم تعبیرش رو بفرمائید

 88. سلام ببخشید من خواب دیدم که مردم و دارن میگذارن درون قبر زنده شدم و درون قبر مار ها به هوا میپریدن تا من را ببلعا من فرار کردم و دمبالم گذاشتن میشود تعبیرش کنید برایم لطفا

 89. من‌خواب‌دیدم‌که‌مار‌بدنش ‌وجود‌ندارد‌فقط‌سرش‌هست‌و‌اونو‌دوستم‌تو‌کلاس‌به‌طرفم‌پرت‌میکنه‌من‌هر‌چقدر‌التماس‌میکنم‌ولی‌اون‌پرتاب‌میکنه‌تعبیرش‌چیه؟

 90. سلام .خواب دیدم دومار بزرگ دارند به یک زن غذا میدهند البته خودشونم میخورندواطراف دهان مارهاهم خونیست.زن هم با اونها خوشحال بود.میشه راهنمایی بفرمایید.

 91. سلام
  خواب دیدم دو مار بزرگ به یک زن غذامیدهند البته خودشون هم میخوردند اطراف دهان مارهاخونی بود .زن درکنارشون خوشحال بود .مارها از اینکه به زن غذابدهند از یکدیگر سبقت میگرفتند.لطفا هرچه سریعتر راهنمایی بفرمائید.

 92. دیشب خواب دیدم توسط دوستانم و همکلرم که مدتهاست ندیدمشون دعوت شدم برای خوردن ما تو یک گروه و مارمولک تو گروه دیگه و در هر دو سر مار و مارمولک به من افتاد . فکر میکردم نتونم بخورم و چندشم بشه ولی خوردم و بد نبود تعبیرشو نمیدونم. در ضمن سوسک خوش رنگی بود که بعد مرد و تجزیه شد ولی پوسته بدنشون تو یه لیوان آب انذاختم که بعدا زنده شده تعبیرش نمیدونم چیه . اگر ممکنه کمکم کنید بفهمم معنش چیه.

 93. سلام ديشب خواب ديدم كه پسر دايم پسردار شده و نوزادش تبديل به مار زرد شده بود من نگاه به مار انداختم اول در گوشه اي بود ولي تا به ان نگاه كردم اومد و من را نيش زد ممنون ميشم كه برام تعبيرش كنيد

 94. من در خواب دیدم که خواب هستم در یک خانه که صحن نسبتن کوچک دارد مار سفید و کوچک در هنگام خواب بر ستون فقرات من نشسته و از استین من بیرون میاید و من سرش ره گرفته و از خانه دور میندازم .

 95. سلام . من امشب خواب دیدم که توی یک محله هستم و از خاک چندی مار بیرون می آیدو داخل خاک میشوندودرچند رنگی بودند رنگ هایی که در حضور ذهنم دارم مشکی .زرد.سبز بودند تعبیرچیست؟؟؟

 96. سلام من خواب دیدم که چندیدن مار پخته شده در یک طرف بودن به سمت خانه ای که در ان به دنیا اومدم رفتم که الان مادر بزرگم در انجا زندگی میکند . دیدم خانواده ام درحال خوردن غذا هستند ولی ندیدم که مار بود یا چیز دیگری. من هم یه مار آب پز در بشقابی برداشتم و یکم از گوشتش خورم که کاملا آب دار بود و تو دهنم آب شد و من از مزه بد آن حالم بد شد.

 97. (لطفا تعبیر کنید احتیاج دارم) خواب دیدم یه مار داره دنبالم میکنه که درازه خیلی و من دارم فرار میکنم همینطور که فرار میکردم یه مغازه قصابی دیدم و رفتم سریعا توش و متوجه شدم مار از قبل دمش به یه جایی بسته شده بوده و الان نمیتونه بیاد توی قصابی من از افراد توی مغازه کمک خواستم ولی انگار حضور منو حس نمیکردن قصابه دستش گوشت بود و داشت راه میرفت همین که داشتم فکر میکردم چیکار کنم متوجه شدم خواهر بزرگترم مار رو گرفته دستش و مار کاری باهاش نداره خواهرم با این کارش که مار رو گرفت دستش باعث شد دم مار از اونجایی که بسته شده باز شه و من سریعا دوییدم و رفتم زیر زمین قصابی سقف زیر زمینه یه تیکه ش سوراخ بود و من تونستم مار رو بالا ببینم دست خواهرم و مار داشت میومد که نیشم بزنه من از خواب پریدم لطفا تعبیرش کنید

 98. باسلام از سایت تعبیر خواب من شب خواب را دیدم که جای مسافرت هستم وآنجا برای کار رفته ام ویه مار سبز بزرگ را میبینم که بین سنگ ها پیچیده من بیل را ورمیدارم وآنرا میزنم وسرش را از تنش جدا میکنم وسرش را نمیتوانم گیر کنم سرش زنده میمانه

 99. سلام.خواب دیدم دو مار افعی سیاه و بزرگ از آب بیرون آمدند و از فاصله کمی دور به من نگاه میکردند.تعبیرش چی میشه

 100. سلام من در خواب دیدم در دستشوی خانه ما یک ماری بزرگ نشست .. و به من نگاه میکند ولی نیشم نزد من خواستم با مار بجنگم که از خواب بلند شود

 101. سلام من دیشب خواب دیدم که در دشتی سرسبز دراز کشیده ام وکاری ب اندازه دومتر با رنگ سفید ک روی کمر آن رنگ های مختلفی بود برق میزد آن مار پای مرا نیش زد ولی من هیچ دردی نداشتم

 102. خواب دیدم یه مار سیاه بزرگ پشت صندوق مانند بود ک از شب قبلش خیر داشتیم اونجا مار هست و فرداش مار اومد بیرون و انگار گرسنه بود ازش صداهایه عجیب در میمومد و ما بهش غذا دادیم و اینکه به حرفم گوش میداد و هیچ خطری برامون نداشت این چه تعبیری داره؟

 103. خواب دیدم مامانم خبر داره مار تو اتاق هستش، در اتاقو باز کردم دیدم مار سیاهی از کمددیواری اومد بیرون ومن ترسیدم ودرو بستم بعد دیدم مار توی شلوارم دور ساق پام پیچیده و کامل تو شلوارمه ومن نمیترسیدم وفکر میکردم مرده که تکون نمیخوره بعد که داشت از شلوارم میومد بیرون خودش من دیدمش ترسیدم وجیغ زدم کمک کمک و برگشت تو شلوارم و از خواب بیدار شدم

 104. من بعد از ظهر خواب دیدم که چهار تا مار مادرم به طرف دختر پرت کرد و من فرار میکرد ولی دخترم مار ها نوازش میکرد و بعد مار ها را بیرون برد و تو کوچه ولشون کرد ولی مار ها اروم بودن و کاری ب ما نداشتن تعبیرش میشه بگید؟

 105. سلام آیا مار نشانه طلا ودفینه هس من توخاب دیدم درصحرا محل کارم مار از زیر زمین بیرون اومد و خاست فرارکنه گرفتمش ولی منو نیش زد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *