Advertisement
ل

لباس

تعبیر خواب لباس محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب لباس اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر لباس مالش زياده شود. اگر ديد لباس زمستان به تابستان پوشيده بود، دليل ترس است. اگر زني به خواب ديد كه لباس مردان پوشيده بود، دليل منفعت بود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب لباس

اگر بيند در تن او لباس مهتران بود، دليل بزرگي بود. اگر بيند لباس فاسقان داشت، دليل معصيت است. اگر ديد كه لباس سلاطين پوشيده بود، دليل كه كارش به نظام گردد.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس
تعبیر خواب لباس

اگر لباس پادشاهان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند لباس علماء داشت، دليل است كه از علماء بهره مند گردد. اگر بيند كه لباس صوفيان داشت از دنيا دست بدارد. اگر بيند كه لباس توانگران داشت دليل كه درجمع مال حريص بود. اگر بيند كه لباس ترسايان و جهودان داشت، دليل كه بيننده ميل به ايشان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب لباس

ديدن لباس درخواب هفت وجه است.
اول: دين پاك.
دوم: توانگري (ثروتمند شدن).
سوم: عز و جاه (عزت و مقام).
چهارم: منفعت.
پنجم: عيش خوش (زندگي خوش و مرفه).
ششم: عمل.
هفتم: عدل و عدالت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب لباس

اگر در خواب ببينيد لخت هستيد و لباس بر تن نداريد دچار وحشت و هراس مي شويد و موردي پيش مي آيد که احساس ضعف و ناتواني مي کنيد. اگر از کسي در خواب لباس خوبي بگيريد يا از فروشگاهي لباس شيک و آبرومندي بخريد نشان آن است که حرمت شما زياد مي شود و امنيت حاصل مي نمائيد ولي اگر کسي به شما لباس فقيرانه اي بدهد به قدر نفرت و کراهتي که در شما پديد مي آيد زيان مي کنيد و آسيب مي بينيد. اگر ببينيد لباس غواصي پوشيده ايد ريسک مي کنيد و دست به يک آزمايش بزرگ مي زنيد و براي تحصيل چيزي که دوست داريد و مي طلبيد به استقبال خطري مسلم مي رويد. اگر ببينيد لباس زنانه پوشيده ايد آبروي شما مطرح مي گردد و به شما تهمت مي زنند يا در دادگاهي مورد سئوال و مواخذه قرار مي گيريد. اگر زني در خواب ببيند که لباس مردانه پوشيده کار و وظيفه اي دشوار به عهده او واگذار مي شود يا داوطلبانه مي پذيريد. اگر در خواب بببينيد که چندين دست لباس داريد تکليف و وظيفه و تعهدات شما زياد مي شود. اگر در خواب ببينيد لباستان تنگ است و در فشار قرار مي گيريد و اين فشار يا شغلي است يا خانوادگي. اگر در خواب ببينيد لباس راحت و گشادي پوشيده ايد فراغت مي يابيد يا روزي شما فراخ مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد : تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس
تميز : احترام
خريدن لباس : خوشبختي
لباس کهنه : افتخار
لباس خواب : ازدواج ناگهاني

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب لباس

۱ـ اگر در خواب لباسي كهنه و مندرس يا تميز و مرتب ببينيد ، نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهيد شد .
۲ـ اگر لباس گرانبهاي و قديمي در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه اقبال به شما رو مي كند هر چند كه با ايده هاي نو مخالفيد .
۳ـ اگر در خواب لباسي قديمي را بپسنديد ، علامت آن است كه از زمان خود سريعتر پيش مي رويد و در اين راه با حوادثي نو و عشقي ديگر آشنا خواهيد شد و در اثر اين برخوردها شخصيت شما بكلي دگرگون خواهد شد .
۴ـ اگر خواب ببينيد جامه اي سفيد بر تن خود داريد يا جامه بر تن ديگري است ، علامت آن است كه زندگي متلاطمي در پيش رو خواهيد داشت و با هر تغيير و تحول ، اندوه شما شدت بيشتري خواهد گرفت .
۵ـ اگر خواب ببينيد با فردي سفيدپوش قدم مي زنيد ، علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بيمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر يا كودك باشد ، نشانة آن است كه در يكي از فصول سال زندگي راحت و آسوده اي خواهيد كرد .
۶ـ اگر خواب ببينيد لباسي سياه بر تن كرده ايد ، نشانة آن است كه با فردي بداخلاق دمخور خواهيد شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهيد كرد .
۷ـ اگر در خواب لباس زرد رنگ ببينيد ، علامت آن است كه در امور زندگي موفق خواهيد شد و در مسائل مالي پيشرفت خواهيد كرد . اما اگر اين لباس زردرنگ به روحي ماند كه به نرمي در نوري حركت مي كند ، درست تعبيري برخلاف آنچه در سطرهاي بالا آمد ، دارد .
۸ـ اگر در خواب لباسي به رنگ آبي ببينيد ، نشانة آن است كه با تلاش و زحماتي كه مي كشيد به آرزوهاي خود خواهيد رسيد ، و در اين راه دوستاني باوفا به حمايت از شما برخواهند خاست .
۹ـ اگر در خواب لباسي به رنگ قرمز تند ببينيد ، نشانة آن است كه خواسته هاي خود را تغيير مي دهيد و به اين وسيله از دست دسمناني جدي مي گريزيد .
۱۰ـ ديدن لباس سبز در خواب ، نشانة اميد و خوشبختي و شادماني است .
۱۱ ـ اگر در خواب لباسهاي رنگارنگ ببينيد ، نشانة آن است كه در عقايد شما تضاد به وجود خواهد آمد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد لباسي نامناسب پوشيده ايد ، علامت آن است كه به آنچه خواهانش هستيد ، ترديد داريد ، و ممكن است به خاطر ترديد مرتكب اشتباه شويد .
۱۳ـ اگر فرد پير يا جواني را در خواب ببينيد كه لباسي برازنده بر تن داريد ، علامت آن است كه به اين افراد علاقة چنداني نداريد .تعبیر خواب

۱۴ـ اگر خواب ببينيد زني در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است كه براي رسيدن به موفقيت احتماعي مناسب تر با هم چشمي ديگران روبرو خواهيد شد .
۱۵ـ اگرخواب ببينيد از لباس ديگران تعريف مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه از حسادتهاي نزديكان مي ترسيد .
۱۶ـ اگر خواب ببينيد گوشه اي از لباستان پاره يا مندرس شده است ، علامت آن است كه در عشق يا امور مربوط به كار ، مضطرب هستيد .
۱۷ـ اگر خواب ببينيد زني لباس سياه بر تن دارد ، نشانة آن است كه اندوه و نوميدي را از خود دور خواهيد ساخت .
۱۸ـ اگر دختري خواب ببيند زني جامه اي قرمز بر تن دارد ، علامت آن است كه رقيبي در عشق بر او چيره خواهد شد . رقيبي كه او هرگز با خود قابل قياس نمي دانست .
۱۹ـ فردي كه در خواب ، لباس مي بيند بايد دقت كند كه آيا همه چيز در خواب او طبيعي بوده است يا نه ؟ اگر چهره ها غريب به نظر برسند و نور بيش از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او تعبيري اين گونه خواهد داشت ، او در عملي كردن نقشه اي با ارزش خطا خواهد كرد

‫45 دیدگاه ها

 1. خواب دیدم لباس های کهنه ام را که زیاد دوست دارم مادرم به یکی از نزدیکان ما میدهد که من خیلی عسبانی میشم

   1. سلام ،من خواب دیدم .با خواهر دوستم که متاهل است داخل اتاقی روی تخت نشسته بودیم و اون از من خواست که یکی از لباس های مجلسی که نو بودن را انتخاب کنم که بپوشه ،و خیلی هم ناراحت بود

  1. سلام
   خواب ديدم كه همه ي محل ما خانم ها لباس نو و رنگارنگ و كوتاه پوشيده اند و من لباساي نو نپوشيده ام و يه تعداد از إين خانم ها تؤي حيات پدرمشغول كاري هستند و من از اينكه لباس نو نپوشيده ام خجالت ميكشم و سعي ميكنم خودم روسريع به خونه برسونم واز يك طرف هم تعجب ميكنم چرا همه لباس نو و تغريبا كوتاه و رنگ هاي روشن و در خور نپوشيده اند.لطفا تعبير بفرماييد.
   با تشكر

  2. خواب دیدم لباس مجلسی قشنگی پوشید میدونم که رنگش روشن بود ولی دقیق یادم نیست که چه رنگی بود

 2. خواب دیدم مادر شوهر تازه فوت شده ام برایم لباس سفید آورد ه و آن را به تنم کرده و فته دوست ندارم سیاه بپوشید شیک بپوشید و خوشحال باشید.

  1. خواب دیدم با عشقم رفتم خونه یکی از اقوام اونجام شیرینی خوردیم یادمه ۳رنگ لباس پوشیده بود هربارنگاش میکردم یکی انگار کلاه صورتی رنگ داشت یکیش لباس سبزرنگ بود سبزرنگ موردعلاقم هستش با یه دخترکوچولو ک نمیشناختمش بهم میگفت خاله موقع برگشت با موتور دیدیم موتور اول سالم بود اما بعدش که میخواستیم برش داریم شکسته بود و اخرش یه دخترکوچولوو ی چیزی مث جرثقیل له شد وانگار مرد خیلی ترسناک تموم شد تعبیرش چی میشه لطفا بهم بگید

 3. من در خواب دیدم رفتم بوتیک معلوم نبود چه فصلی بود ولی دوتا لباس برداشتم ی لباس زمستانی پشمی و اون یکی دقیقا نمیدونم چی بود

 4. خواب دیدم پدرو به من گفت که پیراهن سیاه بپوش و به شکار طاووس برویم..طاووس نر و بدن بال و پر رنگی..تعبیرش چیست.ممنون

 5. خواب دیدم پدرم به من گفت که پیراهن سیاه بپوش و به شکار طاووس برویم..طاووس نر و بدون بال و پر رنگی..تعبیرش چیست.ممنون

 6. خواب ديدم ده لباس فروش ً ى هستم دو دانه تيشرت سفيد دزدى ميكنم يك اين را برتن ميكنم ديگرش را به دست دارم

 7. خواب دیدم خانمی با لیاس سبز شبانه مراقب من بود و دستم رو فشرد و بدون کلامی اطینان قلب به من داد.

  1. همكارم براي من خواب ديده من حدود 40 دست مانتو خريدم و بردم خانه مادر او و نشان مي دادم.

  2. بسیار خواب خوب دیده اید … لباس سبز نشان از دین است و کسیکه لباس سبز بر تن داشت یعنی از صاحبان دین است . و او مراقبت هست … بلاخره بسوی حقیقت رهنمون ات خواهد نمود .

   فرستاده امام مهدی عج یمانی موعود آمده و الان در عراق است . اسم اش احمد است .
   در موردش تحقیق کن
   http://Www.almahdyoon.co

 8. خواب دیدم پسری قد بلند وزیبا رو چشم آبی به من علاقه مند و۴ دست لباس نو و زیبا برایم هدیه آورده

 9. توی خواب دیدم خودم ،مادرم و داییم که فوت شدن لباس زرد رنگ تنمون بود که خیلی هم زیبا بود روی دیوار همونجایی که بودیم هم یک پیراهن خیلی زیبا و بلند گذاشته بودن و من به اون پیراهن نگاه میکردم،ممنون میشم اگه تعبیرش رو بهم بگید

 10. سلام
  درخواب ديدم يک پيراهن مجلسي ميخرم که وقتي پوشيدم کمي کوتاه بود اولين بار ک رفتم نخريدم دومين بار ک رفتم بايک لباس عروسي بلند وبنفش رنگ رفتم بخرم ک کوتاه بود نشد ک بخرم تعبير اين چي ميشه؟؟

 11. چند بار هست که خواب میبینم لباس عروس برتن دارم و انگار از عروسی امده ام اما بدون مهمان و … همیشه همراه مادرم هستم تعبیر این خواب چیه؟

 12. در خواب دیدم کسی یک پیراهن سفید جدید برایم هدیه میدهد و میپوشم و چادر هم بر سردارم تعبیر این خواب چیست.

 13. خواب دیدم با یه آقای قد بلند داشتم لباس میدیدم که بخرم به نظرم پالتو بود اما روی یه دیوار قدیمی مثل دیوار مهربانی بود وهمه جا هم تاریک بود

 14. سلام. خواب دیدم مادرم برام دامن دوخته و پوشیدم. خیلی قشنگ و خوش دوخت ولی پشت دامن سفید و جلوی آن مشکی است

 15. باسلام خواب دیدم میخوام برم سوارهواپیما بشم ومردجوانی همبامن است که میشناسمش همین که میخوام سواراتوبوس بشم که بابقیه بریم برای هواپیما راننده بهم گفت بدوسوارشو ولی یه دفعه فهمیدم چمدان وکیفم رونیاوردم مانتوهم تنم نبود دنبال مانتوم که مشکی بودمیگشتم که اون مردبه من یه مانتو قرمز داد وگفت اینوبپوش ولی من نگرفتمش نگاه کردم مانتوی خودمدروکه مشکی بوددیدم که بپوشم گفتم انگارخواهرم که باهم قهریم گذاشته, برگشتم به خانه برادرم هرچی میکردم لباساموجمع کنم نمشید که برم به هواپیما برسم واسترس شدید داشتم

  1. دوستم که همیشه خوابش تعبیر میشه خوااب دیده من لباس ابی با پولک و زرق و برق دار خریدم تعبیرش را میشه بفرمایید

 16. سلام ، خواب دیدم رفتم خونه خالم مهمونی هست، اما لباسام زیبا نبود برای مهمونی، بعد یهو دیدم که خالم یه مغازه ی لباس فروشی تو خونه داره، خیلی ذوق کردم و چندتا لباس خوشکل انتخاب کردم و پوشیدم، یه لباس قلاب بافی مشکی با نگین و مروارید پوشیدم که دامنم داشت ،خیلی رو تنم زیبا بود، بعد چندتای دیگه هم انتخاب کردم که بخرم از خالم، که یهو پسر خالم اومد گفت مهدی(شوهرم) دیشب از تهران اومده و با دوستاشه، منم خیلی ناراحت و عصبی شدم و تا میتونستم تلفتی ناسزا گفتم بهش که چرا دیشب اومدی اول نیومدی پیش من، من زنتم ، مهمترم و تو عالم خوابم بهش مشکوک بودم و … شک کردم که کجا بوده، همینطور که خیلی گریه و زاری میکردم مهدی اومد و من از خونه خالم بیرونش کردم ،،، و خیلییی گریه کردم و ناراحت بودم که قطعا بهم خیانت کرده چون بهش شک دارم نسبت به کسی. خلاصه با صدای گریه هام از خواب بیدار شدم…

 17. سلام خواب دیدم مامانم یه لباس که شلیه لباسهای گلدوزی شده هندی به رنگ سبز و یه قسمت جلوی اون سفید رنگ بود واسه خواهرم خرید تعبیرش چیه

 18. من امروز بعد از اذان صبح خواب دیدم یک.چمدان پر لباس دریافت کرده ام که در ان هم لباس بچه گانه و هم لباس ب زرگانه هست.دو تا پسر بچه هم تو خواب کنارم بودند که نمیشناختم ولی تو خواب از لباسهای چمدون تنشون کردم و از این که لباس اندازه اونها بود ذوق زده شدم.در چمدان یک بلوز بسیار زیبای قرمز زنانه هم.بود که من خودم داده بودم برام بدوزن اما اول متوجه بلوز نشدم خواهرم بلوز رو برداشت و به تن کرد. یهو متوجه شدم بلوز مال منه خصوصا که از توری که روی بلوز کار شده بودم داشتم واین ثابت میکرد بلوز مال منه اونم با اکراه بلوز رو در اورد و گرفت خوابید و بلوز رو رو صورتش انداخت من بلوز رو برداشتم ولی هم بوی عرق میداد هم.لک محوی روش ب ود و داشتم فکر میکردم چطور بشورمش که از خواب پریدم.در ضمن. هم من هم خواهرم مطلقه هستیم.ممنون

 19. با سلام دوشبه پشت سر هم خواب می بینم که لباس تنم و بقیه لباسامو به درخواست دوتا از دختر عموهام بهشون میدم تعبیرش چی میشه

 20. سلام . خواب دیدم می خواستم به حمام بروم ولی آنقدر پیراهن و ژاکت به تن داشتم که هر یک را از تن در می آوردم لباس دیگه ای باز تنم بود و این پیراهن و ژاکت تمام نشد بطوری که خسته شدم و حمام نیز نرفتم .

 21. سلام من بیشتر از چندین بار هست که خواب میبینم به دنبال لباس هایم در خانه ی عمویم هستم اما آنها را پیدا نمی کنم،این خواب برای هر بار به نحوی برای من تکرار شده،ممنون میشم تعبیرش کنید

 22. سلام .
  خواب ديدم ايستادم , به ناگهان رهبر كشورمان ، اقاي خامنه اي وارد ان مجلس شد به همراه همسر محترم و دخترشان ، خود آقا لباس مسكي و تميز بر تن داشتند اما همسر و خانم محترمشان لباس و پوشش كاملا پوشيده به رنگ سبز داشتند و بسيار مهربان بودند .
  از جمعيت خواستند به صف به ايستيم و نماز اقامه كنيم ، آقايي كه مسئول بود به من گفت شما به ايستد صف اول و جلوي همه و نماز بخوان ، من خودم را لايق نمي ديدم و گفتم نه ! اما به اسرار ايشان با چادر كاملا مشكي و بلند ايستادم براي نماز و اماده بودم .

 23. خواب دیدم پارچه ای زیبا به خیاط دادم رنگش دقیق یادم نیست و خیاط برایم لباس مجلسی بسیار زیبا دوخت و به تن کردم بسیار زیبا بود تعبیرش چیست متشکر

 24. باعرض سلام وادب واحترام خواب دیدم یک آقایی ازسفری برگشته وبرای من یک لباس خواب قرمزهدیه آورده میخواستم بدانم تعبیرآن چیست؟باسپاس فراوان

 25. سلام
  خواب دیدم همراه مادرم به فروشگاه لباس رفتیم و من یک بلوز و دامن انتخاب کردم ولی مادرم اصرار داشت یک بلوز دامن دیگه رو پرو کنم و میگفت اونی که برداشتی بهت نمی یاد ولی من قبول نکردم و بلوز و دامن انتخابی خودم رو پوشیدم و مادرم گفت بهت نمی یاد و من در آوردم و از خریدن منصرف شدم.

 26. سلام من نامزد بودم درست شبی که ما میخواستیم مراسم عقد کنون بگیریم نامزدم با یک دختر دیگر رو هم ریخته بودن و همون شب انها با هم عقد کردن و ۲ روز بعد من خبر شدم ولی نامزدم قبول نمی کرد و اینگونه شد که منو رها کرد ولی من خر عاشق این مرد بودم با اینکه یک سال از این ماجرا میگزره من نتونستم فراموشش کنم و به این خاطر هر روز خواب میبینم،دیشب خواب دیدم با اون دختر داخل خونه مادرش که مهمان ها همه فامیل دختر بود می رقصیدم من با لباس سیاه کوتا و او با لباس سبزه بلند من خیلی دلگیر بودم چون میدانستم که او با من چه کرده اما او خیلی خوشحال و خندان میرقصید و به من میگفت که شانه هایت را اینجوری بلرزان و خودش عملی به من در خواب نشان میداد به محزه این که رقص تمام شد رفت و در بقل نامزدم خوابید که من ببینم ولی خیلی دوستانه رفتار میکرد اما من میدانستم که میخواهد به من بگوید که دیگر تمام شده و نامزدم چون چیزی به او نمیتوانست بگوئید به خواهر من گفت یک پتو بده که ما بخوابیم من از درون خیلی داغون بودم اما نمیدانم چرا اینقد آرام بودم و هیچ فکر بدی هم نداشتم از شما خواهش مندم تعبیر خوابم را پاسخ بدهید

 27. سلام من خواب دیدم با نامزد نامزدم می رقصم ،نامزده نامزد ؟چون نامزدم به من خیانت کرد درست یک روز مانده به مراسم نامزادی مون با یکی دیگه رفت ،و من خواب دیدم با او دختر در خانه مادرش با لباس سیاه کوتاه و او با لباس سبزه بلند میرقصیم و من دلگیر آرام او خوشحال خندان 😔

 28. سلام و وقت بخیر خواب دیدم لباس های زیادی رو هم پوشیده ام که از زیر لباس هام زده بود بیرون نامرتب بود که با خودم گفتم باید اینارو حتما درست کنم

 29. سلام خواب ديدم يك دست لباس شيك پوشيدم ودرخيابانى وچهارراهى نزديك خانه مان بودودايم وفكركنم يكى ازخاله هايم بود روديدم لباسم تقريباسفيدرنگ واحساس شيك بودن لباسهام روميكردم سپاسگذارم اگرتعبيركنيد

 30. خواب دیدم که دختر لباس مردانه به تن داره پیراهن وه تنبان وه لنگی به سر داره وه با یگ بچه کتاب به دست داره تبصره میکنن سر کتاب

 31. سلام من خواب دیدم که با مادرم به یک بوتیک لباس فروشی رفتیم و ی لباس دیدیم.می‌خواستیم بخریمش اما فروشنده گفت قیمت این لباس خیلی زیاده و شما در حدی نیستید که اون رو پرداخت کنیم.من و مادرم هم شروع کردیم باهاشون به دعوا کردن و از اونجا رفتیم.می‌خواستم ببینم خوابم تعبیرش چیه؟😅وضع مالیمون هم خوبه.

 32. سلام وقت بخیر . من خواب دیدم همسرم رفته بود یکی از شهر های مجاور وقتی برگشت لباساش عوض شده بود چیه دست لباس نو و خیلی تمیز تنش بود که خیلی شیک بود و منم همش تو ذهنم میگفتم چقد با این لباسا خوشگل شده چقد بش میاد .بعدش من باردارم واون موقع تو خواب متوجه شدم بچم پسره چه به دنیا اومده من و شوهرم دست پسرمونو گرفتیم و رفتیم خونه ی مامانم که اونجام مهمون داشتن وکلی با میوه های زیاد و شیرینی ازشون پذیرایی میکردن

  منم تو مسیر همش خدارو شکر میکردم وخیلی از همسرم وپسرم راضی بودم و وجودشون خوشحالم میکرد.
  تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *