Advertisement
ق

قمقمه

قمقمه

اگر در خواب ببينيد که قمقمه اي داريد دوستي مصلح و عاقبت انديش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر ديديد قمقمه اي را به کمر خود بسته ايد و پر از آب کرده ايد به سفر مي رويد. اگر قمقمه خالي باشد وسيله اي براي انجام کاري که در دست داريد نمي يابيد. اگر در خواب ببينيد کسي قمقمه اي پر از آب به شما داد او شما را ياري مي کند و کمک مي دهد. اگر آشنا باشد بيگانه اي به شما کمک مي کند و اگر بيگانه باشد آشنايي شما را ياري مي دهد و اين کمک مالي است. اگر در خواب کسي قمقمه اي خالي به شما داد از شما چشم کمک دارد و ياري مي طلبد. اگر قمقمه خالي از کسي خواستيد و گرفتيد از ديگران کمک مي گيريد. يا چشم کمک داريد. اگر در خواب ديديد که تشنه هستيد و از قمقمه اي آب مي نوشيد نيازتان برطرف و حاجتتان برآورده مي شود و اگر آب قمقمه را نيم نوشيده به زمين ريختيد ناسپاسي مي کنيد. اگر آب قمقمه را ننوشيده به زمين ريختيد مالتان را هدر مي دهيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *