Advertisement
ق

قبر

تعبیر خواب قبرمنوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب قبر ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيس

تعبیر خواب قبر
تعبیر خواب قبر

ت. بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد. اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد. اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب قبر

اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب قبر

اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب قبر

ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب قبر

اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب قبر

اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب قبر

ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

لوک اويتنهاو مي گويد :
آرامگاه : تصادف مرگبار
آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب قبر

1ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است .
2ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است .
3ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب قبر

1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .
2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .
3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .
4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .
5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .
6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .
7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .
8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .
9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است

‫45 دیدگاه ها

 1. با سلام، تعبیر نسبتا جامعی بود سوالی داشتم ، آیا به نظر شما هستند کسانی که از طریق رویا وخوابهایشان بتوان زلزله را پیش بینی کرد؟
  Is there in your opinion, somebody that how can prediction earthquake with dream? ..Thanks

  1. سلام سحر گاهان و قبل از طلوع خورشید خواب دیدم قبری را نبش کرده اند و پشه های ریزداخل قبر بالای جنازه پرواز می کنند و جنازه هم‌مشخص است ولی هیچ فردی بالای قبر نبود و جنازه و قبر هم‌نمی دانم‌متعلق به چه کسی بود فقط حضور خود را در این صحنه در خواب دیدم‌لطفا تعبیر بفرمایید با تشکر

  1. سلام
   خواب دیدم که بر مزار مادرم میروم. آنجا متوجه میشوم که قسمت بالایی قبرم مادرم سوراخ شده و چند نفر هم دور و بر قبر چیز های میسازند. من با داد و فریاد نمیتوانم قبر مادرم را آنگونه بیبنم و بشدت گریه میکنم و خانمم هم حضور دارد و حامله هم است و در واقع هم حامله است. تا اینکه یکی از همان کسانی که دور و بر قبر کار میکرد تکه شیشه بر قسمت سر قبرم مادرم میگذارد و دوباره با خاک می پوشاند. تعبیر چیست؟
   ممنون

  1. این خواب واقعیت است به قبر مادرتان آب نفوذ کرده سریع اقدامی بکنید اگر بیخیال بشوید خوابتان تکرار میشود

 2. سلام خواب ديدم ك مرا دفن كردند اما بعد از خاكسپاری از قبر بیرون امدم و مادرم ب بالای سرم امد تعبیرش چی میتونه باشه

 3. سلام.من خواب دیدم خودم رفتم توی قبر خودم. با اینکه زنده بودم،هیشکی ب کمکم نیومد و من تنها بودم.با خودم گفتم مرگ چقدر وحشتناکه کاش نمیرم.
  تعبیرش چیه؟

 4. سلام خواب دیدم یه غارمربع شکل خیییییلی بزرگ بود اول خودم نگاه کردم فقط دیدم باسنگهای مربع ساخته شده داشتم فکر میکردم بریم داخلش جاپهن کنیم بشینیم ولی یه لحظه فکر کردم اگه روسرمون خراب شه چی.بعد مادرم داخل و نگاه کرد بهم گفت اون چیه من نگاه کردم دیدم یه قبر خییییییلی بزرگه بالاش نوشته قبر حضرت آدم یه قبر کوچیک ترهم کنارش بود اول مادرم و داییم رو فرستادم داخل خودم که خواستم برم از دهانه مربعی شکل غاررفتم داخل دیدم زیر پام دوتا شیر سنگی مشکی بزرگ هستن یه لحظه فکر کردم شاید نماد مقدسی باشن روشون پانگذاشتم و از وسطشون گذشتم کمی جلوتر دوتا شیر مشکی خیییییلی کوچیک بودن به قبر که نزدیک شدم حالا خیلی کوچیکتر از اونی شده بود که اول دیدم نشستم فاتحه خوندم یه زن چوپان عصا بدست رد شد یه چیزی گفت که یادم نیست چی گفت توروخدا بگین تعبیراین خواب چیه احساس میکنم خیلی مفهومیه این خواب چهارشنبه شب خوابیدم نزدیکای صبح پنجشنبه بود که این خوابو دیدم

   1. سلام
    من خواب دیدم در یک بیابان پر از خار و خاکی بود بعد انگار پدر شوهرم تازه فوت شده بود فقط علم به این داشتم که تو خواب قرار پدر شوهرما اونجا خاک بشه و برادرمم که فوت شده قبلا انگاز یذره اونور ترش قبرش بود من اینارو تو خواب علم داشتم بهش ولی تقریبا یک بیابان بود
    پدر شوهرمم ۲ سال پیش فوت کرده
    البته نزدیک سالگرد فوک برادرم هم هستیم سالگرد پدر شوهرمم تازه گذشته ینی تعبیرش چیه
    واینکه همه اقوام و فامیل هم لباس مشکی تنمون بود

 5. درخواب دیدم که درقبرستان یکی از برادارانم در حال نوشتن برروی سنگ قبری بود که چیزی بررویش نو.شته نشده بود در ادامه دیدم که دروسط قبرستان بناءمخروبه ای را کارگران شهرداری (همکاران)جمع آوری می نمایندویکی از بستگان سر منحول فاضلاب که به تعداد سه تابود را باز کرد ودرحال تمیز کردن لوله ومسیرفاضلاب بودویکی از فرزندم درقبرستان دیدم

 6. یکی از دوستانم چندماه قبل فوت شد،دیشب خواب دیدم توی قبرستان بودم بشدت گریه میکردم و دنبال قبرش میگشتم اما پیداش نمیکردم،قبرستان خیلی قشنگ بود مثل پارک سرسبز و قشنگ،تعبیرش چیه؟

 7. خواب دیدم خواهرم ميگفت ميخوام پسرتو ميخوام ببینم منم از دور يه قبر نشونش دادم که اسم پسرم روش بود گفتم برو ببین

  1. سلام.من خواب دیدم با مادرم تو خیابون راه میریم همه جا متروکه ست.که به یه قبر میرسیم که قبر پدرم هست.من به مامانم گفتم ببین بابا تا چند سالگی عمر میکنه.مامانم نوشته های روی قبر رو خوند و گفت تا ۶۵ سالگی. در ضمن پدر من زنده هستن.لطفا تعبیرش کنید برام ممنونم

   1. با سلام…خواب دیدم کنار قبرم هستم یکی ازم پرسید این قبرکیه منم گفتم یه چیز عجیبیه چون این قبر مال منه و من کرونا گرفتم و مردم ولی دوباره زنده شدم،لطفا تعبیر صحیح را بفرمایید

 8. سلام خواب دیدم همسر زنده به کور شده بود هر چقدر داد میزدم کسی نبود نجاتش بده کنار قبرستان هم پر از جسدهای با پارچه پوشانیده بود

 9. سلام, خواب دیدم که بهم گفتن مردم و بعد از شنیدن این حرف واسه این که باورم بشه قبرو از بالا نشونم دادن بعدش من رفتم بالای سر قبر خودم و میگفتم من واقعا مردم و ناراحت بودم

 10. سلام وقت بخیر خواب دیدم داخل حضرت معصومه چهارتا قبر خانواده ام خریدن همه هم زنده ایم حتی بدون دردسر چهارقبر بهمون دادن حتی بانی اونجاامدفرش زد کنار باچکش یکم مکان کند وگفت این نشون شده براشما دیگه کسی اینجا عبادت نمیکن واینجا برای همون لحظه شخصی بهم گفت سهم من ۲۴عددفوستر و۹تاشکر متوجه منظورش نشدم شماست تعبیر این چیه کسی میدونه۰۰۰۰

 11. سلام من خواب دیدم که درخانه برادرم دوقبر است واز زنداداشم پرسیدم نمیترسی توخونه ات دوتا قبر است گفت نه میشه تعبیرخواب بگید باتشکر

 12. سلام
  خواب ديدم كه بزرگي به جماعتي سفارش ميكند كه قبر خود را جايي در نظر بگيريد كه مزاحمتي براي رفت و آمد مردم نداشته باشد و گفت حتي حضرت اباعبدالله هم جايي دفن شده اند مه مزاحم كسي نباشند… من هم يك گوشه ٤ تا قبر كه روي آنها سنگ بود براي خودم و خانواده انتخاب كردم
  تعبيرش چي ميتونه باشه؟

 13. سلام اگه در خواب ببینید که در قبر هستید قبربه شما فشار می اورد تعبیر ان چیست ممنون

 14. پدرم ده ساله که فوت کردن. حالا پسر داییم خواب دیدن که رفتن و سنگ لحد ایشون رو عوض کردن. تعبیرش چیه؟

  1. سلام. اگر دو تا قبر کنار هم که پدر و پسر هستند را ببینیم که سنگهاشون برداشته شده و فقط-خاک تازه هست چه تعبیری داره؟

 15. سلام خواب دیدم با کلنگ دارم خاک قبر پدرمو که فوت شدن صاف میکنم بعدش دیدم که پدرمون کنارمون هستن و خیلی پیر شده بعد منو مادرم موندیم پیشش که ازش پرستاری کنیم تعبیرش چیه؟ ممنون

 16. سلام.خواب دیدم که به خانه مادر بزرگم که یکسال هست ایشان فوت کردند و ان خانه فروخته شده رفتم کفش هایم را در اواردم بهه زیر زمین رفتم اول پله های زیر زمین صحنه عجیبی دیدم و داخل نرفتم
  یک قبر شبیه قبر امامزاده که حدودا یک متر از زمین ازتفاع داشت اونجا بود نمیدونم قبر کی بود ولی سیمانی بود و روی قبر یک زن که موهای بلند و لباس سفید داشت به حالت چنبره نشسته .منمتوجه شدم اون زن جن هست .جن که صورتش رو برگردوند و من رو نگاه کرد .چهره خودم بود .پاهای اون مثل من برهنه بود.من ترسیدم و فرار کردم توی حیاط که رسیدم در حیاط باز بود خواستم کفش هایم را بپوشم وفرار کنم که اون جن که شبیه من بود جلوی من ظاهر شد و مچ دستم گرفت.من همینجا از خواب پریدم .لطفا بگید تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 17. سلام خواب دیدم تو یه قبرستان شلوغ پر از آدمای مختلف درحال قدم زدنم و دنبال یه قبرم خودمم نمیدونستم چرا به حدی شلوغ بود که حتی روی قبرا نشسته بودن وقتی اون قبرو پیدا کردم یه نوزادو گزاشته بودن روش به یه خانواده ک‌پشت سرم بودن گفتم بچه شماست گفتن اره بعد بچرو بهشون دادم دوباره اومدم سمت قبر که داشتم سعی میکردم نوشته های روشو بخونم که از خواب پریدم ممنون میشم‌تعبیرش کنین!؟

 18. با سلام وخسته نباشید من خواب دیدم که با کل اعضای خانوادم به سر قبر شاه سابق ایران رفتیم و بنده خیلی ناراحت شدم و برای ایشان گریه کردم.بالاخره ایشون فرد بزرگی بود و برای این خاک و بوم زحمت کشیدن .تعبیرش میخواستم ببینم چیه ؟ممنون از پاسخگویتون

 19. خواب دیدم دو تا قبر کنار هم هستند، یکی برای خانم مسن بود- البته الان زنده هستند- و تو خواب گفتن میخوام قبرم رو به شخصی بدم -من این شخص رو میشناسم. ممننون میشم تعبیر این خواب رو به من بگين

  1. سلام
   تو خواب دیدم که سوار خری شدم از جایی که عبور میکردم دوتا زن ناشناس که به نظر بنده که با کلاس بودن بر سر قبری که سنگ داشت و قبر هم ناشنا بود نشسته بودند و من سوار خر بودم از کنار قبر رو شدنی هر کار کردم خر راه نرفت تا اینکه رفت رو قبر غلط زد و به اون دوتا خانم تبریک گفت
   اگر زحمتی نیس
   برام تعبیر فرمائید
   با سپاس از زحمتتون

   1. حرفی در مورد مرده ای از فامیل خواهید گفت که باعث ناراحتی ودعوا در فامیل خواهد شد مواظب حرف زدنتان باشید چون لطمه بدی به شما میخورد

 20. این خواب واقعیته قبر مادرتان از آب پر شده باید کاری برایش بکنید اگر کاری نکنید تکرار خواهد شد خوابتان خدا نگهدار

 21. سلام من خواب دیدم به قبرستان برای زیارت اهل قبور رفته ام ولی مرده ها همه کفن پوش و بالاتر از قبر هایشان خوابیده بودن همه مردم از روی آنها رد میشدم میگفتن چون جنازه زیاد نمتتونند روشن خاک بریزند وبایدشهرداری بیاد باماشین روی اون خاک بریزه همه قبرستان پر از مرده های کفن پوش سفید بود

 22. سلام خواب دیدم مادربزرگم در خواب با ناراحتی در حالی که دایی من زنده بود میگفت خیلی بهش گفتم گوش نداد دیگه اومدم براش قبر بخرم من فکر میکردم اون بیماره

 23. خواب دیدم یه جایی بودم یه عده تماشاچی بود و دو نفر که یه قبر کنده بودن
  من رفتم داخل قبر و تاک ریختن روم بعد داداشم خاکارو کنار زد اومدم بیرون یه حس آرامش عالی بود داخل قبر و به همه مردمی ک اونجا بودن گفتم بهتون پیشنهاد میکنم یهبار امتحلنش کنید تا ببینید چقد داخل قبر آرامش داره و ترسناک نیست

 24. سلام وقت شما بخیر
  من ساکن تهران هستم دیشب خواب دیدم به همراه مادرم که به رحمت خدا رفتن در یک زمین خالی به دنبال خرید قبر برای خودم هستم قبری در کار فقط مردی گور کنی اونجا بود و سنگ قبر سه طبقه مثل یک کاتالوگ برای انتخاب، مامانم گفت دومی قشنگتر و بهتره ، مشخصات من و سن فعلی من روی آن نوشته و پیش خرید شد در این فاصله به شوخی و کمی نگرانی‌ برای خودم فاتحه، آیت الکرسی و با خاک صحبت کردم که … بیدار که شدم فکر کردم شاید به ثبت نام زمین ربط دارد اما وقتی تعبیر خواب رو دیدم خیلی متعجب شدم ، تعبیر شما چیه ؟

 25. سلام
  من خواب دیدم در یک بیابان پر از خار و خاکی بود بعد انگار پدر شوهرم تازه فوت شده بود فقط علم به این داشتم که تو خواب قرار پدر شوهرما اونجا خاک بشه و برادرمم که فوت شده قبلا انگاز یذره اونور ترش قبرش بود من اینارو تو خواب علم داشتم بهش ولی تقریبا یک بیابان بود
  پدر شوهرمم ۲ سال پیش فوت کرده
  البته نزدیک سالگرد فوک برادرم هم هستیم سالگرد پدر شوهرمم تازه گذشته ینی تعبیرش چیه
  واینکه همه اقوام و فامیل هم لباس مشکی تنمون بود

 26. سلام مادرم چن شبه خواب میبینن که تو مجلسی هس که همه لباس سیاه بلند دارن و دور یک گودی تو بیابون میچرخند میشه تعبیرشو بگین

 27. امشبم خودم خواب دیدم سر قبر شهید فهمیده‌ام و پایین قبرشون قبر یک پسربچه هست که نمیشناختمش روی قبر هارو برف پوشونده بودو زیرش گندم بود

 28. سلام من خواب دیدم خواهرزاده هام برای خودشون قبر خریدن اسم و عکسشون روی قبر بود تعبیرش چیه خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید

 29. سلام من خواب دیدم خواهرزاده هام برای خودشون قبر خریدن اسم و عکسشون روی قبر بود تعبیرش چیه خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید.. 🌷🖇

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *