Advertisement
ق

قبا

قبا

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند قباي نو پوشيده از كرباس، دليل كه از غم برهد. اگر بيند قبائي از حرير پوشيده بود، دليل كه ازبزرگي منفعت يابد، اما در دين مكروه است مردان را، مگر آن كه در جنگ با سلاحهاي ديگر مي پوشند. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند قباي سفيد پوشيده است، دليل روشنائي است. اگر قبا را زرد بيند، دليل بيماري است. اگر سرخ بيند. دليل منفعت است. اگر قباي كبود بيند دليل منفعت است. اگر قباي سياه و كهنه است، دليل است زن را طلاق دهد. اگر خواب بيند قباي پوستين داشت، دليل كه زني توانگر خواهد و از وي منفعت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قبا درخواب بر شش وجه است. اول: پناه. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: منفعت. پنجم: حكمت. ششم: رياست نمودن شهري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *