Advertisement
ف

فروختن

فروختن
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مصحف بفروخت، دليل كه مسلماني پيش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دين عزيز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بيند چيز بفروخت مثل غلام خود، دليل است بدنام شود.اگر بيند كه زن خويش را بفروخت، دليل كه حرمت و بزرگي او زايل گردد و زشت نام شود، مگر بجز اين زن كه بفروخت او را زني ديگر بود كارش به صلاح بازآيد.
ابراهيم كرماني گويد: هرچند كه در دين عزيز بود، فروختن آن به خواب در كار بد است و خريدن آن نيكو بود.
جابرمغربي گويد:اگر بيند كه چيزي بفروخت، دليل است كه آن چيز خوار و بي مقدار شود.
.لوک اويتنهاو مي گويد :
فروختن : مشکلات
مؤلف گويد : فرختن هرچيزي در خواب معني خوبي نمي تواند داشته باشد ومعناي اين را مي دهد که در آن مورد با مشکلات جدي برخورد خواهيد نمود

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه چيزى را مى‏فروشيد، بيانگر خوشى و شادى است

یک دیدگاه

  1. سلام خواب دیدم همسرم زمین ک یک قطع تقریبا کوچک که ناهموار است و درخوابم ارزش چندانی ندارد را به یک ملیار میفروشد و خواب این چونه است که بیشتر از مقداری فروختیم که ارزش دارد وان را به دایی خود میفروشد و چک میگیرد و در وقاعیت رابطی خوبی با داییش ندارد و زن داییش از اینکه زمین را به قیمت بیشتر گرفته قهر میکند و جمع را ترک میکند و میگویید که ناراضی هست که زمین کوچک و بی ارزش را با قیمت بیشتر از ارزشش شوهرش خریداری کرده است تعبیرش چیست و کا ی مدتی است وام ازدواج گرفتیم و ماندیم چه بخریم قبلا خاسیم زمین بخریم ولی پولمان نرسید الان میخایم ماشین بگسرم اونم میگن میاد پایین ولی هنوز زیاد نیومده پایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *