غ

غم

غم
محمدبن سيرين گويد: ديدن غم درخواب، دليل خرمي است. اما اگر بيند كه از غم رسته بود، دليل غم است. اگر بيند كه غمگين بود، دليل خرمي است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *