غ

غلاف

غلاف
اگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد و ديدن غلاف كارد همين، دليل است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *