غ

غايب

غايب
محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر وي گشاده گردد، اما غائب به سفر ديگر رود و خبرش ديرتر رسد.
جابرمغربي گويد: اگر بيند غايبش از سفر سواره بازآمد، دليل كه آن غايب با مال و نعمت بازآيد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
غايب: برگشت زود هنگام يک فرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *