Advertisement
ع

عقرب

عقرب

محمدبن سيرين گويد:
ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است.
اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمني او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود.
اگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بد مردم را بگويد.
اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، دليل كه دشمن با او فساد كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چين.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کژدم دشمن مکاره بود
ديدن کژدم دشمن بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد

‫3 دیدگاه ها

  1. خواب دیدم درخانه ام بر در و دیوار عفرب و هزاوپا نشسته بود و شوهرم بجای کشتن آنها با دست میگرفت به بیرون می انداحت ولی باز دوباره به داخل منزل برمیگشتن ویک هزارپا فرزندم را نیش زد و بر تعدادشان اضافه میشد

  2. سلام من خواب دیدم که در کوچه ما پر از عقرب است و همین جور از سقف خونه های دیگر به عقرب ها اضافه میشد و تمام دوستانم به خانه ما پناه اورده بودند چند دقیقه ای گذشت ومن با اسرار دوستانم از راه روی اپارتمان بیرون امدم من که به شدت میترسیدم (((در خواب برایم سوال پیش امد که عقرب ها خیلی‌کمتر به خانه ما میایند )بعد باحشدار من دوستانم خیلی ترسیدند ناگهان یک عقرب را دیدم و به دوستانم نشانش دادم و با هم گروهی ان عقرب را کشتیم و من بلا فاصله با ترسی بسیار از خواب پریدم لطفان جواب دهید خیلی منتظرم

  3. سلام من خواب دیدم در اتاق حوابم سه یاچهار عقرب روی اسباب بازی پسرم هستند و من بیدار شدم که با دمپایی یکی از اوبکشمشونتختمالا یکی یکی هم سمت لباسام اگه میشه تعبیرش رو بگین برام تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *