Advertisement
ع

عزرائيل

عزرائيل
ابن سيرين گويد :
اگر کسي ملک الموت را به خواب بيند چنانکه در آسمان او را بيند و خودش را در زمين دليل که هر کاري دارد از آن معزول گردد واگر عزرائيل را در زمين نزديک خويش بيند دليل بر اينکه اجلش نزديک است اگر ملک الموت را شادمان بيند دليل که شهيد گردد اگر بيند که با عزرائيل کشتي گرفت و او را نينداخت دليل که زود از دنيا رود و توبه بايد نمايد و اگر بيند ملک الموت را بينداخت دليل که بيمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا يابد

جابرمغربي گويد :
اگر عزرائيل را شادمان بيند دليل که زندگي او دراز گردد اگر بيند که عزرائيل به او سلام کرد دليل که عجلش نزديک است و پايان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بيند عزرائيل بر وي با خشم نگاه کرد دليل که حال وي پر مخاطره باشد اگر بيند که عزرائيل او را چيزي شيرين داد دليل بر اينکه جان کندن برايش آسان شود اگر بيند که به او چيزي تلخ داد دليل که جان کندن بر او سخت گردد اگر بيند که عزرائيل او را وعده ومژده نيکو داد دليل که تعبيرش همان باشد اگر بيند که او را خبر دادند که عزرائيل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دليل که او را با پادشاه با هيبت کار افتد اگر بيند که عزرائيل را کشت دليل که دشمن خلق گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *