ظ

ظروف چيني

ظروف چيني

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن ظروف چيني در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهايي خوب براي پيشرفت و رسيدن به موفقيت در زندگي است .

2ـ ديدن ظروف كثيف يا شكسته در خواب ، علامت آن است كه اشتباهأ مورد آزار و اهانت ديگران واقع خواهيد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *