Advertisement
ش

شير وحشي

تعبیر خواب شير وحشي

تعبیر خواب شير وحشي اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند. اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد. اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب شير وحشي

تعبیر خواب شير وحشي اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب شير وحشي

تعبیر خواب شير وحشي ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود. اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيندشير او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بيند كه شير در برگرفت، دليل است مطرب پادشاه گردد. اگر بيند كه با شير طعام خورد، دليل است مال پادشاه خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب شير وحشي

ديدن شير در خواب برسه وجه بود.
اول: پادشاه.
دوم: مردي دلير.
سوم: دشمن قوي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب شير وحشي

تعبیر خواب شير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد. شير _ لبن _ شير خوردني در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شير حيوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شير گاو و گوسفند و بز و غيره. شير شتر در خواب نعمتي است که در سفر عايدتان مي شود يا از راه دور مي آيد. روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم. چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد. اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود. اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب شير وحشي

شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد
کشتن يک شير : پيروزي
پوست شير : ثروت
شيري که نعره ميکشد : خطر
شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده
شير دست آموز : يک دوست تازه

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب شير وحشي
تعبیر خواب شير وحشي
تعبیر خواب شير وحشي

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب شير وحشي

1ـ ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .
2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .
3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .
4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .
5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .
6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به  طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد .
يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .
7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .
8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .
9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .
10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .
11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .
12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .

13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد

‫98 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم کنار خونمون یک قفس که دورش بسته و سرش باز است چندتا شیر داخل قفس بودند که دیدم شیرها یک شیررا بلند کردند واز بالای قفس به بیرون انداختن پدر و مادرم داشتند لباسهایمان را روی طناب پهن میکردند من هم داد زدم شیر شیر اما آنها وقتی متوجه شدند که شیر به آنها حمله ور شده بود،منهم در اتاقی که در آن پناه گرفته بودم قفل کردم که در امان باشم.بعد از این را دقیقا یادم نیست که چه اتفاقاتی افتاد اما وقتی در را باز کردم دیدم شکم پدرم زخمی شده طوری که داخلش دیده میشد اما سرپا بود پرسیدم بابا زخمی شدی، با لحن افسرده ومریض گفت آره بابا شیر زخمی ام کرد

  1. در خواب دیدم‌که از باشگاه برمیگشتم که در کوچه ی خود سه شیر یک نر و دو ماده و یک ببر دیدم ک شیر نر میخواست ب من حمله کند ناگهان در پشت من یک کانگورو ظاهر شد و آن چهار حیوان وحشی ب سمت آن حمله کردند و آنرا تیکه پاره کردند و من ب سمت خونه فراری شدم و وقتی باماشین برگشتم دیدم ک مردم با تفنگ آنهارو کشتن

   1. سلام من خواب دیدم شیر نر منو تعقیب کرد تا در خونه اومدم توی خونه اونم اومد تو حیاط به زور تونستیم بیایم تو ساختمان. گربه داشتیم اونو خورد8

  2. بعدازساعت۵صبح بود درخواب دیدم بایک دوستم‌که سیدهست او دوپاویک دست شیررابستیم شیررامن شیررا بغل کردم وگذاشتم وسط پایایم و سوارموتورشدیم باسید رفتیم.ولی شیر آروم بود اما درمسیری که میرفتیم شبر در سیطره‌و روی پاهای من بود‌و اورا محکم گرفته بودم تابمقصدرسیدیم.و شیرا گذاشتم زمین وپاهایش رابازکردم و شیر ارام ایستاد امامن کمی ازش میترسیدم که مبادابمن حمله کتد و درآن موقع یک سگ وحشی بزرگ درراه میرفت ومیخاستدبماحمله کند امااازشیر ترسیدورفت.

 2. سلام، شما نگران پدر و مادر خود هستيد و احساس ميكنيد كه آنان دشمناني قوي دارند يا خطرات مهلكي انها را تهديد مينمايد و از دست شما كاري ساخته نيست جز قصه خوردن. بهتر است كمي از اين مقدار دلواپسي خود كم كنيد و به خدا توكل نماييد. توصيه آن است كه اين خواب و يا خوابهاي مشابه باعث شدت يافتن دلواپسي شما نسبت به پدر و مادر نشود.

  1. من چند باری هست که خواب می بینم که شیری داره به منو پدرم نگاه میکنه وه منو پردم اون رو میکشیم لطفا تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

 3. من خواب دیدم خودم شیر بودم ولی از دست یک نفر فرار میکردم حالت ترس و استرس هم گرفته بودم به طوری که از خواب بیدار شدم ولی ترس هنوز در وجودم بود معنی این چی میشه

  1. سلام خواب دیدم من و همسرم در منطقه کوهستانی هستیم که رود آب هم جاری است. ادمهای دیگری هم بودند. شیری نر به همسرم حمله کرد و صورت او را توی آب گذاشت به نیت خفه کردن. دیدم داره خفه اش میکنه دلم براش سوخت به شیر گفتم ولش کن وگرنه من هم میروم سراغ اطرافیانت. داشتم از کوه بالاتر میرفتم که شیر رفتن من را دید همسرم را ول کرد.
   این یعنی چه؟

 4. سلام در خواب دیدم شیر بزرگ و نرم با یال وکوپال رام و ساکت در بعل من نشسته و بامن بازی میکند. تعبیرش چیست لطفا.

  1. سلام خواب دیدم چندتا شیر نر داخل قفسی بزرگ ک بالای قفس ادم بود و راه طبقه بالا یک سبد بود ک میکشیدن بالا من ب طرف سبد دویدم ولی اونو بالا کشیدن و شیر ها ب من حمله کردن من فرار کردم بالای نمیدونم چی بود رفتم و شیرها ب من حمله میکردن منم با چوبی ک اونجا پیدا کردم میزدم سرشون تا این ک دستم ب پنجره ای خورد بازش کردم دیدم ی جایی از میله های پنجره نیست میشه فرار کرد ک انگار اون پنجره رو جایی دیده بودم ب خودم گفتم چرا زودتر ندیدمش خلاصه از خواب پریدم ولی ل
   ی لحظه دیدم چطوری از او جایی پنجره اومدم بیرون

 5. سلام من در خواب دیدم یک شیر را با کمک سگم مجبور به فرار میکنم البته من خلاصه خوابمو گفتم خواهشن تعبیر کنید ممنون میشم

  1. سلام
   من خواب دیدم که در حال اسباب کشی از خانه ی قدیمی مان که حیاط داشت و در گوشه ای از حیاط چند قفس داشتم که در یکی بچه شیر بود و در دیگری تعدادی پرنده و مرغ و خروس بود که ناگهان شیر از قفسش بیرون امد و توی حیاط وحشی بازی در میاورد.من هم نگران بودم که نکند به کسی حمله کند و کسی را دچار صدمه کند…خواب ترسناکی بود.تعبیرش چیست؟

   1. سلام من در خواب دیده ام شیری جلوی در ایستاده و همسرم از کنارش عبور کرد و از گوشه به من نزدیک شد و من و خورد واز ترس از خواب بیدار شدم

 6. خواب دیدم با یک شیر جنگ میکردم که به شکمم چنگ زد و گوشتش خورد من حس خاصی نداشتم ولی اون بی حال و بی جان شد و در آغوشم افتاد داشت تو بقلم جون میداد و من ناراحت بودم از این موضوع جفتمون از تشنگی آب خوردیم میدونستم داره میمیرم جفتمون من آروم تا زمانی که بمیره بقل کرده بودمش اونم آروم انگار فقط همینو میخواست که آخرین لحظات بامن تو آغوش هم
  خیلی جالب بود اینکه اول جنگ کردیم بعد کشتنش و بعد توی بقل خودم مرد …?

 7. سلام من درخواب دیدم پسر کوچکم را شیر میدرد من غضب شده و بطرف شیر میدوم و شیر از من میگریزد که ناگهان دوباره بر میگردد بالایم حمله میکند و من یک بکس را در دهان شیر میدهم از پشت شیر با دستبند بکس شیر را خفه میکنم تعبیرش را نمیدانم که چیه لطف نموده برایم تعبیرش کنید

 8. من تو خواب دیدم وقتی در یخچال رو باز میکنم یه شیر نر از توش میپره بیرون و پشت پامو گاز میگیره پشت زانوم
  بعد یه یارو کنارم بود با کمک اون نجات پیدا میکنم ولی جایی که گاز گرفته بود خیلی درد داشت البته آخرای خوابم اون جارو دیدم که فقط خون مردگی کوچیک و بی اهمیت شده بود دفه بعدم که خواستم برم سمت یخچال یه کاپشن پیچیدم دور پام که اگه شیره اومد و گاز گرفت زیاد تاثیر نداشته باشه که البته دفه دوم شیره نیومد خخخخ عجب خوابایی میبینما

  1. 😂😂😂😂😂 شما احتمالا زیاد مادرت تذکر میده در یخچالو باز میکنی . اون شیر هم نماد مادرته 😄😄

 9. سلام
  سه شبه خواب میبینم درخانه یک شیر. نر وسه شیر. ماده دارم ونگران حمله شون وغذاشون هستم
  کلی گوشت الاغ براشون ذخیره کردم ومگس وپشه همه جارو گرفته
  دیشب یکی از ماده ها از قفس اومده بود بیرون فکر کردم مرده چون پر پشه شده بود ولی تکون خورد
  ظاهرا رام بودن ولی نگران خطرشون بودم

 10. سلام ,خواهرم خواب دیده که چند شیر تو قفس هستن و مادرم در قفس باز می کنه وشیرها رو آزاد می کنه. میشه لطف کنید برام تعبیر کنید؟تشکر

 11. با سلام
  مدتیه ک مادربزرگ من فوت کرده دیشب خواب دیدم چند تا شیر بزرگ جلوی خونه مادربزرگم خوابیده و هرچی میخاستم برم اونجا ب من حمله میکردن اما با مادرم ک عروس مادربزرگم بوده کاری نداشنن

 12. سلام
  من خواب دیدم با خواهرم از سربالایی بالا می رفتیم و یه شیر بزرگ در کنار ما همون مسیر را می رفت که خواهرم از شیر سبقت گرفت شیر توجهی به خواهرم نداشت و پشت سرش را نگاه کرد سعی داشتم از کنار شیر آرام رد بشم اما وقتی پشت سرش را نگاه کرد من ترسیدم و برخلاف مسیرم فرار کردم که روبرویم مامانم رودیدم از ترس نمی تونستم پشت سرم رو نگاه کنم شیر به من خیلی نزدیک بود مامانم گفت شیر پشت سرت هست، به مامانم گفتم بریم داخل آسانسور قایم شیم که از خواب بیدار شدم

 13. زهرا خانم من تعبیر خوابت رو میدونم اگه خونه مادربزرگت قدیمیه با من تماس بگیر ممکنه سرنوشتت نغییر کنه

 14. سلام توی خواب دیدم یک ببر به سمت من میاد اما قوطی به من نمیرسه بر میگرده و مثل یک شیر میشه و از من دور میشه اگه میشه تعبیر شو برام بگید

 15. سه شنبه شب خواب دیدم که سه یا 4 تا شیر که زیاد هم بزرگ نبودن و انگار بیشتر ماده بودن توی خونمون داریم اما همشون یکجا مثل توی کمد یا کابینت بودن و خیلی رام و آروم اما یکی از شیر ها که ماده هم بود بیرون اومده بود و توی خونمون راه میرفت بیشتر دور و بر مادرم بود مثلا میرفت توی آشپزخونه حتی انگار رفت توی آشپزخونه و ی خربزه هم گاز زد من یکم نگران بودم از اینکه به مادرم یا من آسیبی نزنه اما انگار مادرم میگفت تازه بهش غذا دادم و خطری نداره بعد به فکر فروختن شیر ها به باغ وحش افتادم و از مادرم پرسیدم بنظرت چند میشه فروختشون اونم گفت احتمالا شبی صد و خورده ای میشه کرایه داد به باغ وحش البته نگران جا و غذا شونم بودم اما مثل غنیمت بودن یا ی هدیه ارزشمند که باید ازشون مراقبت کنیم

 16. سلام .. من دیشب ( دوشنبه 6 صح)خواب دیدم از درخونه که اومدم بیرون توئ کوچه کمی جلوتر از دم خونمون یه جفت شیر جوان سیاه رنگ که نر و ماده بودن بنظرم ٍ کنار هم لم داده بودن و من ترسیده بودم اما خیلی اروم بودن و من آروم از کنارشون رد شدم و حتی تو خواب حس کردم اونها بیشتر از من ترسیدن اما یکم جلوتر چشمم خورد به دوتا شیر سیاه بالع دیگه که شیر ماده نشسته بود رو زمین اما شیر نر بسمت من اومد و من خیلی وحشت کرده بودم و تا اومدم به خودم که بخوام فرار کنم متوجه شدم شیر نر من رو محاصره کرده طوریکه اول دنبالش میگشتم اما یهو دیدم از پشت شونه چپم سرش رو بیرون آورد و آماده حمله بود و من داشتم فریاد میزدم و میخواستم فرار کنم که از خواب پریدم… لطفا تعبیرش رو برام بگید ممنوم

 17. با سلام
  درخواب دیدم که دو شیر یکی نر و یکی ماده دنبالم میکنن و بعد از رسیدن به من با شیر نر درگیر شده و شیر ماده کنار میکشد و در درگیری شیر نر بر من غلبه میکند و در حین از حال رفتن زیر چنگه هایش صدایی به گوشم میرسد که شیر را از پایی درآوردم و در تمام این مدت دو برادرم در کنارم بودن ولی به صداهای من توجهی نشان نمی دادند ممنون میشم اگر تعبیر خوابم را برایم بگویید

 18. فونتش تغییر بدی بهتر، نواوری ولی یک نوآوری افتضاح!!! اصلا حوصله نکردم بخونم!!!

 19. در خواب دیدم یک شیر به خانه مان آمده است گویا شیر رام است ولی من در ته دل از آن شیر می ترسم و سعی می کنم با این اتاق و آن اتاق رفتن ، با شیری که همه می گویند با کسی کاری ندارد ، روبرو نشوم و ابتدا که شیر وارد خانه شد به سمت من آمد البته حمله نمی کرد ولی آزادانه به همه جای خانه می رفت و فقط من بودم که از آن شیر می ترسیدم

 20. در خواب دیدم شیرها بر سر سفره ای غذا میخوردند و آنها سخن میگفتند ،دو عدد شیپور در دست من بود که شیرها با دیدنش گفتن این شیپور های شاه است، بعد من بر فراز ساختمانی پریدم و ناگهان زیر پایم خالی شد و به درون چاهی افتادم ولی طنبهایی آویزان بود و من خودم را نگه داشتم ولی موجودی که خود را شیطان معرفی کرد با چهره ای وحشتناک به من در حالتی که آویزان بودم حمله کرد ولی نتوانست کاری کند و در عین حال نمیتوانستم خودم را از آن حالت آویزان نجات دهم ناچار لا اله الا الله گفتم و از خواب ناگهان پریدم .
  در ضمن شب قبل از خواب دوبار لا اله الا الله گفته بودم

 21. سلام من خواب دیدم تو یه جنگلم بعد یه عاااالمه شیر اونجاست اما همه اندازه یه بند انگشت و من همشونو از پشت سر میدیدم

 22. خواب دیدم بچه شیری در خیابان رها شده پیدا کردم به کول گرفتم و راه افتادم… هرچه جلو میرفتم به امید پیدا کردن سرپناه برای بچه شیر او نیز بزرگ و بزرگتر میشد … تا جایی که یک شیر نر بزرگ به کول داشتم… شیر از فرط گرسنگی مشت مرا گاز گرفت و من از خواب پریدم ولی جای گاز او هنوز هم حس میشد.

 23. سلام در خواب دیدم که به منزل امده ام و شیری با یال و کوپال در خانه است که به سمت اشپزخانه رفت و زیر کابینت ها مخفی شد بعد ناگهان تبدیل شد به 2 بچه گربه سفید تبدیل شد که با هم بازی میکردند و ما هم فقط یکی از اونها رو میدیدم و باهاش بازی میکردیم اما میدانستیم 2 تا هستند

 24. سلام خواب دیدم که از یه کوچه‌ای رد میشم ودر مسیرم چندین شیر بود که من با احتیاط ازکنارشان میگزشتم و به شیر دیگری میرسیدم همواره در ذهنم این بود که ممکنه بهم حمله کنند بهتر ااست زودتر برگردم هر چقدر زودتر برگردم بهتر است ولی همچنان هم آرام آرام جلو میرفتم وهمه شیرها نر بودن من هم با دوچرخه مسیر را طی میکردم

 25. سلام من جنگ شیر ها را دیدم شیر های من و شیر های وحشی و همچنان گاو هایم را حمله کردند و من فرار کردم.
  با گاو هایم صحبت هم میکنم

  لطفاً توضیح بدهید!!

 26. سلام من خواب شیر نر سفید رنگی هنگام عبور از کوچه خلوتی در شب دیدم که شیر برای یک سگ نعره میکشید و میخواست به آن حمله کند مرا که دید دنبالم آمد وقصد کشتن مرا داشت ومن به خانه ی همسایه رفتم ولی چون او باز هم مرا دنبال میکرد باز هم به راهم ادامه دادمو در یکی دوکوچه آن طرفتر دریک ماشینی که قفل نشده بود پناه گرفتم و شیر مرا ندید ….و در حالت نیمه بیداری هم جنازه شیر را دیدم و بعد با ترس از خواب بیدار شدم من دختر جوان ۱۸ ساله ای هستم و تا کنون هم چنین خوابی ندیدم لطفا جواب بدید خیلی میترسم

 27. سلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم از در خانه وارد میشوم که یک شیر در خانه است و و از پشت من می دود که من داخل اتاق میشوم و شیر هر چه زور میزند که داخل خانه بیاید من در را می بندم ونمیگزارم و یکی از دوستانم که کنار من است میگویم که یک تیکه گوشت از پنجره به شیر می دهد و یک شیر دیگر در داخل خانه بود بسیار آرام و به کسی کار نداشت.

 28. من خواب دیدم توی باغ وحش بودم اولین قفس هم قفس شیر بود قفسس خیلی بزرگ بود کلی هم شیر داخل قفی بود یک هو شیری نعره زد وحرکت کرد همراه اون شیرهای دیگه هم حرکت کردن .ویک شیر از بالای قفس که حالت فنس بود ،پربد برون وشروع کرد دنبال افراد یک هو توخود خواب گفتم الان من ودنبال میکنه وهمینم شد من ودنبال کرد ولی من هی جاش میزاشتم بهم نمی رسید تا اینکه رفتم روی تیر بلندی ومامرین هم شیر وبیهوشش کردن وبه همون تیرکی که من روش بودم بستن ،ولی تیرک شل شد وافتاد ولی شیر حرکت نکرد ودنبالم نیومد…که من از خواب پریدم رایتی شیرش نهیف ولاغر کوچک بود زیاد بزرگ هم نبود

 29. سلام
  من خواب دیدم ی جایی مثل باغ وحشم که اول دیدم کلی میمون که انگار وحشی شده باشن می دویدن از کنارم رد می شدن بعد ی میمونم دیدم که انگار پیر تر از بقیشون بود وایساده داره نگاهم می کن من با این حال کمی ترسیده بودم از کناش رد می شم می رسم به قفیس شیر ها قفسشونم ی جورایی انگار تیکه ای از جنگل و بودش خیلیی بزرگ بود.
  کنار قفس شیرهام وای می استم می بینم همه شیرها ماده ان و ی حیونی انگار شکار کردن و دارن می خورن و بعدش همش نعره می زنن تو قفس یهیویی می دون

 30. خواب دیدم شیر داشت دختر خشکلی را از کون میکرد و من با چاقو شیر را کشتم و خودم دختره را کردم. تعبیرش چیشت؟؟؟

  1. تعبیرش اینه شیر دوباره زنده میشه و برمیگرده و تورو به یازده روش سامورایی مورد گایش قرارمیده و کونتو پاره میکنه

 31. سلام دیشب خواب دیدم تو خونه پدریم بودم رو پشت بوم دوتاخواهرام تو حیاط.از بالا نگاه میکردم ی شیر پیداشد و دوتاخواهرامو خورد من سعی کردم کمکشون کنم ولی نشد خونشون جاری شد تو خواب جرات کنردم نگاه کنم ی کم خون دیدم رومو برگردوندم.حالا خیلی منقلبم و نگران

 32. سلام
  من خواب دیدم که من و خواهرم و ۲ نفر دیگه داریم از یه جایه سر سبز رد میشیم که سوار ماشین شیم که ۳تا شیر ماده یهو ما رو دنبال کردن. اروم اروم پشت سر ما میومدن که من اروم اروم سرعت گرفتم که دور شن ولی اونام سرعتشونو زیاد کردن . من و خواهرم جهتمونو تغییر دادیم . برای خواهرم غلاب گرفتم که بره رو یه سکو که بعدش منم برم تا من برم بالای سکو پنجه شیر ره شلوارم خورد و پاره شد

  تهبیرش چیه!؟

 33. سلاممن خواب دیدم که در خانه یک شیر نر بسیار بزرگ و زیبا داریم که مرا خیلی دوست داشت.بغلش می کردم.بازی می کردیم.بهش غذا میدادم و همش می خواست با من از خونه بیاد بیرون.من نمی زاشتم.چون فکر می کردم بقییه ی افراد بیرون ازش می ترسیدن.

 34. سلام ، من خواب عجیبی دیدم! درخواب دیدم که رفتم به خانه ی دوستم، وقتی وارد منزل شدم دیدم که دوستم تبدیل به یک شیر شده و برادرش بسیار غمگین است ، از برادر دوستم پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت، نشسته بودیم که یک دفعه برادرم خودش را دراز کشید و صدای حیوان درآورد و بدن خود را کشش داد دیدم که از دست و پاهایش موی یا پشم درآمد ، اکنون هم زبان مارا میفهمد ولی پاسخ داده نمیتواند. آیا تعبیر چیست؟؟؟

 35. سلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم از در خانه وارد میشوم که یک شیر در خانه است و و از پشت من می دود که من داخل اتاق میشوم و شیر هر چه زور میزند که داخل خانه بیاید من در را می بندم ونمیگزارم و یک حصار کشیدم و البته مادر بزرگمم که مرحوم شده است در اتاق بود که خوابیده بود. کمی از شیر ترسیدم ولی دیگه نیومد.بعد هم پشت سرمون یک ساختمان بزرگ و زیبا بود. لطفا تعبیرخواب رو بفرمایید

 36. سلام من خواب دیدم توی ی خونم و شیر ماده همش قصد حمله ب منو داره و منم همش فرار میکردم داخل اتاق ها و درارو میبستم ولی همش ی در باز میبود و اون میومد داخل تا اینکه یهویی دیدم منو گرفت و از خواب بلند شدم تعبیرش چیه؟

 37. خواب دیدم کنار ساحل بودم دیدم شیر درنده ای با سرعت تمام بطرف ساحل و دریا میرود و با همان سرعت بطرف آب رفت و یک حیوان دریای زیر آب گرفت و شکارش کرد که اسب دریایی بود ظاهرا و مقداری خون هم با آب دریا آغشته شده بود و یه دفعه از خواب بیدار شدم من این خواب رو نزدیک های صبح روز عاشورا دیدم

 38. سلام و سپاس پیشاپیش.
  در خواب دیدم که دوستم شیری به حیاط خانه آورده و با هم مشغول غذا دادنش شدیم. دوستم سعی کرد غذا را از دهان شیر بیرون بکشد که شیر عصبانی به وی حمله کرده و او را درید و بعد به دنبال من افتاد که من گریختم.

 39. سلام خواب دیدم یه شیر سفید تو اتوبان ول شده بود ویکی از تو ماشین دستشو بیرون اورد اونم دستشو گاز گرفتو کند بعدم یه بچه رو خورد

 40. سلام خواب دیدم که یک مرد دو چهره یکی نامعلوم و یکی معلوم کنارم امد و بعد تعداد زیادی سگ به حالت حمله از کنارم رد شدند من از سگها کمی حالت تدافعی گرفتم ناگهان بین گله سگها خودم رو درکنار شیر نر سفید دیدم از ترس پاهایم سر شدند و قادر به فرار نبودم و دوتن ازدوستانم مرا کشیدند و مرا از انجا نجات دادند

 41. سلام درخواب دیدم که درکوهستان خوابم برده است وقتی بیدارشدم دررختخواب نشسته بودم ودرکنارم سه شیر را دیدم که اماده حمله به من ودوستانم بودند زیرلب گفتم تکان نخورید اگر تکان بخورید می میریم که ناگهان شیر ها حمله کردند من فرورفتن پنجه شیر را دردستم دیدم وحس کردم ولی با یک حرکت ناگهانی خودم را پرت کردم وزمانی که به خودم امدم درحال فرار به سمت جاده بودم وشیر هم به دنبال من نیامد لطفا تعبیرشو بفرمایید ممنون

 42. سلام خواب دیدم منو همسرم به شکل شیر در اومدیم و در حال رابطه جنسی هستیم لطفا تعبیر خوابم و برام ارسال کنید ممنون

 43. خواب دیدم یه شیر بزرگ و بچه اش اومدن خونمون. برای همه عادی بود و نمی ترسیدن. ولی من میدونستم اگه گرسنه شن حتما به ما صدمه میزنن واسه همین از یخچال گوشت برمی داشتم بهشون میخوروندم که سیر سیر باشن. و به این فکر بودم که یجوری بیرونشون کنم ولی شیرهای خوبی بودن واقعا کاری نداشتن با ما.

 44. تاریخ 21 بهمن خواب دیدم مردی با دو پسرش مورد حمله دو شیر قرار گرفتند مرد خیلی ارام دراز کشیده بود و فرزندانش با شیر میجنگیدند. شیر نر هم دورتر خوابیده بود .من دو پسر دارم

 45. سلام. من خواب دیدم دو تا شیروحشی در باغچه ی خونمون نشستن. و بابام با طناب باریکی دور گردنشون روبسته بود. من احساس نگرانی میکردم و میگفتم بگین بیان زودتر اینا رو ببرن ولی بابام گفت نگران نباش اینا دیگه هیچ آزاری ندارند. و نزدیکشون شد. منم آروم شدم.

 46. سلام ،در خواب دیدم یک شیر ماده در خانه هست،منم دوتا جوجه رنگی ودوتا اردک داشتم شیر اومد دوتا جوجه هارو خورد بعد افتاد دنبال من ومنم ازش فرار میکردم اخرش نمیدونم چطور شد شیر اهلی شد ومنم نازش میکردم بعد شیر مثل انسان حرف زدوگفت: لطفا منو نبرین باغ وحش. تعبیرش چی میشه

 47. خواب دیدم کنار ساحل در حال قدم زدن هستم که ناگهان شیری به دنبالم دوید. من فرار کردم و بعد از دویدن مسیری به درون آب رفتم و نجات یافتم.

  1. دیدن ۳شیر که مرا به ۳قسمت کرده اند و می بردند یکی سر دومی میانه بدن و سومی پاهایم را به دندان گرفته و می بردند تعبیرش چیست

 48. سلام.خواب دیدم یه شیر نر جوان از یه قسمت دیوار وارد خونمون شو و از قسمت دیگه بیرون رفت.نه نگاهمون کرد و نه با کسی کاری داشت.روزی چند بار از خونمون به همین منوال رد میشد.تعبیرش چیه؟

 49. سلام خواب دیدم دارم از کوه بالا میرم میانه کوه بودم متوجه شدم حیوانات جنگل اونجا اما کمی دورتر از من هستن با خودم فکر کردم حتما خرس هم اونجا باید باشه ب صورت گذری تو یه چشم بهم زدن دیدم فیل هم هست ٬ دیدم یه شیر با یال و کوپال قوی تا منو دید از کوه سرازیر شد اومد سمت من٬ وقتی دیدم سمت من میاد اطراف رو نگاه کردم یه پیرمرد دیدم با چوب دستی بزرگ ب دست ب سمتش رفتم پیرمرد هوار کشید اما شیر بی توجه ب اون اومد و دست منو گرفت گفت باید با من بیای در این حین دیدم شیر ب یه مرد قوی و زمخت و زشت تبدیل شد ترسیده بودم دیگه بیدار شدم

 50. سلام.میشه خواب منو تعبیر کنید.
  من خواب دیدم یه شیر ماده دهنش و دور دهنش پر خونه و وسط یه زمین آروم نشسته وله من نگاه می‌کنه.

 51. سلام من خواب دیدم در منزل پدری خود پنجره حیاط شیری وارد شد و لاکپشتی در کنار همسرم که خواب بود رو به دهان گرفت و در حیا خورد و من پنجره و درها رو بستم و دیدم پشت در ارام نشسته.
  میتونید این خواب رو تعبیر کنید
  ممنون

 52. سلام من خواب دیدم که از خونم امدم بیرون که یک شیر پرید روم هرچی ازش خواهش کردم منو نخوره هیچی نشد تا من گفتم تورو به اللّه با من کاری نداشته باش اون شیر ناگهان از روی من بلند شد و رفت.

 53. سلام.در خواب دیدم که یک شیر نر و ورزیده دوست من و در کنار من و من و آن شیر با وقار و با غرور با هم و در کنار هم راه میرفتیم و من از او گوشت گوسفند پذیرایی میکردم و از او رضایت او را نسبت به غذایش میپرسیدم و او نیز در جواب پاسخ داد خوب بود بد نبود.ممنونم
  و حتی اینکه شیر سخن میگفت و شخصی که در کنار ما بود از او پرسید که چقدر تحصیلات داری او نیز پاسخ داد

 54. سلام خواب دیدم شیر به برادر ام تو خواب حمله کرده و من زن برادر ام رفتیم کمک بیاریم، ، پلیس اومد به گلوله زد شیر ترکید ولی برادر ام تو خواب تیکه تیکه شده بود، شیر هم مرده بود ولی زیاد بودن شیر ها،،، فقط اون شخص که دیدم ب عنوان برادر رو تا حالا ندیده بودم، یه نفر جدید به اسم جدید بود، فقط تو خواب بهش میگفنم برادر

  1. سلام
   خواب دیدم یه شیر مادر و دو فرزندش در خانه من هستند و به شدت لاغر و نحیف ودر حال مرگند،من یک.تکه گوشت خام داشتم که برای غذای خودم.میخاستم اماده کنم اما دلم به حال انها سوخت و شروع کردم به تکه تکه کردن گوشت وغذا دادن به انها که ناگهان دیدم یکی از بچه شیر ها بزرگ شده،در خواب کمی احساس ترس از وجود شیر ها داشتم که به من اسیبی برسانند

 55. سلام
  خواب دیدم یه شیر مادر و دو فرزندش در خانه من هستند و به شدت لاغر و نحیف ودر حال مرگند،من یک.تکه گوشت خام داشتم که برای غذای خودم.میخاستم اماده کنم اما دلم به حال انها سوخت و شروع کردم به تکه تکه کردن گوشت وغذا دادن به انها که ناگهان دیدم یکی از بچه شیر ها بزرگ شده،در خواب کمی احساس ترس از وجود شیر ها داشتم که به من اسیبی برسانند

 56. سلام من خواب دیدم یه شیر نر رو رام کردم بعد اون شیر وحشی شد و داخل شهر به همه مردم حمله می‌کرد بعد از کلی فرار که غروب شده بود و حس میکردم پاییزه بابامو پیدا کردم گفتم اون شیر دوتا خیابون اون طرفتره بیا بریم خونه ناگهان از روبروی ما مردم با جیغ و داد اومدندسمت ما شیر از پشتشون اومد بیرون و یه راست سمت من مثل یه فشنگ میدوید من جا خالی دادم خورد به تیر برق رفتم تو مغازه بغلی دیدم در پشتی داره که به یه انبار کوچیک وصل میشه که اون انبار هم به بیرون در داره با بابام شیر رو کشوندم اونجا و تو اون انبار حبسش کردم جالبه چن بار بیدار شدم ولی باز بقیه خوابم رو دیدم

 57. سلام من در خواب دیده ام شیری جلوی در ایستاده و همسرم از کنارش عبور کرد و از گوشه به من نزدیک شد و من و خورد واز ترس از خواب بیدار شدم

 58. سلام من خواب دیدم ک توی حیاط خونه داییم تعداد زیادی شیر هست ک اول مثل سگ بودن ولی بعد کلی شیر اومد ک هم نر بودند هم ماده مادر بزرگم ب بیرون رفت ک شیر ها به سمتش میخاستند بهش حمله کنند ولی اون رفت جایی و پناه گرفت بعد دایی پسر داییم رو صدا زدند تا بیاد شیر ها رو بگیره ولی اون نمیومد شیر ها غرش می‌کشیدند ک یهو از خواب پریدم

 59. سلام خواب دیدم تو حیاتمون دوتا شیر نر یکیو زنجیر کردم یکی ازاده اونی ک زنجیر کردم میخواد بهم حمله کنه یبار ب سمتم میاد ولی نمیتونه اسیب بزنه و بعد کلا اروم میشه و رام ولی اون یکی ازاد و اروم بود از اولش ولی تو دلم کمی ترس دارم ازشون ک بهم اسیب بزنن

 60. سلام من مجردم و در خواب دیدم سه شیر سفید ماده جلو در خونمون خوابیدن، وهیچ ازاری هم نمیرسونن ،اما من میترسم وارد بشم ، زنگ زدم داداشم اومد از خوته بیرون و اون سه تا شیر و کشوند اورد سرکوچه انداخت و بمن گفت که دیدی هیچ ازاری نداشتن ،تعبیرش چیه ؟

 61. سلام من خواب دیدم ک یه جایی بود شبیه جنگل ومنم داشتم میرفتم ک یهوچنتاشیرفک کنم نروماده هم قاطی بودن گذاشتن دنبالم ومنم به سرعت فرارکردم امااونا خیلی بمن نزدیک شدن ک نمیدونم چیشدیهوازخواب پریدم.ساعت۴وخورده ای بود.ممنون میشم تعبیرشوبهم بگین

 62. سلام من خواب دیدم اسمان حیاطمون موج میزنه مثلا کوسه رد میشد دیده میشد
  حتی گربه رد میشد یا صورتشو میبرد تو اب
  دیده میشد
  گفتم برم گوشیمو بیارم فیلم بگیرم
  دوربینو که میچرخ خوندم دیدم بالای دیوار همسایه به گوسفند نشسته
  گفتم حتما فرار کرده
  عمیق نگاه کردم دیدم شیر بدون یاله
  نشسته زل زده به چشمای من
  یهو ار خواب پریدم
  تورو خدا تعبیرشو بگین

 63. سلام من خواب دیدم با یه شیر و بچه شیر دارم میرم یه جایی یعنی با اونا میخوام برم یه جایی که هیچ اشنایی نداره چند بارم شیر وحشی بازی در آورد و چند بارم غرش کرد نمیدونم من سوارش شدم یا نه دقیق یادم نیست ولی بعدش دیگه از شیره خبری نبود مثه اینکه بگیرنش یا کشته باشنش..بعدشم تو همین احوال اتفاقات دیگه ای برام پیش اومد که نمیدونم معنیش چیه لطفا فقط تا همینجا رو برام تعبیر کنید:'(

 64. من تو خواب دیدم یه گله شیر از دور منو دیدن و با سرعت به سمتم اومدن و نزدیکم بودن که از خواب پریدم این چیه تعبیرش؟؟؟

 65. سلام.خواب دیدم کسی برای من یک شیر نر تماما سیاه آورد در حالی که یه شیر نر معمولی هم خودم داشتم… ولی اون خیلی آروم بود و شیر سیاه بسیار جوشان اینطرف و آنطرف میرفت برای فرار ولی راهی پیدا نمیکرد

  1. سلام. خواب دیدم درکنار چند تا شیر ماده دراز کشیدم و خودمو در همون حالت ب آنها میمالم و شیر را نوازش میکنم

 66. من خواب دیدم مادرم تبدیل به شیر نر شد و به اسب سفید و زیبایی
  که سرش و روی کمر من گذاشته بود حمله کرد.
  معنیش چی میشه

 67. سلام.من خواب دیدم با همسرم و کارمندش در جنگل های شمال هستیم و یک شیر ماده به سمت ما میدوید ما رفتیم سمت وسایلمون که یک چاقو برداریم چندتا کفتار دور وسایلمون بودند وه یکی از آنها به پشت کمرم چنگ انداخت .شوهرم و کارمندش به سمت ماشین رفتند ولی من چون در مسیر شیر ماده قرار داشتم نتونستم برم و رفتم داخل توالتی که آنجا بود و درو بستم که همچنان از پشت در صدای غرش شیر رو میشنیدم .

 68. سلام روز بخیر
  من خواب دیدم که توسط یک شیر ماده مورد حمله قرار گرفتم با گرفتن دست‌هاش تونستم بهش غلبه کنم اما بسیار هراسان و ترسیده بودم سریع از اونجا دور شدم و متوجه شدم تعداد زیادی شیر در تعقیب من به قصد گرفتن و بردن من به جایی بودند شیرها قصد آسیب زدن به من را نداشتند می‌خواستن من رو به جایی ببرن به سختی تونستم به شیر ها غلبه کنم و فرار کنم
  بعد از اون به خونه رسیدم و همه جا پر شده بود از حرف اینکه من به شیر بزرگی غلبه کردم
  ممنون

 69. سلام
  خانمی 57 ساله و متاهل هستم. خواب دیدم که در بیابانی دو گاو با شاخهای بزرگ در حال مبارزه با یک شیر هستند. دو نفر خانم هم در حال فریاد زدن بر سر گاوها بودند و میگفتند ولش کن. من هم از ترس در حال فرار کردن بودم و پیش خودم میگفتم که این شیر اگر من را بگیرد میکشد.
  تعبیر خواب چیست؟
  ممنون

 70. سلام
  خواب دیدم ک چندتا شیر نر به من حمله ور شدن و با دهان های خونی هی فرار میکنم از دستشون
  و دوباره دنبالم میکنن و میگیرنم
  تعبیرش چیست یا شیخ

 71. سلام من در خواب دیدم رو زمین خودمان هسیم بعد ی حیوون دیدم ک سیاه سفید بود بعد کمی بیشتر دقت کردم سه تا بودن ک دوتاش شیر بود ولی سومی شک دارم بعد رفتم طرفشون ک منو دیدن با صدای دهن میخواستم بترسونمشون ک دیدم یکی ب سنت من حمله ور شد منم از ترس فرار کردم ب سیم زمین همسایه داشتم رد میشدم ک پاشدم

 72. سلام.خواب دیدم شیر وحشی بود بعدمنو لیس زد وبغلش کردم بردمش توروستا چرخیدم بغلم بودشیرم نر بودباهم حرف میزدیم بعدبردمش بیرون روستاگفت گرسنمه رفتیم کناریه شیر اب تاکلی ماهی ریخته خودم خودش جمع کردیم ورفتیم تعبیرش چیه

 73. سلام خواب دیدم شیر بسیار قوی به من حمله ور شده منم به محض نزدیک شدن چاقورا بر گردنش فرو کردم و شیر هم گریخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *