Advertisement
آ

شمشير

 

شمشير

 

شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در خواب بيند كه در دست شمشير داشت، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند كه شمشير او در نيام بشكست، دليل فرزند او در شكم بميرد. اگر مردي بيند شمشير برهنه داشت و خواست كه بر كسي زند، دليل كه سخني انديشده با كسي بگويد. اگر بيند كه شمشير بر كسي زد و كارگر نبود، دليل كه وي را نسل منقطع گردد. اگر بيند كه شمشير در گردن حمايل داشت، دليل كه ولايتي را حكم كند. اگر بيند به موجبي كسي را شمشير زد، دليل كه به نام مضروب مشهور گردد. اگر بيند شمشيرها داشت يا به او دادند، دليل كه توانگر گردد. اگر بيند كه از وي شمشير گرفتند، دليل كه از عمل معزول گردد. اگر بيند كه شمشير بر ميان بست، دليل كه عمرش دراز بود. اگر بيند شمشير زرين داشت، دليل كه از مهتري راحت يابد. اگر شمشير را آهنين بيند، دليل كه كارش فوري گردد. اگر شمشير از بلور بيند، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند كه شمشير او از مرواريد بود، دليل كه از علما منفعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن شمشير درخواب بر پنج وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: ولايت (فرمانروايي).
سوم: محبت.
چهارم: منفعت.
پنجم: ظفر (پيروزي).

 

ديدن شمشير، دليل بر مردي قوي و فصيح بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
شمشير در خواب هاي ما معرف هيبت و قدرت است و برندگي و کارآئي را نيز به تيزي و قاطعيت شمشير تشبيه مي کنند. ديدن شمشير در خواب وجوه نامطلوب و بدي ندارد. معبران نوشته اند که شمشير در نيام و غلاف زني است مجهول و ناشناخته براي بيننده خواب. زني است که به ظاهر و به اسم او را مي شناسيد اما از درون و شخصيت او اطلاعي نداريد و هيچ نمي دانيد داراي چه افکار و انديشه هائي است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببينيد که شمشيري در نيام داريد با زني بسيار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهيد شد که بسياري کارها مي تواند در جهت تامين سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشير برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامي که گفته و سخني که بر زبان رانده شود.شمشير حمايل و آويخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشير به کسي بزنيد و او را مجروح کنيد خواب شما مي گويد که سخني ناصواب مي گوئيد و ديگران را مي آزاريد و اگر بزنيد و او مجروح نشود زيان مي رسانيد يا دل کسي را مي شکنيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به كمرتان شمشيري بسته ايد ، نشانة آن است كه با افتخار مقامي در دولت به دست مي آوريد .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي شمشير شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه در رقابت با ديگران پيروز مي شويد .
3ـ اگر خواب ببينيد ديگران با خود شمشير حمل مي كنند ، نشانة آن است كه جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

4ـ ديدن شمشير شكسته در خواب ، نشانة ابتلا به نوميدي و يأس است

‫12 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم برسر یک نیمکت من و چند نفر دیگر نشستیم که جلو هریک از ما یک شمشیر است از جنس اهن یا فولاد یک نف استا د ویا قاضی امد و یک شمشیر که جلوی من بود را بر داشت به طرف کردن من حواله نمود ازراست و هیچگونه عکس عملی را نشان ندادم و از طرف جپ هم اینکار را تمود بازم عکس عملی نشان ندادم و به سمت شکم من که حواله نمود ترسیدم و کمی عقب رفتم در ان موقع او شمشیر را به من داد و من درب گوشش او گفتم عذر میخواهم که ترسیدم

  1. کسی در پیشرو ی من ایستاده بود و من فریاد میزدم که تو قاتل هستی چطور آنها را به قتل رساندی . شمشیر را گرفتم بر کردن اش زدم خون ها بالایم پاشیده شد . بیدار شدم

 2. معذرت میخام به فکر هیچ کودوم از این معبران نرسیده که مثلن اگر کسی مثل من تاصبح در خواب ببیند که با شمشیر در میدان جنگ میکند و انسان و موجودات شبیه عنکبوت را می کشد یعنی چه و چه تغییری دارد…در واقع مبارزه و‌نبرد با شمشیر یعنی چه؟

 3. سلام
  من خواب دیدم همه شمیشر دارن اما مثلا پلاستیکی و بدل بودن شمشیر من ک دستم بود و غلاف نبود آهنی بود ی شمشیر راستکی بود با طرح گل مثلا رز خوشگل رنگشم شبیه نقره بود کلا ی شمشیره واقعی بود ی نفر دس زد ببینم تیزه شمشیرم اما تیز نبود و آدم کش نبود در واقع از شمشیرم بلند بلند تعریف میکردم?
  با تشکر

 4. سلام خسته نباشید .خیلی ممنون از لطف های مکرر شما بخاطر تعبیر خواب .بنده حقیر چند مدتی هست که مرتب در خواب نام امام حسین را صدا زده و قمه بر سر خودم میزنم در واقع قمه زنی میکنم و در واقعیت هم خودم قمه زنی میکنم ولی دلیل دیدن این خواب ب دفعات زیاد چه تعبیری دارد ؟؟؟؟لطفا کمکم کنید اجرتون با امام حسین

  1. تعبیر خواب شما این هست که امام حسین از شما رو برگردانده ،امام ناراحت از قمه زنی شماست ،چون شما خلاف دین امام حسین که میگوید زخمی کردن اعضا و جوارح جزو گناهان کبیره هست ،وشما صداش میکنین و امام به شما جواب نمیدهد

 5. سلام من توی خوابم دیدم از حیاط خونمون صدایی میاد وقتی رفتم حیاط دیدم دوتا شمشیر بدون دسته وقلاف هست میشه به من بگید معنی خوابم چیست؟

 6. با سلامم.خواب دیدم در جمعی غمگین بودم و کسی به حرفم اهمیت نمیداد و گم گشته ای داشتم.رو به آسمان کردم و از ابوالفضل العباس استمداد گرفتم و گلایه کردم در میان ابرها تصویر آقا ابوالفضل در حال جنگ با ذوالفقار نمایان شد و همه متعجب شدند.در این هنگام قدرت عجیبی در دستان من نمایان شد تعبیر این چیه…ممنون میشم

 7. باسلام
  خواب دیدم پدرم با شمشیر درخانه دنبالم میکرد من فرار کردم و از خانه بیرون زدم و از سر کوچه نگاه میکردم بهش اون جلو در واستاده بود با شمشیر و بهم نگاه میکرد
  پدرم چند روز پیش فوت شدن و من ایران نیستم و بین دو راهی برگشت به ایران هستم لطفا راهنماییم کنید تعبیرش چیه

  1. اگر به عمد به تشییع پدر مرحومتان نیامدید روحشان از شما آزرده هست ،چون بر فررند واجب هست زیر تابوت پدر و مادر خویش رو بگیرد و آنها رو رهسپار دیار باقی نماید …اگر هم آمدید و در بدرقه به آن دنیا زیر تابوتش را گرفتید او میخواهد شمیر رو به تو دهد که نشانه ی ثروت و قدر ت هست

 8. سلام دوستم خواب دیده که یک شخص کرد یک شمشیر بزرگ رو تا انتها در کمر من فرو کرده ولی خونی نریخته ، و تمام تلاشش رو کرده تا این شمشیر تا انتها درون کمر من برود و حتی من را بغل کرده ، میخواستم تعبیرش رو بدونم ممنون .

 9. خواب دیدم چند زن با شمشیر به من و زن اول و دومم حمله میکنند من بهاشون مجنگم و چندتاشونو میزنم یهو غافلگیر شدم و دوتا از او خانمها شمشیرشون تا نیمه داخل شکمم فرو بردن که یه مقدارش از کمرم در اومد دو خانمهام جیغ زدن من یکشونو با اینکه شمشی تو شکمم بود زدم او یکی یه مقدار عقب رفت خانمام یکشو از سمت راستم و اون یک سمت چپم بود و نگاه به دو شمشیر که وارد شکمم شده بود میکردن ک یهو هشت زن با شمشیر اومدن که بزنمون من خانمام پرت کردم شمشیره سه تاش شکممو و سه تا کمرمو و یک پهلو سمت چپ و یک دیگه پهلو سمت راست ک سوراخ کرد ده شمشیر داخل بدنم بود در حالی که ایستاده بودم سه از خانمها شمشیرهای که توکمرم بود دراوردن من رو زمین افتادم اون سه تا خانماومدن در حالی که زنده بودم و خانهام بالا سرم بودن جلوی خانمام سه شمشیرو یکی سمت راست سینه و یکی وسط سینم و اخری رو سمت چپ سینم‌نو قلبم فرو کردم و من جلوی خانمام مردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *