Advertisement
س

سگ

تعبیر خواب سگ محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن گزند رسد. اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد. اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را به دشمني ديگر دفع كند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است كه روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود، دليل كه دشمن در وي طمع كند. اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر ديد كه شير سگ مي خورد، دليل كه ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود. اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را به زني كند. اگر ديد كه سگي جامه او را به دندان بگزيد، دليل است مكروهي بر وي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد: تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگسگ شكاري در خواب، دشمني بود ظاهر. اگر بيند كه به سگي شكار مي كرد، دليل كه از دشمني دعوي دانش كند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شكار ميخورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند كه سگ شكاري ازخود دور نمود، دليل است از  دشمني با منفعت جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب سگ

ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چين).

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب سگ

سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد که مطيع و رام است و به دنبالتان مي آيد و سخن و اشارات شما را مي فهمد امنيت داريد و خواب شما خبر مي دهد که آسيب نمي بينيد و دوستي از شما حمايت مي کند و اگر دوست نزديکي داريد مي توانيد به او اعتماد کلي داشته باشيد زيرا سگ آشنا و مطيع و آرام دوست تعبير مي شود. چنان چه در خواب سگي ببينيد که بيگانه است و او را نديده ايد و نمي شناسيد بايد نگران اطرافيان خويش باشيد چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نيت ندارند. اگر سگ بيگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما مي گويد دشمني پست و دون و آزار رساننده در کمين شما است که لازم است از او حريم بگريزيدو دور بمانيد. صداي سگ بدگوئي و سياست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صداي سگي را بشنويد ولي سگ را نبينيد نشان آن است که از شما بد مي گويند، غيبت مي کنند و توطئه ترتيب مي دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بيندازد فحش و ناسزا است و خواب شما مي گويد با يک نفر برخوردي نا مطلوب خواهيد داشت که او نسبت به شما سخنان زشت مي گويد و دشنام مي دهد. ابن سيرين نوشته سگ ماده زني دون همت و پست است ولي تشخيص نر و مادگي سگ در خواب امکان ندارد مگر اين که ذهن ما آن را گواهي دهد يا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگي ماده در خواب به شما حمله کرد بايد خود را از خطر زني فرومايه حفظ کنيد که او زني است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب ميمون نيست ولي بيشتر اهميت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمني است قوي پنجه و بسيار خطرناک ولي اگر سگ ضعيف و کوچک باشد دشمني است ناتوان که قادر نيست آزار برساند مثل سگ هاي زينتي و کوچک که عده اي در خانه ها نگه مي دارند. ديدن اين نوع سگ در خواب خطري را خبر نمي دهد. اگر در خواب ببينيد سگي را به ريسمان و زنجير بسته ايد و همراه مي بريد با کسي دوستي و موانست مي کنيد که در شان شما نيست. به ريسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چيرگي بر دشمن نيست بل که تحصيل الفت است با شخصي دون و فرومايه و کثيف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما مي گويد زني پليد در مسير شما قرار مي گيرد که بر او رغبت پيدا مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که به سگ غذا مي دهيد از غم و غصه فراغت حاصل مي کنيد و اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود و روي کيد و فريب مالي را از شما مي ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زني شما را گول مي زند و پولي را از چنگتان به در مي برد. اگر در خواب ببينيد که سگي در خانه خود داريد ( به شرطي که در بيداري سگ نداشته باشيد) کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداري مي کنيد زني از نزديکانتان به شما راست نمي گويد و همين زن اگر مهلت و فرصت بيابد خيانت هم مي کند. اگر در خواب ببينيد که سگي از شما ترسيد و گريخت کسي را که دوست نداريد از خويشتن مي رانيد ولي ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زيرا وفاداري سگ مشهور است. اگر سگي را در خواب از خود رانديد و آن سگ به ضعف و زبوني نزد شما بازگشت نيکو است چون خواب شما مي گويد در امري اشتباه مي کنيد ولي سود شما در آن است که خلاف ميل خود رفتار کنيد. در اين حالت ضعفي که سگ در خواب شما نشان مي دهد مبشر پيروزي است در بيداري. اگر ديديد سگ هاي زيادي گرد شما را گرفته اند در جمعي وارد مي شويد که بين آن ها بيگانه هستيد. آن ها شما را نمي پزيرند و با بد بيني به شما نگاه مي کنند شما هم از ايشان بيمناک هستيد و اعتماد نداريد. به هر حال روابط مطلوبي نخواهيد داشت. اما اگر در چنين حالتي سگ ها به شما حمله کنند به هيچ وجه خوب نيست. سگ شکاري دوستي است پست که خدمت مي کند و دنائت خود را نمي تواند پنهان نگه دارد و از بين ببرد. اگر در خواب ببينيد که سگي براي شما چيزي به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودي عايدتان مي شود. معبران غربي در مورد سگ تعابير ديگري دارند که کلا با تعابير معبران اسلامي و شرقي متفاوتند. اين تفاوت از آن جا ناشي مي شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطي که آن ها با سگ دارند، فرق مي کند. اين را در مقدمه نيز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حيوانات و اشيا در تعابير اثر مي گذارد. غربي ها سگ را بهترين دوست انسان مي دانند لذا در خواب نامه هاي غربي سگ دوست صميمي و حامي قدرتمند و وفادار معرفي شده در حالتي که ما سگ را از حيوانات نجس و پليد و آلوده مي دانيم . آن ها دهان سگ را مي بوسند در حالي که ما دهان سگ را کثيف مي شناسيم و چنان چه سگ به ظرفي دهان بزند هفت بار آن را با خاک م

لوک اويتنهاو مي گويد : تعبیر خواب سگ

سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطريک دوست را تهديد ميکند
با آن بازي کردن : آشتي
که پارس ميکند : شاماني
مورد حمله سگي واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگي سگي واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاري : پشتکار بسيار زياد برايتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجير شده : مراقب دزدان باشيد
سگهايي که همديگر را گاز ميگيرند : دعوا در بطن خانواده
زدن يک سگ : وفاداري
عوعو : به اعلان خطر آدمهاي خير خواه گوش کنيد
عوعو کردن سگ : احتمال دزدي يا خطر آتش سوزي

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب سگ

ديدن سگ در خانه وي بدي شود
ديدن بانگ سگ بر وي زحمت باشد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب سگ

1ـ اگر در خواب سگي شرور ببينيد ، نشانة دشمن و زندگي سخت و غيرقابل تغيير است .
2ـ اگر خواب ببينيد سگي خود را دوستانه به شما مي مالد ، علامت منفعت بسيار و دوستاني پايدار است .
3ـ اگر خواب ببينيد سگي از نژاد اصيل داريد ، علامت آن است كه به ثروت زيادي دست مي يابيد .
4ـ اگر خواب ببينيد سگي شكاري از روي رد پا به جستجوي شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه اي مي افتيد و احتمال دارد در زندگي سقوط كنيد .
5ـ ديدن سگهاي كوچك در خواب ، علامت آن است كه انديشه هاي شما منشأ بي اهميتي دارد .
6ـ اگر خواب ببينيد سگي شما را گاز مي گيرد ، علامت همدمي است كه در زندگي شما فتنه جويي مي كند .
7ـ ديدن سگ نحيف و كثيف در خواب ، دلالت بر بيماري كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .
8ـ اگر خواب ببينيد سگها نمايش مي دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به ياري شما مي شتابد .
9ـ اگر در خواب صداي پارس سگ بشنويد ، نشانة شنيدن اخباري است كه شما را پريشان و مضطرب مي سازد
10ـ اگر خواب ببينيد كه سگها روباه يا شكار ديگري را دنبال مي كنند ، علامت فعاليت بسيار در تمام زمينه هاي زندگي است .
11ـ ديدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهي و كوته فكري است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه نامزدش بيش از اندازه خودخواه است .
12ـ اگر در خواب از ديدن سگ بولداگ بزرگي بترسيد ، علامت آن است كه مي خواهيد زندگي خود را از حد معمول ارتقاع دهيد . دچار مشكلاتي خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبي ازدواج خواهي كرد .
13ـ شنيدن صداي خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فريبكار قرار خواهيد گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .
14ـ شنيدن صداي زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ يا جدايي طولاني بين دوستان است .
15ـ شنيدن غرش سگها هنگام جنگيدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما پريشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهيد خورد .
16ـ اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهري دوستانه ببينيد كه ناگاه به سوي هم بر مي گردند و دندانهاي خود را شنان مي دهند و با هم مي جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنيوي با دردسر روبرو خواهيد شد
17ـ اگر خواب ببينيد سگ سفيدي دوستانه به شما نزديك مي شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگي پيروز مي شويد . اگر دختري چنين خوابي ببيند نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد .
18ـ خواب سگي كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ، چند كار را هم زمان انجام دهيد . معمولا در يك شاخه پيش رفتن موفقيتي بيشتر به همراه دارد ، كسي كه آرزو دارد در هر كاري توفيق يابد بايد نسبت به چنين خوابي بيشتر تأمل كند .
19ـ اگر سگ هاري در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه  تلاشهاي شما به موفقيت نمي انجامد و شايد به بيماري

خطرناكي مبتلا شويد . تعبیر خواب سگ

20ـ اگر سگ هاري در خواب شما را گاز بگيرد ، علامت آن است كه يكي از افراد مورد علاقة شما در آستانة ديوانگي است و احتمال دارد اتفاق رقت باري رخ دهد .
21ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي سفر مي كنيد و سگي به دنبال شما مي آيد ، علامت يافتن دوستاني وفادار و پيمانهاي موفقيت آميز است .
22ـ ديدن سگي كه شنا مي كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوي شادي و سعادت پيش مي رويد .
23ـ اگر خواب ببينيد سگي گربه اي را شكار مي كند ، علامت معاملات سودآور و تفريحات غيرمنتظره است . ـ اگر در خواب ببينيد سگي ماري را شكار مي كند ، علامت پيروزي و موفقيت است

‫31 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم که یه سگ بزرگ دست آوز اومد سمتم اول ترسیدم بعدش آروم شدم .لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 2. دیدن سگ سفید ولی‌ ژرمن شپپرد که دوستانه به من نزدیک شد و سرش رو به پای من میمالید به نشان دوستی‌.. چه مفهومی‌ دارد

 3. سه شبه كه خواب ميبينم سگ كوچك و زينتي رو بعم ميسپارن خيلي رام ولي بازيگوش است با هم بيرون ميرويم براي قدم زدن به يك پل عابر ميرسيم كه خيلي ارتفاع دارد قبل اينكه بتونم بگيرمش يا مهارش كنم از روي پل ميپره پايين واقعا نگران شدم اين بار سومه اين خواب رو ميبينم شما تفسيرشو ميدونيد ميشه بفرماييد.

 4. سلام من خواب دیدم توله سگی را تمیز کرده و بزرگ کردم و بصورت آدم بزرگی شد که مانند فرزند دوستش داشتم هرجند کلا از حیوانات خوشم نمی آید

 5. سلام
  من خواب دیدم که خونه مادر بزرگم در شهرستان هستم و داشتم با عموم که یه بچه کوچک بغلش بود و باهاش بازی میکرد حرف میزدم یکهو یه سگ اومد و چسبید به پای چپم فکر کنم و گاز گرفت اول شلوارم و بعد خود پام و من هی دا د میزدم و از عموم کمک میخواستم ولی اصلا منو نمیدید دیگه میترسیدم پام رو تکون بدم درد بیشتری بگیره و یهو انگار حس کردم یا یکی کفت پاتو بیار بالا میره و تکون دادم ول کرد ولی جای دندوناش روی پام دو جا مونده بود ولی نه مثل جای دندون سگ ، انگاز یه ادم گاز گرفته بود و رنگش هم قرمز بود یعنی انگار میخواست خون بیاد ولی نیومد .
  ممنون میشم برام تعبیرش کنین

 6. من دیشب خواب دیدم که از روستای دارم میام به روستایی که قبلا اونجا زندگی می کردیم و پیاده هم بودم ،فصل بهار هم بود و وقتی به دو راهی روستامون رسیدم دیدم گوسفندها در حال چرا هستند کمی که راه رفتم سگس رو پشت سرم دبدم به رنگ خاکستری مانند و کمی که قدم برداشتم سمت چپم سگ سفید بزرگی دراز کشیده بود و سمت راستم چوپان رو دیدم و اینور و انور یه 5یا 6 تا سگ بودن کلا.بعد بهم حمله کردن اومدم پیش چوپان واستادم بهم گفت هرچقدر هم بخوای فرار کنی این سگها دنبالت میان که یه لحظه دیدم یه وانت سفید جلوم واستاد و بهم گفت سوار شوار منم با اینکه حول شده بودم سوار شدم و پنجره های ماشین پایین بود و بزور اونارو دادیم بالا و درب سمت من احساس میکردم به اندازه ی یه کف دست باز می مونه ،راه افتادیم یه لحظه دیدیم یه سگ زرد رنگ جلوی ماشینه داره جلوتر از ماشین میره بعد اینور و انور و پشت سرمون هم داشتن میومدن که بااینکه هول شده و ترسیده بودم به راننده گفتم گاز بده و اونم گاز داد ولی وقتی رسیدیم به پیچ سرپایینی دیدم یه کامیون داره میاد گفتم سرعتت رو کم کن تا اون بره اون رفت و ما افتادیم تو سرپایینی اومدیم بعد یکم راهش صاف بود که آب جمع شده بود و گل و لای شده بود و من بر حسب تجربه میگفتم از کجا بره از کجا نره چون اون راه رو میشناختم ولی خوب ماشینمون گیر کرد اونم بین اون سگا.
  از ماشین پیاده شدم یه چوب دستم بود هر سگی که یورش میاورد سمتم با چوب میزدم و پرتش میکردم به سمت پرتگاه ولی تو یه سحنه وقتی سگ رو گرفتم بندازم تو پرتگاه دیدم یکی از دوستای قدیممه.و یه بار دیگه هم اینجوری شد .بعد احساس کردم دارم با دوستام میجنگم و دوتا از سگارو انداختم تو پرتگاه ولی ندیدم که بمیرن و یکی دوتاشونم فرار کردن بعدش وقتی داشتم با خیال آسوده سرپایینی روستامونو می اومدم با پای پیاده از خواب بیدار شدم.
  نظرتون چیه ؟ خوابه خوبه ؟بده؟معنیش رو کسی میدونه ؟

 7. salam, khab didam sag aromi zayeman mikonad va tole sagha miparan be taraf balkoni ke man istadam va bozorg mishan o miparan az balkon va miramiyan, Sag haye tazeeni. S o

 8. سلام من خواب دیدم که در راه خانه هستم که چندتا سگ به من حمله میکنند و دنبال من میدوند شاید 2 سگ سفید که زیاد هم بزرگ نیستند . من هم در بین راه فرار میکنم از دستشان و در خانه پناه میبرم

 9. سلام من خواب دیدم که در خانه ما یک خوک به رنگ صورتی است و بسیار خانهمان را کثیف می کرد و مادرم یک سگ به رنگ قهوه ای ناز اورد و گفت که این سگ جلوی خوک را می گیرد و سگ هم کاری به کارمان نداشت درسته یکم خنده دار وعجیمه ولی دوست دارم تعبیرش را بدانم

 10. Man khabe sagi 2 ya chand mahe defied ro Sudan ke two pire mardi be man hadiye dad va goft in sag nar hast, chon be oon ghallade nazade boodam farar kard va dar khab donbalesh gashtam amma paydash nakardam

 11. سلام
  خواب ديدم كه گوشه ايي از بيرون خانه نشسته ام
  سگي اهلي اومد روي من ادرار كرد
  دنبال او رفتم ديدم صاحبي دارد
  به صاحبش كمك كردم ماشينش درست كنه
  داخل مغازه واس خريد رفتيم
  اما متوجه شده كارت عابر بانكم گم شده

 12. سلام من خواب دیدم یه سگ از در خونه یدفعه اومد تو و نشست کنار من اول اروم بود بعد که مادرم براش شیر اورد شروع به بی قراری کرد و روی سرو صورت من ادرار کرد و کاسه رو به زمین زد و فرار کرد

 13. Man tebghe mamol khab didam daram parvaz mikonam inbar darhale. Parvaz bodam ke sedaye sage ghahveyi rangi shenidam ke donbale mane har che say mikardam bala tar beram hey be. Payin
  nazdik mishodam va bad bidar shodam
  ???

 14. سلام.خسته نباشید من خواب دیدم که پلیس ماشینم را برد .رفتم دنبالش که ازاد کنم .اونا ازمن مدارک خواستن رفتم از توماشین بیارم که چند نفر دنبال یه ادم کرده بودن وداد میزدن دزد دزد دزد بگیریدش.وقتی داشتم نگاه میکردم که کی هست یه دفه همون ادم به شکل سگی شد وبه من حمله ور شد پرید دستم رو تو دهنش کرد که یهو از خواب بیدار شدم فقط نفهمیدم خون شد یا نه .ممنون

 15. سلام خواهشان خواب بنده را تعبیر کنید خواب دیدم از یه راه خاکی روستایی پیاده میرم ناگهان چشمم به دوتا سگ بزرگ افتاد یکی تقریباً قهوای یکی سفید سگ سفید با سرعت به طرفم به قصد حمله می دوید درختی که در نزدیکی ام بود رفتم بالایش سگ نتوانست بگیرد اما مثل انسان از زمین سنگ بر میداشت و به طرفم پرت میکرد تا به من بخورد واز درخت بیفتم نشانه اش هم درست بود اما طوری وای میسادم به شا خه درخت بخورد پس از مدتی صاحبش آمد آرام شد من هم آمدم پایین

 16. سلام خسته نباشین …
  خواب دیدم تو یه شب تاریک تو کوچه ها تنها بودمو قدم میزدم ک یه سگ از دو جای دستم گاز گرفت ولی خونی نیومد فقط جاش بود ک ب کسی نشون میدادم و میگفتم برم دکتر سوزن بزنم

 17. ببخشید سلام‌من خواب دیدم که سگی مشکی و با یخورده سفید رنگ بهم‌حمله میخواد کنه ولی بستس یه توله سگ‌هم داره کاری بهم نداره ..تنها یه راه واسه رفتنه که باید از سگ‌عبور کنم بعد پدرم میاد سگو‌بگیره سگه‌گازش میگیره و بعد سگه رو‌میکشه میدیم به سگ‌خودمون اونو‌میخوره ..معنیشو‌بگیییین

 18. سلام دیشب خواب دیدم یه سگ سفید یه توله داره برادر شوهرم سر دم توله سگ را برید سگ به همسرم که کنار برادرش بود حمله کرد که من مانع شدم بعد ساعد برادر شوهرم رو گرفت که در همین حین اون با دندون دم توله سگ رو که به پست بند بود کند وبه گوشه ای تف کرو وسگ اون رو ول کرد ورفت دنبال دم توله سگ

 19. سلام من خواب دیدم رو یه بلندی مثل پشت بام بودم که سگه از اون بلندی اومد بالا زنجیر به گردن چند تا پارس کرد من نان بهش دادم نان ها رو هم نخورد

  1. سلام من خواب دیدم یه سگ شرور و بزرگ و سیاه که ژاهر خطرناکی داشت ولی فقط نگام میکرد وارد یه خونه که قبلا داشتیم شد و و من ازش خیلی ترسیدم و دست خواهرمو گرفتم رفتیم تو کمد رخت خواب ..و بعد دوباره خواب دیدم رفتم مغازه تعدادی گردو خریدم که خوب بودن مغز گردو هم دیدم ولی جالب نبود با پوست خشکش خریدم ..که بعد یه گردورو شکوندم کمی از مغزش به خواهرم دادم …و مادرم هم تو این خواب گردوهای پوست نازک بهتری خریده بود…ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید

 20. خواب دیدم که توی تاریکی از پیشه ی سگ میدوییدم که یهو اونم شروع به پارس کردن کردو دنبالم دویید تا منم وایستادم اونم وایستاد همراهم و اهسته اهسته بامن راه میومد،میخوام بدون تعبیرش چی میشه؟

 21. سلام خسته نباشی
  خواب دیدم توحیاط باچندنفردیگه نشسته بودم یه سگ بور چاق بود ولی پشم نداشت اومد ولکنم نشد هی خودشو بمن چسبوند ومیخواست گازبگیره،سگ آرومی بود پارس اینا(سروصدا) نمیکرد منم هی به عقب میفرستادمش ولکن نبود بازم بهم میچسبیدکه گازبگیره، دستموگرفت وگازگرفت،لطفا بهم بگی تعبیرش چیه؟

 22. سلام خسته نباشی
  خواب دیدم توحیاط باچندنفردیگه نشسته بودم یه سگ بور چاق بود ولی پشم نداشت اومد ولکنم نشد هی خودشو بمن چسبوند ومیخواست گازبگیره،سگ آرومی بود پارس اینا(سروصدا) نمیکرد منم هی به عقب میفرستادمش ولکن نبود بازم بهم میچسبیدکه گازبگیره، دستموگرفت وگازگرفت،لطفا بهم بگی تعبیرش چیه؟

 23. سلام من خواب دیدم یه سگ شرور و بزرگ و سیاه که ژاهر خطرناکی داشت ولی فقط نگام میکرد وارد یه خونه که قبلا داشتیم شد و و من ازش خیلی ترسیدم و دست خواهرمو گرفتم رفتیم تو کمد رخت خواب ..و بعد دوباره خواب دیدم رفتم مغازه تعدادی گردو خریدم که خوب بودن مغز گردو هم دیدم ولی جالب نبود با پوست خشکش خریدم ..که بعد یه گردورو شکوندم کمی از مغزش به خواهرم دادم …و مادرم هم تو این خواب گردوهای پوست نازک بهتری خریده بود…ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید

 24. سلام من خواب دیدم که خوشه بزرگ انگور سفید دارم می شویم قسمت از آن می افتد برای گرفتن آن وارد حویلی میشوم در آن حویلی دو سگ بر من حمله می کند با کلوخ میزنم بر من نزدیک نمیشود در حین صاحب آن آمده جلو آنرا می گیرد ومن رفته انگور با دشواری قسمت آنرا گرفته میخورم

 25. سلام خواب دیدم دارم میرم محل کارم یهو دیدم جلو محل کارم رو با اجر تیغه کشیدن .تعجب کردم .ناگهان همه جا بیابان شد و من از ترس شروع به دویدن کردم که ناگهان دیدم یک سگ به اندازه معمولی داره دنبالم میکنه .ترسیده بودم .دیدم داره بهم میرسه برگشتم و یه لگد براش پرت کردم .لطفا تعبیر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *