Advertisement
س

سوزن

سوزن
اگر بيند سوزن در دست داشت و چيزي مي دوخت، دليل كه شغلهاي پراكنده وي با هم آيد و حاجتش روا شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه جامه مي دوخت، احوال او نيكو شود و به مراد رسد. اگر بيند سوزن گم شد، احوال او بد شود و اميدي كه دارد برنيايد و احوالش پراكنده شود. اگر بيند سوزن او بدزديدند، كارش بد شود. اگر بيند سوزه به جائي فرو برد، سرانجام كارش به خير و خوبي و خرمي بود و كام دل يابد.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه سوزني بدو بخشيدند، آن كس مشفق احوال او بود. اگر ديد سوزن بسيار داشت، دليل بود بر خير و صلاح او.

مولف گويد:
چون سوزن جهت اتصال دو چيز جدا از هم که قبلا به هم متصل بوده اند استفاده مي گردد مي توان گفت کارهايش سامان خواهد يافت

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
خود سوزن کاربرد و تنفيذ است. اگر در خواب ببينيد که سوزن يا سوزن هايي داريد در واقع خواب شما مي گويد امکانات متعددي در اختيارتان قرار مي گيرد که کارها را پيش ببريد و موفق باشيد. اگر در خواب ببينيد که با سوزن مي دوزيد به خصوص اگر مشاهده کنيد که دو قطعه را به هم وصل مي کنيد امور متفرق خويش را سر و سامان مي بخشيد و کاري را بر روال مطلوب انجام مي دهيد. به خصوص اگر با سوزن پارچه هاي ناهمرنگ را به هم بدوزيد. خياط و خياطي با در دست داشتن سوزن تعبيري متفاوت دارد. تعبير ذکر شده در بالا وقتي صادق است که سوزن محور خواب شما باشد. اگر ديديد سوزن به کسي داديد امکان و سهولت براي ديگران فراهم مي آوريد و اگر ديديد سوزن از کسي گرفتيد کمک مي طلبيد و به شما ياري مي شود. در دست داشتن يا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلي بزرگ و غير قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلي است که در اثر فتنه و نيرنگ و تزوير ديگري پديد آمده و وبال آن دامن بيننده خواب را گرفته باشد. چنانچه در خواب ببينيد سوزني را گم کرده ايد و به دنبالش مي گمرديد زيان مي کنيد و امکاناتي را از دست مي دهيد. گم کردن سوزن و جستجو براي يافتن آن در خواب خوب نيست. اگر ببينيد سوزن را به جايي فرو مي کنيد بدون اينکه قصد دوختن داشته باشيد کنجکاوي و فضولي است. اگر در خواب ببينيد سوزن را به جانداري فرو مي کنيد خواب شما مي گويد از طرف شما به ديگران آسيب مي رسد و شما باعث رنج و اندوه مي شويد. اگر در خواب ببينيد که سوزن را به ماکول فرو مي بريد مثل هندوانه، خربزه، هويج يا همه چيزهاي خوردني ديگر خواب شما از خرابکاري و زيان رساني خبر مي دهد و نشان اين است که شما به ديگران زيان مالي وارد مي کنيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
داشتن يک سوزن : محاکمه و محکوميت
سوزني را نخ کردن : از يک موقعيت مشکل بيرون آمدن
سوزن در دست فرو رفتن : شخصي جوان به ديدنتان خواهد آمد
هديه گرفتن آن : از بين رفتن يک دوستي
پيداکردن : رازهاي خانوادگي را برملا نکنيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد براي دوختن لباسي از سوزن استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه به علت عدم همكاري ديگران با شما رنج خواهيد برد .
2ـ نخ كردن سوزن در خواب ، علامت آن است كه گرفتاري ديگران ، بيش از گرفتاري خانوادگي شما را به خود مشغول خواهد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد به دنبال سوزن مي گرديد ، علامت آن است كه به نگرانيهاي بي پايه و بي اساس دچار خواهيد شد .
4ـ پيدا كردن سوزن در خواب ، علامت يافتن دوستاني باوفا است .
5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام دوختن لباس سوزن مي شكند ، نشانة آن است كه به تنهايي و فقر محكوم خواهيد شد

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم لباسی میخواستم بپوشم ولی تمام درز های آن با سوزن دوخته شده بود یعنی بجای نخ از سوزن ته گرد استفاده شده بود

 2. با سلام
  من دو شب پشت سرهم خواب سوزن دیدم شب اول چند عدد که در فرش فرو وایستادن بود در خانه قدیم پدریم که الان وجود ندارد دیدم شب دوم سبزی می‌خوردم توی سبزی ها دو باشه از لا به بای سبزیه پیدا میکردم و. روی طاقچه میگذاشتم ممنون میشم منو راهنمایی کنید

 3. سلام
  من خواب دیدم که مقدار زیادی سوزن ته گرد از دهانم خارج میشدن و من به کمک انگشتانم یک یک این سوزنها را در میاوردم ، و یا به صورت استفراغ این سوزن ته گردها که بسیاری از انها بهم متصل بودن از دهانم خارج می شدن .
  لطفا تعبیر این خواب را برایم بگویید….
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *