س

سوره بني اسرائيل

سوره بني اسرائيل

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بني اسرائيل مي خواند، دليل كه نزد حق تعالي و نزد خلق، جاه و منزلت يابد و مومن و ترس كار باشد.

ابراهيم كرماني گويد:

بر دشمن ظفر يابد و به كام دل برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دينش درست و اعتقادش پاك بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *