س

سوره الحشر

سوره الحشر

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره حشر مي خواند، دليل است حشر با مخلصان و رستگاران يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

محبت او با اهل صلاح و علماي دين بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمنان ظفر يابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *