س

سوره البينه

سوره البينه

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بينه مي خواند، دليل كه با توبه از دنيا برود.

ابراهيم كرماني گويد:

مردان را به راه راست دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گروهي را به راه راست دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *