Advertisement
س

سوراخ

سوراخ

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در كوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد، دليل كه از راز پادشاه آگاه بود. اگر بيند كه چيزي از آن سوراخ بيرون آورد، دليل كه از پادشاه عطا يابد، به قدر آن چه بيرون آورده بود. اگر بيند كه زمين سوراخ شد، كسي از راز او آگاه گردد. اگر بيند كه در اندام وي سوراخ بود و از آن خون همي رفت، وي را زياني رسد.
جابر مغربي گويد: اگر بيند در شكم او سوراخ است، دليل كه از عيال خود نااميد گردد. اگر بيند كه در سنگي سوراخ مي كرد، دليل بود كه در مسلماني پايدار بود، اگر بيند كه در خشتي سوراخ مي كرد، تاويلش به خلاف اين بود و معبران گويند كه به قدر آن در مالش زيان افتد. حكايت: درخبر است كه مردي به خدمت حضرت اميرالمومنين آمد و گفت: يا امير المومنين، به خواب ديدم كه از سوراخي كوچك، گاوي بزرگ بيرون آمد و هر چند خواست باز به جاي رود، نتوانست. فرمود: بدان كه آن سوراخ دهن است و چون سخن گفته شود. بازنگردد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد. ديدن سوراخ در خواب هاي ما رازي است که پيش روي ما قرار مي گيرد ولي همان طور که سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند تعبير هم گوناگون هستند. اگر در خواب ببينيد که بر ديواري سوراخ پديد آمده که نمي دانيد پشت آن ديوار چيست و کجاست و کدامين خانه قرار گرفته با مشکلي پيچيده و اسرار آميز روبه رو مي شويد.اگر ديديد از سوراخي چيزي بيرون مي آوريد يا درون سوراخي مي کاويد در آينده براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد کرد و اگر از آن چيزي را بيرون آورديد رازي را کشف مي کنيد يا مجهولي را روشن مي نمائيد که بستگي مي يابد به آن چه که از سوراخ بيرون مي آوريد. اگر چيزي که بيرون مي آوريد مطلوب و خوشايند باشد پيروزي حاصل مي کنيد و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده مي شويد. يا مالي به دست مي آوريد يا چيزي از دست مي دهيد. بزرگي سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. يعني اگر سوراخي بزرگ ديديد با مجهول کوچک تري روبه رو مي شويد و اگر سوراخ ريز و تنگ بود مجهول بزرگتر و پيچيده تر است. اگر ديديد در اتاق يا خانه شما سوراخي پديد آمده که قبلا وجود نداشته است کسي از راز شما آگاه مي شود و اگر آن سوراخ را در خانه ديگران ديديد شما از راز ديگر افراد آگاه مي شويد و در واقع فضولي مي کنيد. سوراخ کردن چوب استيلا بر غم و سوراخ کردن آهن استيلا بر مشکل است. اگر سوراخ در کوه باشد و شما از آن بيمناک باشيد امنيت مي يابيد و بزرگي از شما حمايت مي کند اگر از آن سوراخ بيمي نداشته باشيد بيمناک مي شويد و کسي شما را مي ترساند. اگر در خواب ببينيد که شکم يا شلوارتان سوراخ شده با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر ببينيد جائي از بدنتان سوراخ شده زيان مي بينيد و به مقدار خوني که از سوراخ مي رود مالتان را از دست مي دهيد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
سوراخ
در يک لباس : بدهکاري سوراخ
در زمين : شما همراه بدي خواهيد داشت سوراخ
سوراخ کردن يخ بر روي يک درياچه : بدبختي
در يک ديوار : خوش يمني سوراخ
سوراخ ايجاد کردن : يک محاکمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *