Advertisement
س

سنگ

سنگ

ابراهيم كرماني گويد:
سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هر سنگي كه نرم بود، خيرات و منفعت آن زيادتر و هر سنگ كه سخت تر بود، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند سنگ سفيد فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه با مهتري خوش طبع و گشاده روي او را صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگر ديد سنگ سياه داشت با مهتري كينه دار و بدخوي اورا صحبت افتد و از او منفعت بيند. اگر بيند سنگي سرخ داشت، دليل است با مهتري مفسد و بدخوي و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد. اگر ديد كه بر كوه شد و سنگهائي بسيار ديد و از آن سنگ ها چيزي برگرفت و در دامن نهاد و مي نگريست كه آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاويلش هم بر آن قياس بود. اگر بيند سنگ سياه و سفيد داشت، دليل كه با مردي منافق وي را صحبت افتد و به قدر آن از وي نفع يابد.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن سنگ ها در خواب، سختي است در كارها. اگر ديد كه سنگ در زير آب جمع مي كرد، دليل كه مالي چند به مكر و حيله و رنج جمع كند. اگر ديد كه سنگ از كوه مي تراشيد، دليل كه از مردي بزرگ سخت دل به مكر و حيله مال حاصل كند. اگر ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد، دليل كه او را به مكر و حيله از سفر مال حاصل شود. اگر ديد بر كسي سنگ مي انداخت، دليل كه به رنج و كراهت از مال خود چيزي به كسي دهد. اگر ديد كه سنگريزه به خانه همي آورد، دليل كند كه به قدر آن مال حاصل كند.

جابرمغربي گويد:
اگر ديد كه سنگ بر كسي مي انداخت، دليل است وي را تهمت كند به زنا، يابه گناه.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
سنگ در خواب برچهار وجه است.
اول: مال.
دوم: مهتري و رياست.
سوم: سختي ومشقت در كارها.
چهارم: كسب با زحمت و رنج.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در مورد سنگ معبران قديمي زياد نوشته اند اما بيشتر جنبه کلي دارد در حالي که چون سنگ اشکال و انواع مختلف مي تواند داشته باشد در خواب هاي ما تعابير متفاوتي مي يابند. يک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسير شما افتاده. اين قلوه سنگ تعبير کلي سنگ را نمي تواند داشته باشد چون در پيمودن راه براي شما مانع به وجود مي آورد و به پاي شما مي خورد و گاه انگشت شما را مي آزارد. اين نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتي که در راه پيشرفت کارهايتان پيش مي آيد و اهميت آن بستگي به تعدادشان دارد نه بزرگي و کوچکي جثه قلوه سنگ ها. اگر در خواب ديديد که پياده يا سوار بر اسب و يا اتومبيل به راهي اين چنين سنگلاخ مي رويد خودتان مي توانيد تشخيص دهيد که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودي بر مشکلات و موانع چيره مي گرديد و توفيق حاصل مي کنيد اما اگر راه زيادي اين چنين پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آينده زياد است. اگر در خواب ديواري از سنگ ببينيد چند حالت دارد اگر ديوار سنگي پي يک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه يا مثلا در آستانه در ورودي محلي باشد که هميشه از آن جا عبور مي کرديد مشکل بزرگي است که پيروزي و چيرگي بر آن دشوار مي باشد. اگر ديوار سنگي داراي زينت و نقش باشد و در خواب ببينيد که نقش هاي روي ديوار سنگي توجه شما را جلب کرده فريب و گمراهي است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببينيد که سنگ براي بنا و ساختمان خريده ايد نشان آن است که از عواملي متعدد اما يکسان براي تقويت کارهاي خود سود مي بريد و چيزهائي پيدا مي شوند که مي توانند در تقويت موقعيت اجتماعي شما موثر و مفيد واقع شوند. اگر در خواب ببينيد سنگ ريزه جمع مي کنيد مالي با زحمت و تلاش به دست مي آوريد و اگر ببينيد سنگ ريزه از ته چشمه يا کاريز بر مي داريد مالي با کيد و تزوير تحصيل مي کنيد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن سنگ مرمر نعمت بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سنگ در خواب ، نشانة آن است كه با ناراحتيها و شكستهاي پياپي روبرو خواهيد شد .
2ـ راه رفتن از ميان سنگها در خواب ، نشانة آن است كه از راهي سخت و ناهموار خواهيد گذشت .
3ـ اگر خواب ببينيد زمينهاي سنگلاخ را خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است پس از كسب تجربه هاي متعدد به پيروزي دست مي يابيد .
4ـ اگر از خريد و فروش زمينهاي سنگلاخي سودي به دست نياوريد ، نشانة آن است كه به نوميدي دچار خواهيد شد . اما اگر احساس كنيد هنگام خريد و فروش زمينها ، اضطراب و نگراني بسيار داريد ، علامت آن است كه در معامله اي توفيق مي يابيد و سودي به چنگ مي آوريد .
5ـ ديدن ريگهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه از مسايل جزيي ناراحت و عصباني خواهيد شد .
6ـ اگر خواب ببينيد سنگي در هوا پرتاب مي كنيد ، علامت آن است كه به كسي پند و اندرز خواهيد داد .

7ـ اگر خواب ببينيد به طرف فردي پرخاشگر سنگ پرتاب مي كنيد ، نشانة آن است كه به خاطر رعايت اصول اخلاقي ، خطري از كنار گوشتان خواهد گذشت

یک دیدگاه

  1. سلام من درخواب دیدم سنگ مرمر سفید رو میخوردم با اشتها هم میخوردم و سنگها اصلا محکم نبودند ولی نرم هم نبودند
    روشون شکلات میریختم و میخوردم تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *