Advertisement
س

سقائي کردنسقائي کردن

سقائي کردن
محمدبن سيرين گويد: سقا درخواب، دليل بر مردي است كه ديندار بود. اگر بيند سقائي مي كرد و آب به مردم مي داد، دليل كه با مردم نيكوئي نمايد.
جابرمغربي گويد: اگر بيند سقائي مي كرد و بي طمع بود، دليل است به كار آخرت مشغول شود. اگر بيند كه مشك پرآب بود و به كس نداد، دليل كه مال جمع كند و از آن خير نبيند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *