Advertisement
س

سر

سر

حضرت دانيال گويد:
سر در خواب ديدن مهتر گروه باشد. اگر بيند سر بريده فرا گرفت، دليل كه كسي دوست و مهتر وي گردد و او را خواستگار بود و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند كه بي زخم سر از تن او جدا گرديد، اگر توانگر است درويش شود، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج يابد، اگر بنده است آزاد شود، اگر بيمار است شفا يابد، اگر در علتي بي درمان گرفتار است زود بميرد. اگر مهتري سر بريده بيند ولايت يابد. اگر غلام اين خواب بيند، دليل كه زني توانگر بخواهد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي سر بريده را به جائي افكنده بيند، دليل است جمعي مهتران در آنجا جمع شوند. اگر بيند پوست سرچارپائي يا ددي مي خورد، دليل است بر يافتن مال. اگر بيند پوست سر مردم را خام همي خورد، دليل كه مال و نعمت يابد. اگر بيند سر مجهول خورد، دليل كه سرمايه كسي را بخورد. اگر بيند سر مرغي مي خورد، دليل كه مال پادشاه خورد. اگر بيند سر مرده پيش او آوردند باسرهاي ديگر، دليل كه سركرده آن گروه پيش او آيند و از ايشان خير ونيكي بيند، خاصه كه از گوشت سرها بخورد. اگر زني در خواب بيند، دليل بود كه از توانگر خير و نيكي بيند. اگر بيند سر گوسفند ميخورد، دليل كه عمرش دراز بود و مال حلال يابد. اگر بيند سرگاو ميخورد، دليل است در آن سال مال و نعمت فراوان يابد. اگر بيند سر بزي مي خورد، دليل است از مهتري سخي و جوانمرد او را مال حاصل شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي سر خود را بزرگ بيند، دليل كه از مهتري جاه و بزرگي يابد. اگر خود را دو سر بيند، دليل كه كارش قوي شود و عمرش دراز شود و بعضي ازمعبران گويند كاري بزرگ پيش گيرد، لكن در آن كار منفعت نباشد. اگر سر خويش را برهنه بيند، دليل است در شغلي كه بود معزول شود و غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه از سر او مغز بيرون آمد و بر زمين افتاد، دليل كه سرمايه از دست او برود. اگر بيند مغز را باز جاي نهاد، دليل كه سرمايه او بازآيد. و اگر سر خويش را چرب بيند. دليل است توفيق كارهاي خير يابد. اگر بيند سر بريده در دست داشت و ندانست از كيست، دليل كه ده هزار درم سيم بيابد. اگر بيند سر را بر زمين افكند، دليل است مال را به خير هزينه كند، يامال از او ضايع شود و اگر سر بريده بيند كه در دست داشت، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه سر با وي سخن نيكو گفت، دليل كه داد و انصاف دهد. اگر بيند سر با وي سخن زشت گفت، دليل كه انصاف ندارد. اگر بيند كه سر او دو نيمه بود، چنانكه نيمه اي در دست راست و نيمه اي دردست چپ بود، دليل كه مادر و پدرش بميرد. اگر سر خويش را در دست بيند، دليل است از مهتري خير و بركت يابد. اگر سر دو نيمه بود و درست شد، دليل كه پدر و مادرش بيمار شوند و عاقبت شفا يابند.

جابر مغربي گويد:
اگر ديد سر او چون سر فيل بود، دليل است مال و ولايت يابد. اگر ديد سر او چون سر شير شد، دليل كه به فساد و حرام گرايد. اگر ديد كه سر او چون سر اسب شد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند سر او چون سر خرس شد، دليل است از بخت كامكاري يابد. اگر بيند سر او چون سر گوسفند شد، دليل است كه جهل بر وي غلبه كند. اگر بيند سر او چون سر شتر شد، دليل است فرمانروائي يابد و دشمن را قهر كند. اگر ديد چون سر خرس شد و به كافران ميل نمود، دليل است كه ميل به كفر دارد. اگر بيند سر وي از آبگينه بود، دليل است بر هلاك او. اگر ديد سر او سيمين بود يا زرين، دليل است مال يابد. اگر ديد سر او برنجين بود، دليل است بر خطر و هلاك او. اگر بيند سر او آهنين يا سنگي بود، دليل است خدمت مردي لاف زن كند. اگر بيند از سر او آتش مي افروخت، دليل كه كارش بالا گيرد.

اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر بيند سر او چون سر چهارپاياني شد، دليل بر غم و اندوه او كند. اگر بيند سر او چون سر ددان شد، دليل است ولايتي از گزاف بگيرد و دشمن را قهر كند. اگر بيند سر او چون سر مرغان شد، دليل كه به سفر رود. اگر بيند سر او پخته بود و مي خورد، دليل است كه سرمايه خود را بخورد. اگر ديد كسي سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جاي خود نهاد و درست شد، دليل است كه سرانجام درجه شهيدان يابد. اگر بيند سري دركنار داشت و زنش آبستن بود، دليل است پسري آورد. اگر كسي سر خود را تراشيده بيند، دليل كه شوهرش بميرد. اگر بيند كه سربريان مي خورد، دليل كند كه مال يابد.

جابرمغربي گويد:
اگر ديد سر بريان مي خورد، به تاويل رئيس باشد. اگر بيند سر بريان مي خريد يا كسي بدو داد، دليل است از كسي فائده بدو رسد. اگر ديد سر خام مي خورد، مهتري غيبت كند و سر پخته بهتر از خام باشد.

اصفهاني گويد:
سر مردم به خواب، پدر بود يا مهتر يا پسر. اگر سر خويش را بريده بيند، دليل كه از پدر يا مادر جدا شود. اگر سر خود بر دست خود ديد، دليل كه با ايشان پيوندد. اگر ديد سر خود را به گردن باز بست، دليل كه از كسي بضاعت ستاند يا وام كند. اگر بيند سرهاي بريده در پيش داشت و رقص مي كرد، دليل كه مهتر آن ديار را غم و اندوه و مصيبت رسد. اگر سر پادشاهي بر دوش خود بيند، دليل كه دو هزار درم بيابد به رنج و سختي بسيار.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
سر مردم به خواب ديدن يازده وجه است.
اول: رئيس.
دوم: مهتروسرکرده.
سوم: پدر.
چهارم: مادر.
پنجم: امير.
ششم: عالم.
هفتم: ده هزار درم.
هشتم: پسر.
نهم: غلام يا كنيز.
دهم: زن.
يازدهم: توانگري وثروت.

اگر كسي بيند سر او درد مي كرد و جامه پاك پوشيده بود، دليل كه او را با مهتران صحبت افتد و كار او نيكو شود و دولت يابد.
اگرجامه چركين پوشيده بود چنانكه قصابان پوشند، دليل كه او را به سبب مهتري غم و اندوه رسد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سر آدمي مشهور در خواب ، علامت آن است كه با افراد بسيار پرنفوذ و قدرتمندي آشنا مي شويد و آنها شما را در انجام كارهايي مهم ياري مي كنند .
2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه به بيماري مغز و اعصاب دچار مي شويد .
3ـ ديدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين اميدهاي شما با نوميدي از بين مي رود .
4ـ اگر خواب ببينيد دو يا چند سر داريد ، نشانة آن است كه در زندگي به سرعت ارتقاء مي يابيد .
5ـ اگر در خواب احساس كنيد سردرد داريد ، علامت آن است كه تشويش خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .
6ـ ديدن سر ورم كرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگي بيشتر خير مي بينيد ،تا بدي .
7ـ ديدن سر كودك در خواب ، نشانة آن است كه در آينده به ثروت و لذتهاي بسيار دست خواهيد يافت .
8ـ ديدن سر يك حيوان در خواب ، علامت آن است كه خواسته هاي شما حول محورهاي مادي و لذتهاي دنيوي مي گردد .

9ـ اگر در خواب سر خود را بشوييد ، نشانة آن است كه بخاطر نظرات منصفانه ، ديگران به دنبال شما خواهند آمد

‫5 دیدگاه ها

  1. سلام، در خواب دیدم آقای بسیار زیبا از ماشین پیاده شد و دوسر داشت ابراز علاقه به من کرد و وقتی من ترسیدم فرار کردم اما ایشون به دنبال من میومدن و میگفتن خوشبختم میکنن، چیزی شبیه الماس بهم داد

 1. من در خواب دیدم که سوراخی در سر برادرم بود که از آن شیر بیرون آمد و من رفتم پشت سرش و داخل سرش را دیدم و وحشت کردم

 2. سلام…
  خوابی دیدم که سرجداشده از بدنم در دست پدر و مادرم هست و خواهری که بعد از من به دنیا آمده …
  مادر و پدرم سر من نگاه میکردند و در دست داشتند و نشان هم میدادند …
  بسیار وحشت زده از خواب بیدار شدم…
  چرا که خودم هم متوجه بودم این سر من هست و تن من بی سر شده…این خواب مرا به شدت آزار داد

 3. سلام ..من خواب دیدم سر خودم تو دستم بود واونو تو یک پارچه گذاشتم گفتم بعد میندارم توورودخانه ..توخواب علاوه برسرم که بریده بود خودم سر داشتم که سرمومیدیدم .بعد انگارتعبیرش از پدرم که ایشان فوت کردن تووخواب پرسیدم ۲ تا‌نامه سفید سربسته دسته بچه داد که به من بده پدرم انگار خودشو قایم میکرد ولی من دیدم ش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *