Advertisement
س

سبيل

سبيل
در خواب، دليل بر هيبت مرد كند. اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست، به تاويل نيكو بود واو را مضرت نرسد. اگر بيند بروت او را وقت پيراستن از تن بپريد، دليل نقصان هيبت مرد است.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بروت او دراز شده، دليل كه او قوتي بود. اگر بيند كسي بروت او را بر كند، دليل كه با كسي خصومت كند. اگر بيند بروتش سفيد شده بود، دليل كه از كار ناكردني بازايستد. اگر بيند او را بروت بود، اگر دراز بود، دليل بر غم و اندوه است و اگر اندك بود، دليل بر عز و جاه و مراد كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر در خواب ببينيم که ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن است که آبرو داريم اما قدرت حفظ اين آبرومندي را فاقد مي شويم. اگر ببينيد که سبيل خود را مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد که به آبروي شما لطمه مي زند. اين در صورتي است که در بيداري سبيل داشته باشيد ولي اگر سبيل نداشته باشيد و در روياي خود ببينيد که آن را مي تراشيد کاري خلاف اخلاق انجام مي دهيد. براي زن ديدن سبيل در خواب نيکو نيست. همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردي در خواب ببيند گوشواره آويخته نشان بي آبرويي است، چنانچه زني در خواب ببيند که سبيل درآورده به اندازه پر پشتي و کم پشتي و درازي و کوتاهي سبيل آبروي او در مخاطره قرار مي گيرد و شان زنانه اش تخفيف مي يابد اما براي مردان ديدن سبيل نيکو است. اگر در بيداري سبيل نداريد و در روياي خود ببينيد که سبيل کلفتي پشت لبهاي شما روئيده دو حالت دارد. يا کاري بيشتر از لياقت و توانايي به شما پيشنهاد مي شود يا شما را بيش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان مي دهيد مي ستانيد. مجموعا احترام شما زياد مي شود و شخصيت مي يابيد ولي اگر سبيل متناسب و به اندازه باشد احترام مي يابيد و شما را تحسين مي کنند. اگر ديديد سبيل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمي بزرگ مي شود که در نتيجه اهميت و ارزش خود را از دست مي دهيد. اگر در خواب ببينيد که سبيل خويش را مي آراييد مثلا با قيچي يا موچين زوائد آن را مي زنيد خوب است و خبر مي دهد که کاري در جهت حفظ آبرو و موقعيت اجتماعي خويش انجام مي دهيد. سفيدي سبيل خوب است اما اگر ريش شما سياه باشد و سبيل شما در خواب سفيد شود خوب نيست. داشتن سبيل غير متعارف و زشت نيز خوب نيست.
لوک اويتنهاو مي گويد :
سبيل
سبيل : عشقي که در حال از بين رفتن است
سبيل جو گندمي : شادماني بي پايه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كه سبيل گذاشته ايد ، نشانة آن است كه خودستايي و غرور شما باعث مي شود از خوشيهاي زندگي لذت چنداني نبريد .
2ـ اگر زني در خواب از سبيل شوهر خود تعريف كند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشد . زيرا در معرض رسوايي قرار خواهد گرفت .
3ـ اگر مردي خواب ببيند سبيل خود را كوتاه مي كند ، نشانة آن است كه سعي مي كند از دوستان شرور و لذتهاي نادرست روي برگرداند ، و به مقامي درخور احترام دست يابد

‫5 دیدگاه ها

  1. از همه چی نوشته بود الا اصل مطلب, داداش دارم میگم ریختن سبیل, یعنی خواب ببینی که قسمتی از سبیلت خود به خود ریخته , نه گذاشتن یا زدن یا تاب دادن یا بلند کردن یا هزار کوفتوزهرمار دیگه…

    1. با سلام اگر همه سیبیل شما ریخته شده بوده کاری سر راهتون قرار میگیره که توانایی اون کارو ندارین ولی اگر بخشی از سیبیل ریخته بود در اون کار در یه بخش هاییش ضعیف به نظر میرسین که باید مشورت بگیرین

  2. باسلام . دیدن مردی که فوت کرده درخواب که ریش وسبیل نداره ولی توی دنیا همیشه سبیل داشته چی ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *