Advertisement
س

ساق

ساق

محمدبن سيرين گويد:
ساق درخواب ديدن، مال مردم است و معيشتي كه مردم را بدان اعتبار باشد، زيرا مردم به ساق و قدم برپايند و بعضي از معبران گويند: ساق در خواب عمر دراز باشد. اگر بيند كه ساقش قوي و درست است، دليل كه كار و حالش نيكو و درست گردد. اگر ساق را ضعيف بيند، دليل كه عمرش بي نظام گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند ساقش آهنين است يا رويين، دليل است كه عمرش دراز گردد و مالش باقي بماند. اگر بيند ساقش از آبگينه يا چوب است، دليل كند كه عمرش زود بسر آيد. اگر بيند كه ساق او بشكست يا بيفتاد، بد است.

جابرمغربي گويد:
ديدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوي.اگر بيند كه ساقهاي وي بر يكديگر مي پيچيد، دليل هلاك او است. اگر بيند بر ساقهاي او موي بسيار است، دليل كه وام بسيار بر وي جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند. اگر بيند از ساق ها موي بسترد، دليل كه وام او گذارده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ساق درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال.
دوم: معيشت.
سوم: عمردراز.
چهارم: مردان را زن است و زنان را شوهر.

.منوچهر مطيعي تهراني گويد:
از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که ( ساق در خواب عمر است) يا مردان را زن است و زنان را شوهر. بسياري ديگر از معبران نيز ساق ها را در خواب عمر و زندگي دانسته اند و دسته اي ديگر مال دنيا و بخصوص مالي که صرف معشيت مي شود. علت اختلاف در تعابير اين است که ساق ها اعضائي هستند که قيام ما بر آن ها انجام مي گيرد و اين بستگي دارد به اين که ما بر چه چيز متکي و قائم هستيم. اما صادق عليه السلام فرموده ( زنان را شوهر است و مردان را زن) درست همين است چون زن بر مرد متکي است و مرد به وجود زن نيازمند. همين طور است مال دنيا و عمر و زندگي. آن ها که به دارائي خويش اتکا دارند و کساني که به حيات چند روزه دنيا به شدت دل بسته اند. اگر در خواب ديديد که ساق ها و پاهاي پشمالو و پر موئي داريد به قدر موئي که بر پاي خويش مي بينيد مقروض و وامدار مي شويد. اگر موئي که مي بينيد آن چنان زياد باشد که شانه بر آن گير بکند دين و وام شما بسيار خواهد بود، يعني آن قدر که از مجموع دارائي شما بيشتر است و چنانچه اندک بود آن چنان که با سر انگشت نتوانستيد بگيريد بدهي مختصري پيدا مي کنيد که به راحتي مي توانيد بپردازيد و برائت ذمه حاصل کنيد و اگر موي چنان بود که طبيعي به نظر مي رسيد نشان انگيزه اي است در جهت قوام و استحکام و پايداري در مقابل مشکلات زندگي و اين نشان بسيار نيکوئي است. چنانچه در خواب ببينيد که ساق هاي محکمي داريد زندگي به کام شما است و اگر ساق هاي شما بلند و کشيده باشد عمرتان دراز خواهد بود. اگر ساق هاي کوتاهي در خواب داشته باشيد اما محکم و استوار، نشان آن است که زندگي را تا وقت مرگ به خوبي و کامروائي مي گذرانيد ولي ساق هاي بسيار کوتاه که با طول قامتتان ساز نباشد خوب نيست و معبران نوشته اند که خبر از کوتاهي عمر است. همين حالت است اگر در خواب ببينيد که ساق هاي شما به هم پيچيده و نمي توانيد پاها را از هم باز کنيد و راه برويد. اين نشان از پيچيدگي امور حياتي است و خبر از مشکلات بسيار بغرنجي که با زندگي و دارائي شما ارتباط خواهد يافت. چنانچه در خواب ببينيد که يک ساق شما چاق تر از ساق ديگر است با همسر خود اختلاف پيدا مي کنيد زيرا زن و مرد شريک زندگي يکديگر اند و قوام هر يک بر ديگري است نقص و ضعف در يکي از ساق ها نشان از عدم تعادل و توافق بين زن و شوهر است. اگر در خواب ببينيد که بر ساق پاي شما دملي است که آماسيده و متورم شده مالي به قدر همان آماس نصيب شما مي گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنيد بر ساق شما زخمي است دردناک که نمي توانيد راه برويد نوعي بي نظمي در زندگي شما ايجاد مي شود. اگر ديديد زخمي بر ساق داريد خون آلود که خون از آن زخم جاري است و فرو مي چکد مالي راازدست مي دهيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد ساق پاي زني را تحسين مي كنيد ، علامت آن است كه قدرت قضاوت خود را از دست خواهيد داد و نسبت به زني زيبا رفتاري احمقانه از خود نشان مي دهيد .
2ـ ديدن ساق پاهاي از شكل افتاده در خواب ، علامت يافتن دوستاني بداخلاق و انحام دادن كارهايي بي منفعت است .
3ـ ديدن ساق پاي زخمي در خواب ، نشانة حمله هاي رنج آور مالاريا و تلفات اين بيماري است .
4ـ  اگر خواب ببينيد پايي چوبي داريد ، علامت آن است كه خود را به شيوة نادرستي به دوستان تحميل مي كنيد .
5ـ اگر خواب ببينيد بر ساق پاي شما جراحتي دهان باز كرده است ، نشانة آن است كه در آمد شما صرف كمك به ديگران خواهد شد .
6ـ اگر خواب ببينيد به جاي دو پا سه پا داريد ، نشانة آن است كه به كارهايي كه منفعت بيشتري برايتان خواهد داشت فكر مي كنيد .
7ـ اگر خواب ببينيد نمي توانيد با پاي خود راه برويد ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهيد شد. 8ـ ديدن پاي قطع شده در خواب ، نشانة آن است كه دوست باارزشي را از دست خواهيد داد و محيط خانه نيز غير قابل تحمل خواهد شد .
9ـ اگر زني خواب ببيند ساق پايي پر از مو دارد ، علامت آن است كه به همسر خود تسلط خواهد يافت .

10ـ اگر خواب ببينيد ساق پايي زيبا و خوش تركيب داريد ، نشانة آن است كه آينده اي خوش و دوستاني وفادار خواهيد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *