ز

زيبا

زيبا
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب چهرة خود را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه دور شما را افرادي چاپلوس و زيرك فرا مي گيرند .
2ـ اگر در خواب چهرة ديگران را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه از اعتمادي كه مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت مي بريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *