Advertisement
ز

زن

تعبیر خواب زن محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب زن

اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن
تعبیر خواب زن

زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتي دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتي صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب زن

اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب زن

اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب زن

ديدن زن درخواب بر شش وجه است.
اول: شادي و مقصود.
دوم: دنيا.
سوم: شغل اين جهان.
چهارم: فراخي وفراواني نعمت.
پنجم: قحطي و تنگدستي.
ششم: توانگري و ثروتمندي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب زن

ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد.

زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي.

از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب زن

زن : شانس در عشق
ديدن يک زن : ناتواني
ديدن چندين زن : افترا
زن مو بور : اتفاقي خوشايند
زن مو قهوه اي : بيماري
زن مو قرمز : نامعقولات
زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده
زن عريان : عزاداري در خانواده
شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن
بوسيدن يک زن : استفاده مادي
زن باردار: شادماني
پير زن : دعوا
زن چادري : مرگ

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب زن

ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

 تعبیر خواب زن آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ تعبیر خواب زن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسيسه و نيرنگ است .
2ـ اگر خواب ببينيد با زني جرو بحث مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي مغلوب و ناكام باقي خواهيد ماند .
3ـ ديدن زني چشم آبي با موهايي تيره كه بيني باريك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرماني خود را در مسابقه اي از دست مي دهيد .
4ـ ديدن زني كه چشمهاي قهوه اي دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله اي خطرناك خواهيد ساخت
5ـ ديدن زني موخرمايي در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سردرگم و پريشان خواهيد شد .
6ـ ديدن زني با موهاي بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگي با سعادت و شادماني سپري خواهد شد

ازدواج

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام من چند دفه در خواب میبینم که مهمان به خانه من میاید یا که رفیق من به خانه من میاید و همسر من بدون چادر و با همان لباس منزل پیش روی انها مینشیند ومن به او میگویم برو و چادر سرت کن تعبیرش چیست

  2. خوابی دیده ام،و درپی تعبیر جامع آن و شرح آن:(خواب دیده ام که زنی متوسط القد،با در دست داشتن یک دفتر بزرگ]شبیه دفاتر حضور و غیاب)با ظاهری زیبا و روسری سفیدش،به من میگوید:(که عاشق بعضی از خارجی ها هست؛!؟از او میپرسم!:مثلا کی!؟او در پاسخم،می گوید:یکی مثل تو!!!!!؟؟؟؟بعد میبینم پسر خردسالش،جلو ما ظاهر میشود؛و من،سر آن پسر خردسال را ،میبوسم!؟قبل از دور شدن به من میگوید که:این موضوع را بین خودمان مخفی نگه دارم!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ لطفاتعبیر درست آنرا بیان فرموده،و پاسخ بغرمائید!؟

  3. خواب دیدم که یک خانم است که من اورا نمی شناسم او میاید و بر سرم دست نوازش میکشد و من چشمان اشک میزند وقتی بیدار میشو‍م از راستی چشمان آب زده بود. نمی دانم تعبیرش چشیست؟

  4. سلام.چند وقتیست که خواب زنی می بینم.گاه با موی سیاه که می درخشد و گاه با موهای ابی یا ابی پررنگ درخشان.این زن در خواب حکم همسری یا نامزدی مرا دارد.هیچ وقت با هم رابطه نداریم اما وی همیشه زنی است با بدن و صورتی زیبا که در حکم لباس از دین خارج اما در حکم شعور مسلمان است.وی همیشه در پی کمک من برای انجام کار هایم است و می گوید که از تمام توانم بهره نمی برم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *