Advertisement
ز

زندان

زندان
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير بماند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است. اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن زندانبان درخواب، چون معروف(آشنا) است، خلاصي يافتن و عاقبت نيكو باشد.
چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.
زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردن دشمنان.
اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي بيابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز. اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :
زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .
3ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .
4- اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‏ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است

‫6 دیدگاه ها

  1. اگرکسی درخواب بیندکه بیرون زندان ایستاده ومیبیندزندانیان ت اززندان درحال فرارهستندتعبیرش چیست؟تشکر

  2. خواب دیدم در خانه ی پدریم با مادرم و خواهرام و بچه هام زندانی بودیم ولی من راحت میتونستم برم بیرون و برگردم هر وقت کار داشتیم من میرفتم انجام میدادم و برمیگشتم وای اصلا ناراحت نبودیم خوشحال بودیم و لباس مشکی تنمون بود

  3. خواب دیدم در خانه ی پدریم با مادرم و خواهرام و بچه هام زندانی بودیم ولی من راحت میتونستم برم بیرون و برگردم هر وقت کار داشتیم من میرفتم انجام میدادم و برمیگشتم وای اصلا ناراحت نبودیم خوشحال بودیم و لباس مشکی تنمون بود

    لطف کنید بگید این خواب تعبیرش جیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *