ز

زنخ

زنخ
محمدبن سيرين گويد: زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوند شغل بسيار باشد. اگر بيند زنخ او ستبر و بزرگ است، دليل كه از بهر دودمان و اهل بيت خوار و حقير شود. اگر بيند از زنخ او خون روان شد، دليل كه بر قدر آن، از مهتر خاندان زياني به وي رسد و بعضي ازمعبران گويند كه در كسب و كارش نقصان افتد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *