Advertisement
ز

زلزله

تعبیر خواب زلزله محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب زلزله اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب زلزله

اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

تعبیر خواب زلزله حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود.
در همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب زلزله زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند

اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد که همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب زلزله

زلزله : تغييرات ، بي ثباتي

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب زلزله

ديدن زلزله خوف از سلطان بود

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب زلزله

1ـ احساس زمين لرزه در خواب ، نشانة آن است كه ميان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پريشاني و شكست در حرفه است

https://tabire-khab.com/main/

خرابه

‫8 دیدگاه ها

  1. خداوند در سوره مبارکه اسراء می فرماید:* ومانرسل ب الایات الا تخویفا* ما نشانه ها را جز برای بیمار دادن نمی فرستیم . زلزله هم یکی از نشانه های خداوند است که به وسیله آن بندگان را انذار وهشدار میدهد…

  2. سلام
    من خواب دیدم که زلزله آمدوماکه ساکن دریک منطقه آپارتمان نشین هستیم تمام آپارتمانهابه زمین افتادند ولی اهل خانه همه سالم هستنداماطولی نکشیدکه ازخیابان به داخل خانه که برگشتم دیدم که همه چیزمرتب شده وحتی بهترازاول شده که وقتی ازخواب بیدارشدم یک انرژی خاص وخیلی خوب تمام بدنم رافراگرفته است این نشانه چیست

  3. سلام من خواب دیدم در خانه پدرم زلزله شده، بعد از خانه آمدم بيرو ن و دید اکثر خانه ها خراب شدند ولی خانه پدرم سالم مانده بود، بعد از آن رفتم کنار یک برکه آب نشستم دوباره زلزله شد و بخاطر اینکه در آب نیافتم نشستم روی زمین،خیلی ترسیده بودم کمی هم باران آمد، بعد بلند شدم و با احتیاط از کنار دیوار ها عبور میکردم، همه دیوار ها از ریشه سست شده بود، دیوار یک خانه پیش ساخته روی سرم افتاد ولی سالم ماندم با وجود فریاد های کمک مردم سریع از آنجا دور شدم …………. این روز ها تصمیم های مهمی باید بگیرم برای همین به تعبیر این خواب نیاز دارم . با سپاس

  4. سلام من خواب دیدم در خیابان قدم میزدیم که یهو به زمین لرزه شدید همه جا رو فرا گرفت ولی جالب اینجاست که مسجد بزرگ جلوی چشمانم به زمین ریخت ولی هیچ چیز دیگری ویران نشد من به خانواده گفتم بریم وسط خیابان که وقتی رسیدیم وسط خیابان وقتی به پشتم نگاه کردم مسجد آبی رنگ دیگری هم پشت سرم خراب شد لطفا تعبیر خواب رو کسی به من ارسال کنه ممنون

  5. سلام من خواب دیدم ک زلزله امده محتواشو یادم نیست اما در خواب به شدتی داد میزدم ک از خواب پریدم و به فرض زلزله سریع به اتاق بچه هام رفتم و بغلشون کردم و بعداز چند دقیقه به خودم اومدم خواب بودم.ممنونم

  6. سلام من خواب دیدم تو مدرسم بعد زلزله اومد و فقط ساختمون می لرزید و همه جیغ میزدن و زیر میز قایم میشدن بعد معلممون گفت هرکس میخواد بده بیرون هرکس میخواد هر کسی هم میخواد زیر میز سریع قایم شه تا وقتی که من از ساختمون رفتم بیرون ساختمون می لرزید ولی وقتی وارد حیاطشدم انگار زنگ تفریح بود همه بیرون بودن خیلی عجیب بود ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگید

  7. سلام من خواب دیدم تو مدرسم بعد زلزله اومد و فقط ساختمون می لرزید و همه جیغ میزدن و زیر میز قایم میشدن بعد معلممون گفت هرکس میخواد بده بیرون هرکس میخواد هر کسی هم میخواد زیر میز سریع قایم شه تا وقتی که من از ساختمون رفتم بیرون ساختمون می لرزید ولی وقتی وارد حیاطشدم انگار زنگ تفریح بود همه بیرون بودن خیلی عجیب بود ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگید چون این روزا سخت نیاز دارم بدونم که آیندم چی میشه

  8. سلام من دیشب خواب دیدم زلزله اومده و شبه من رفتم تو چهار چوب در بسم الله الرحمن الرحیم میگم خونه میلرزه نه حدی که خراب بشه ولی طولانیه فرش خونمون خاک پس میده ومن بسمالله الرحیم چند بار میگم و تو دلم میگم الله اکبر بگم بهتره ولی باز نام خدا رومیبرم دعا میکنم که خدایا ما رو نجات بده وگناهان ما رو ببخش که زلزله تموم میشه ومن از خواب بیدار میشم وساعت ۴ صبحه. ای خواب چه تعبیری داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *