Advertisement
ز

زخم

زخم
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است برزخم زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگر بينداز جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن زخم به خواب بر سه وجه است.
اول: ظفر يافتن (پيروزي).
دوم: خير و منفعت.
سوم: نقصان مال، خاصه كه از جايگاه زخم خون روان بيند.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند زخم زده، دليل بر كاري مشكل بود كه ظاهر شود. اگر بيند از آن زخم خون مي رفت، دليل كه كسي بر وي دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگر بيند كه جايگاه زخم آماس داشت، دليل كه مال و عيش خوش يابد، لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
از امام صادق عليه السلام نقل شده که زخم در خواب يا خير و منفعت و پيروزي است يا نقصان مال از اين معني مي فهميم که ديدن زخم در خواب چندان بد نيست ولي بايد ديد زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعيت و کيفيت زخم تفاوت هائي در تعبير به وجود مي آورد.اگر در خواب ببينيد که بدنتان زخم شده به زننده زخم پيروز مي شويد و کسي که تن شما را مجروح کرده به شما سود مي رساند. مرحوم مجلسي مي گويد اگرکسي در خواب ببيند که بدنش زخم شده يا زخم تن ديگري را ببيند خوب است . چنانچه ببيند تن خودش يا ديگري آماسيده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود مي برد و متنفع مي شود و جاه و منصب مي يابد. اگر زخم خون داشته باشد زيان مالي است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگي. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که اگر زخمي بود که خون از آن مي رفت بيننده خواب بقدر خوني که مي رود زيان مالي مي بيند. اگر زخم بر سينه بود بيننده خواب از همسر خود آزردگي مي يابد و اگر بر پشت بود از دوست خويش رنجه مي شود و آسيب مي بيند. اگر زخمي در خواب بينيد که خون آلود باشد تعبير آن معلق است به نحوه بازگوئي شما. چنانچه بگوئيد (زخمي ديدم که از آن خون مي آمد) خوب است و به روايت امام صادق عليه السلام بر مشکلات چيره مي شويد. در اين باره نوشته اند که اگر بگوئيد خون مي آمد مالي حرام به دست مي آوريد يا لقمه اي حرام مي خوريد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
زخم ، جراحت
زخمي بودن : توهين ، بي حرمتي
زخم خود را بستن : کاميابي در عشق
چسب زخم : اوضاع نا مساعد
چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان
چسب زخمي بر روي خود داشتن: کساني که به شما تعرض ميکنند ببخشيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است .
2ـ اگر خواب ببينيد جايي از بدنتان زخمي شده است ، نشانة آن است كه در اثر تسليم شدن به لذتهاي احمقانه ، محبوبيت خود را نزد دوستان از دست مي دهيد

‫8 دیدگاه ها

 1. سلام من ميخواستم اين خوابمو تعبير كنيد و جوابشو واسم ايميل كنيد چون واسه خودم عجيب بود،خواب ديدم كه گلوم يك زخم شده واين زخم به شكب يك سوراخ هست در گلو،ولي خوني ازش بيرون نمياد كاملا تميز هست،مادرم هم توي خواب ميگفت ك روي صورتش دوتا زخم هست،ولي زخم گلوي من خيلي بزرگتر بود،توي مرجع هاي تعبير خواب ك ديدم،مفهوم رو نفهميدم

  1. سلام خوبی لطفا اینو تعبیرکه برات انجام دادنو به من بگو منم همچین خوابی دیدم زیرگلو زخمی به اندازه یک انگشت دهن باز کرده بود

 2. سلام خواب دیدم که به سر و طن پسرم دانهای زخم در آمده به الاوه به سرش زیاب .پسر اولم
  معنایش چیست لتفان برایم نقل کنید باتشکر

  1. سلام خوابم خیلی ترسناک بود و اولین بار هست خوابی به این صورت میبینم تعبیرش رو بگین خیلی ممنون میشم خواب دیدم سر شوهرم زخمی شده و خونی هست کلی کرم سفید رنگ روش جمع شده ،راه میرن تشکر تعبیرش رو زود بفرستین

 3. سلام،خسته نباشین
  خواب دیدم که یه شی نی مانند را از کتف یا بازوی خود بیرون آوردم و بعدش از محل زخم آن خون جاری شد که حتی با پانسمان وبستنش با باندخونش بند نیومد ولی سرعت جاری شدنش خیلی کمتر شد.( خون روشن وپاک بود.)
  تعبیرش رو ممنون میشم ایمیل کنید

 4. خواب دیدم که سوار یه خرم بادوستم
  دستمو خر گاز گرفت
  بعد یه خانم چادری مرهمی ریخت روش
  زخم کاملا خوب شدش
  ممنون میشم برای خوابم تعبیری کنین

 5. سلام
  من خواب دیدم که مادرم افتاده و صورتش خون میاد خواهرم و دختر ش به من دادنش و رفتند من بغلش کردم و شروع به راه رفتن از زمینی سخت کردم از روی سنکها ی کنار اب می رفتم اما ناراحت و نگران مادرم بودم تعبیر خوابم چیه خیلی ممنونم اگه بگید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *