ر

رياست

رياست
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن برياست عمل مشاقي در کار غالب گردد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *