Advertisement
ر

رودخانه

رودخانه
محمدبن سيرين گويد:
رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانيال گويد:
آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قبل بازرگاني غمي به او رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن رود در خواب بر هفت وجه است.
اول: حج.
دوم: بزرگي و جاه(جاه ومقام).
سوم: پادشاهي.
چهارم: نعمت.
پنجم: تجارت.
ششم: رياست.
هفتم: علم و ظفر بود(علم وپيروزي).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :
رودخانه
در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
رودخانه
عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده
در آن شنا کردن : خوش شانسي
افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد
عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد
رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما به تعويق خواهد افتاد

‫6 دیدگاه ها

  1. سلام .ديشب خواب ديدم در رودخانه شنا ميكردم در قسمت كم عمق بعد از ان خبر استخدامي اومد برام رفتم برا استخدامي و در اخر بخاطر استخدامي مجبور شدم شيريني بخرم.

  2. سلام، من خانم ۳۴ ساله متاهلم خواب دیدم در رودخانه بزرگ و متلاطم که آب گل آلود و تیره ای داشت شنا میکردم ، افراد زیادی برای شنا توی آب بودن رودخانه پر گرداب بود نزدیک بود من توی یه گرداب خیلی بزرگ گرفتار بشم که با تشویق های برادرم که اونم داشت شنا میکرد و تلاش فراوان خودم نجات پیدا کردم و شنا کردم و خودم رو به ساحل رسوندم. تعبیر ش چیه ؟

  3. سلام من خانم ۳۴ ساله متاهلم خواب دیدم در یک رودخانه متلاطم که آب تیره ای داشت شنا میکردم افراد زیادی برای شنا اومده بودن رودخانه پر گرداب بود نزدیک بود من گرفتار یه گرداب خیلی بزرگ بشم که با تشویق های برادرم که اونم داشت شنا میکرد و تلاش خودم نجات پیدا کردم و تا ساحل شنا کردم، تعبیرش چیه ؟

  4. سلام شماو برادرتان مبتلا به بیماری میشوید که تعدادی از مردم هم در اطرافتان همان بیماری را دارند وبعد از مدتی بخاطر روحیه بالای برادرتان ؛شما و اخوی صحت پیدا میکنید وخیلی از گناهاتون در این بیماری پاک میشود

  5. سلام من یه خانم 26 ساله مطلقه هستم خواب دیدیم تویه رود خانه عریض میدوم بارون هم می‌بارید خیس شدم نسیم قشنگی میوزیدجایی خیلی سرسبز وخوش آب وهوا آب هم زیاد نبود ولی حس خوبی بود بعدش یه خورده سردم شدم اومدم بیرون تعبیرش چیه. ممنون که پاسخ میدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *