ر

روتختي

روتختي
ديدن رو تختي سفيد و پاكيزه در خواب ، براي زنان نشانة يافتن شغلي دلخواه است . اما اگر رو تختي كثيف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرين است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *