ر

رفيق

رفيق
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد رفيق خود را دوست نداريد ، نشانة آن است كه همان فردي كه ادعاي دوستي با شما را دارد با انتقادهاي خود محيط زندگي را تلخ مي سازد .
2ـ اگر خواب ببينيد دوست ناموفقي داريد ، دلالت بر آن دارد كه هر كس با شما دمساز شود بعد از مدتي از شما رو خواهد گرداند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *