Advertisement
ر

رعد و برق

رعد و برق

محمدبن سيرين گويد: رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته اند: برق، وعده كردن پادشاه است به بدي و مرد طماع را به طمع وي. اگر بيند برق را از هوا يا از ابر برگرفت، دليل كه كاري كند كه در ان خير بود. اگر بيند برق همي درخشيد، دليل كه در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه كه با برق باد آهسته است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد : كه رعد و برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خير. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: برق متداعي دو چيز است، يکي برق به معناي الکتريسيته و ديگري برق جسته از ابر آسمان. برق به معناي الکتريسيته در خواب قابل رويت نيست اما از نظر خواب شناسي مي تواند سمبل يا جايگزين قدرتي مافوق تصور قدرتمند و نيرومند باشد که هم به آن محتاجيم و هم از آن مي ترسيم. هم مهربان و ياري دهنده است و هم کشنده و سهمگين. هر کس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد. در اين که همه ما مي ترسيم ترديد نيست ولي چيزهائي که ما را مي ترسانند متفاوتند. کساني هستند که مي ترسند و نمي دانند از چه مي ترسند. هميشه نگران و مشوشند. عده اي از بيماري مي ترسند کساني هستند که از فقر بيمناکند. خانم ها عموما از پيري وحشت دارند. همه اين ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقي که در عين روشني بخشي و گرما دهندگي قاطع ريشه حيات انسان نيز هست و به ناگاه جان مي گيرد و حيات را متوقف مي کند. با اين تعريف بايد ديد که در خواب چگونه با الکتريسيته بر خورد کرده ايد. اگر ديديد که جائي را روشن کرد و شما در قسمت روشنائي هستيد مي توانيد سراغ تعبير آن را بگيريد. اگر ديديد برق خانه قطع شده و شما در تکاپوي مرمت فيوز هستيد خوب است و خواب شما مي گويد که وجودي موثر و مفيد داريد و در آينده نزديک در همان محدوده که خواب ديده ايد نقشي مهم خواهيد داشت. روي هم رفته ديدن برق نيکو است مخصوصا از جهت تامين روشنائي. اما برق به معناي برقي که در اثر برخورد ابرهاي باردار در آسمان پديد مي آيد، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار يا عامل پادشاه است که اين تعبير در زندگي امروز ما هيچ الگوئي پيدا نمي کند. اما برق يکي از آيات الهي است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قياس نشان مي دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاريک باشد و ناگهان برق بدرخشد اين مي تواند درخشش آينده و نور اميد باشد و گوياي خير و برکت و طلوع چيزي در زندگي که هم بزرگ است و هم غير منتظره. برق زدگي در خواب خوب نيست چه بيننده خواب، خويشتن را دچار صاعقه زدگي ببيند و چه ديگري را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاريکي غليظ بسيار نيکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبي است که با بيم آميخته است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره اي كوتاه از زندگي است كه با شادي و خوشبختي توأم است .
2ـ اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شيئي در نزديكي شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه رفاه زندگي يكي از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . ديگران پشت سر شما شايعاتي مي پراكنند .
3ـ اگر خواب ببينيد آذرخش ابرهاي سياه را از هم جدا مي كند ، علامت آن است كه بعد از تأسف و رهايي از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .
4ـ اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه اندوه بر شما چيره خواهد شد .
5ـ ديدن آذرخش بالاي سر خود ، نشانة خوشبختي و كسب منفعت است .
6ـ ديدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال مدتي از شما دور مي شود .
7- ديدن آذرخش در قسمت جنوب غربي آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما رو مي كند و زندگي شما بهتر از گذشته خواهد شد .
8ـ ديدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است كه بايد موانع را از جلوي راه خود برداريد .
9ـ ديدن آذرخش در قسمت شرقي آسمان ، علامت آن است كه به راحتي صاحب احترام و ثروت خواهيد شد .

10ـ ديدن آذرخش از ميان ابرهاي بد شكل ، علامت آن است كه زيان و نوميدي گريبانتان را خواهد گرفت

‫11 دیدگاه ها

 1. سلام
  در خواب دیدم به یکباره همه ابرهای تیره بالای گذشتند ودر سمت. جنوب غربی منزلمان به ساقه ای تبدیل شد و بر گندمزاری خورد ان را اتش زد ومن از دیوار حیاط انرا تماشا میکردم

 2. سلام
  در خواب دیدم به یکباره همه ابرهای تیره بالای گذشتند ودر سمت. جنوب غربی منزلمان به ساقه ای تبدیل شد و بر گندمزاری خورد ان را اتش زد ومن از دیوار حیاط انرا تماشا میکردم
  لطفأ تعبیر ان

 3. تو خاب دیدم صاعقه از آسمان مانند عذاب الهی میاد ولی ب من اصابت نمیکنه و مانند این بود ک میدونستم عذاب الهی هستش قوی و پر جریان و درخشان مانند عذاب پروردگار ولی ب من اصابت نمی‌کرد و کسانی ک پناه گرفته بودیم حتی بی دفاع زیر اسمان

  1. صاعقه در اسمان اتفاق افتاد ودر حیاط خانه پدری به اندازه یک مشت نور بر روی زمین خیس فرود امد وبتدریج شروع به خاموش شدن کرد ودر نهایت به صورت سه تکه فلز سربی رنگ درامد ،من انها را برداشتم وروی انها را میسابیدم تا رنگ طلایی ظاهر شود، چون شنیده بودم صاعقه هر جا به زمین بخورد بصورت یک تکه طلا ظاهر میشود ودر انتها مشغول بردن رنگ سربی بودم با صدای موبایل از خواب بیدار شدم. باتشکر از شما

 4. خواب دیدم که با بابام تو ماشین نشستیم یهو همه جا تاریک شد و رعد و برق زد من رعد و برقشو دیدم و خیلی وحشت کردم نکنه به ما بخوره با اینکه میدونم ماشین مثل قفس فارادی عمل میکنه از یه لحاظ هم یهو ترسیدم نکنه به دوستام یا مامانم بخوره

 5. سلام درخواب دیذم در کنار خانواده همسرم هستم که صاعقه زد به ساختمات روبرو وباخاکستر یکی شد بعد رعدوبرق کوجکی خورد برشیرونی خانه وخراب شد بعداز لحضاتی زمین لرزه شد وزمین شکاف خوردوپدر همسرم به شکاف زمین رفت من وبقیه ساکنان منزل به دو دسته تقسیم شدیم که ناگهن از خواب پریدم صدای اذان صبح میامد

 6. سلام درخواب دیذم در کنار خانواده همسرم هستم که صاعقه زد به ساختمات روبرو وباخاکستر یکی شد بعد رعدوبرق کوجکی خورد برشیرونی خانه وخراب شد بعداز لحضاتی زمین لرزه شد وزمین شکاف خوردوپدر همسرم به شکاف زمین رفت من وبقیه ساکنان منزل به دو دسته تقسیم شدیم که ناگهن از خواب پریدم صدای اذان صبح میامد

 7. سلام من خواب دیدم رعدو برق های وحشتناک میزنه وداره درختا و خونه هارو می سوزونه و ویران میکنه تعبیر چیه؟

 8. خواب دیدم اسمان تاریک شد ، رعد و برق ها بیشتر می شدند و نزدیک ما می شدند ، نهایتا در قسمتی رعد وبرقی بزرگ اتفاق افتاد انگار به یکباره کل نور اسمان به زمین برخورد کرد و لحظه‌ای از روشنایی زیاد همه جا تاریک شد تاریک ، و حتی حس کردم که زمین لرزید

 9. درخواب دیدم که رعد و برق های شدیدی اتفاق میافتاد که تا روی زمین نیز ادامه داشت و از ترس برق گرفتگی به جایی پناه بردم.تا نزدیکی من اومد که حتی اشهدمم خوندم ولی از من دور شد.خیلی شدید بود و به ساختمونها برخورد میکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *