ر

رتيل

رتيل
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بياورند .
2ـ كشتن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسي فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *