ر

رباخوار

رباخوار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد با ربا خواري همنشين شده ايد ، نشانة آن است كه اطرافيان به سردي با شما رفتار خواهند كرد .
2ـ اگر در خواب ديگران را ببينيد كه رباخواري مي كنند ، نشانة آن است كه يكي از دوستان قديمي به شما خيانت مي كند و ناچار شما او را ترك مي گوييد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *