ر

راه رفتن در خواب

راه رفتن در خواب
اگر خواب ببينيد از كساني هستيد كه در خواب راه مي رويد ، نشانة آن است كه نادانسته با نقشه هايي موافقت مي كنيد ، كه از اضطراب و بدبختي چيزي برايتان به ارمغان نمي آورد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *