ر

رئيس

رئيس
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر رئيس خود را در خواب ببينيد ، حاكي از آن است كه به دنبال مقامي بالاتر هستيد ، و مسئوليت بزرگتري به شما ارجاع مي شود .
2ـ اگر خواب ببينيد خودتان رئيس اداره اي هستيد ، نشانة آن است كه بخاطر خوش انصافي و مهرباني از ديگران متمايز مي شويد

One Comment

  1. با سلام
    خواب ديدم با رئيس جمهور سابق كه وزير نفت شده در حال راه رفتن هستم و قرار هست براي مذاكره اي كه اون داره ميره من هم ايشان را همراهي كنم و بعد با هم ميريم سوار آسانسور ميشيم
    (جالب اين هست كه من به اين بنده خدا رأي هم نداده ام )
    لطفا تعبير بفرماييد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *