Advertisement
د

دندان

تعبیر خواب دندان حضرت دانيال گويد:

تعبیر خواب دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنب دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشان دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

تعبیر خواب دندان محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود، يا جدا شود، چنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد، دليل كه به يكي از ايشان بلا و آفتي رسد. اگر بيند دندان پيشين او كوفته شد، دليل كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بيند يكي از دندان پيشين او كنده شد، دليل كه يكي از اين جماعت را سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد. اگر بيند دندانهاي پيشين او زياده شد يا خوب و پاكيزه شد، دليل كه يكي از كسان را خير و خرمي و زيادي رفعت و منزلت است. اگر بيند در جنب دندان پيشين او دندان زيرين است، دليل كه او دختري آيد. اگر بيند جمله دندانهايش بر دندانهاي ديگر، چون تاويل دندانهاي پيشين بايد كرد و هر دنداني كه تعلق بدان كس دارد. اگر بيند دندانهاي او از آبگينه بود يا از سيم يا از سفال و مانندآن، دليل كه اجل او نزديك آمده باشد. اگر بيند كه از دل او دندان رسته است، دليل كه زود هلاك شود و بعضي از معبران گويند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضي گويند، دليل كه زود هلاك شود و بعضي گويند، دليل بر جنگ و خصومت است.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند. اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او راعمري دراز است، چنانكه همه تبار خويش را در گور كند.

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب دندان

اگر بيند كه دندانش درد مي كرد و در دست فرا گرفت، دليل كه منفعت يابد و منفعت از سي درم كمتر نباشد و زياده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سيصد درم نبوده و زياده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دليل كه مال فراوان يابد. اگر بيند كه از دهان دنداني خون آلود فرا گرفت، دليل كه منفعت را از آن كس است كه آن دندان برگيرد، لكن او مصيبتي رسد. اگر بيند كه بعضي از دندانهايش ناپديد شد، دليل كه به عدد آن از خويشان وي به غربت روند و به سلامت باز آيند. اگر بيند كه همه دندانهاي وي در ميان زبان جمع شد و ديگر باز جاي خود نشست، دليل كه خويشان وي شكايت كنند از او.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب دندان

ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

اول: اهل بيت  خانواده و بستگان.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: مصرف  (گزند و زيان).

ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

علامه مجلسي ( ره) گويد: تعبیر خواب دندان

سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب دندان

در جائي ديگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود.

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب دندان

ديدن افتادن دندان يکي از خويشان از او جدا گردد

ديدن شکستن دندان بزرگ مصيبت و جدل باشد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب دندان

1ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان لق شده است ، نشانة آن است كه در زندگي شكست تلخي خواهيد خورد و به نوميدي دچار خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را مي كشد ، نشانة آن است كه به بيماري سخت و درد ناكي مبتلا خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را پر مي كند ، نشانة آن است كه پس از نگراني بسيار اشياء قيمتي خود را پيدا خواهيد كرد .

4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است كه براي حفظ ثروت خود كوشش و تقلايي بسيار خواهيد كرد

5ـ اگر خواب ببينيد تعدادي از دندانهاي خود را پر كرده ايد ، نشانة آن است كه با درگيريهايي شديد مواجه مي شويد و مي كوشيد از كنار آنها بگذريد .

6ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي مصنوعي خود را گم كرده ايد ، نشانة آن است كه مسئوليتهايي سنگين به دوش خواهيد گرفت ، كه موجب لگدمال شدن غرور شما مي گردد .

7ـ اگر خواب ببينيد در اثر ضربه اي دندانتان مي شكند ، نشانة آن است كه با مرگ و مير و حوادثي تلخ روبرو خواهيد شد .

8ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را دكتر معاينه مي كند ، نشانة آن است كه دشمنان مخفيانه به شما نزديك مي شوند .

9ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان خراب و كرم خورده است ، نشانة آن است كه سلامتي شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را به بيرون تف مي كنيد ، نشانة آن است كه يكي از اعضاي خانوادة  شما بيمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهايتان پوسيده و شكسته است ، نشانة آن است كه در موقعيت بدي قرار خواهيد گرفت . طرحها ، نيمه تمام متوقف خواهد شد ، بيماري گريبانتان را خواهد گرفت . و سيستم عصبي اندامتان دچار اختلال خواهد گرديد .

12ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد به گوش شما خواهد رسيد

اگر خواب ببينيد دوتا از دندانهاي شما مي افتد ، علامت آن است كه ناخواسته به اوضاع بدي كشانده خواهيد شد . و اگر خواب ببينيد كه سه تا از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه اتفاقات خيلي بدي برايتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببينيد تمام دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه مرگ و قحطي در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي كرم خورده خود را مي كشيد ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهيد شد .

15ـ اگر خواب ببينيد جرم دندانهايتان پاك مي شود ، نشانة آن است كه موقتأ به بيماري دچار خواهيد شد . وظايفي كه به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پايان خواهيد رساند .

16ـ اگر خواب ببينيد از تماشاي دندانهاي زيبا و سفيد خود لذت مي بريد ، نشانة آن است كه در پي برآورده شدن آرزوهاي خود به شادماني بزرگي دست مي يابيد .

17ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي خود را مي كشيد و آن دندان را گم مي كنيد ، نشانة آن است كه به كاري رو مي آوريد كه چندان دلپذير و سودآور نيست .

18ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي ، دندانهاي شما را جرم گيري و تميز مي كند ، نشانة آن است كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصي خود دفاع خواهيد كرد .

‫35 دیدگاه ها

 1. ممنون از اطلاع رسانیتون.من خواب دیدم که از همه دندونهام ی تیکه شکسته ومن اون شکسته هارو کف دستم به اضافه دندون آسیای کوچک بالا سمت راست که خیلی لق بود وادیت میکرد کندم که ی مقدار جاش خون هم اومد اما دندونم تمیز بود به همراه خورده شکسته ها کف دستم گرفتم

 2. سلام
  من خواب دیدم یکی از دندان هایم ، (دندان پایین ، اگر دقیقا دو تا دندان پایین را وسط درنظر بگیریم ، می شود دندان دوم وقتی به سمت چپ حرکت می کنیم … ) لق شده و خودم با دست از جا درش میارم
  میشه بفرمایید تعبیرش چی هست ؟

  1. خواب دیدم همه دندان‌هایم سایده شده زرد شدن یکی از دندان‌های کرسی بالا سمت راست لق شده با دست خودم درش میارم بعد از اینکه در میارم تو دستم میگیرم دندانم براق و سفید میشه مثل یک الماس میدرخشه میشه لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 3. سلام
  شوهرم دندونهای جلویش مصنوعی وروکش است درخواب دیده افتاده ،من هم همون روز خواب دیدم پسرکوچکم که تازه موهایش را کوتاه کردیم دوباره بلند شده ورنگ شده است در خواب احساس کردم با حنا رنگ شده نگرانم میترسم برای پسرم اتفاقی بیفتد،تعبیرش چیست؟

 4. در خواب دیدم در روی کله دختر چهار ساله ام تعدادی دندان روئیده و من دستم را کشیدم روی دندانها و تعجب هم کردم .موهایش رو کوتاه دیدم مثل موی تراشیده پسرها اما از بین مو دندانها مشخص بودند.تعبیرش را توی سایتها خیلی جستجو کردم .اما در خصوص رویش درندان در کله سر چیزی نیافتم.

 5. سلام. خواب دیدم دندان بالا و آخری …یعنی ازته….درد میکنه. رفتم دکتر بکشه. وقتی آمپول زد تا بی حس بشه. یک دو دقیقه بعد خودم دست زدم، دیدم دندان کنده شد و در دستم بود. خیلی سفید بود و فقط یه خال یا سوراخ کوچیک داشت. رفتم با دکتر دعوا کنم که چرا این که این قدر سفید و تمیز هست، درستش نکردی؟ این را گفتم ولی بعد دنداننم رو گم کردم…..پیدا نکردم. تعبیرش چیه

 6. من خواب دیدم یکی از دندان های پایین کنارم که الان کرم خورده و معمولا درد میگیرد در خواب دیدم ان دندان بخش کرم خورده ش جدا کردم یا جدا شد بعد دردش کم و قطع شد
  لطفا تعبیر را بفرماییدنگرانم

 7. من خواب دیدم که اول یکی از دندان های جلویم افتاد و بعد کله دندان هایم افتاد
  تعبیر خواب من چیست؟

 8. سلام خسته نباشید
  خواب عجیبی دیدم
  خواب دیدم دندونارم همینجوری دارن رشد میکنند و تیز میشن و هی کثیف و کثیف تر میشن دندونایه سمت راست پایینم از بقیه کوتاه ترو تمیز تر بودن و با ترس از خواب پریدم تعبیر داره یا آشفته بوده؟

 9. من خوابدیدم دندان پیشینم لق است ورفتم پیش دکتر تا بکشم اما دکتر دندان عقبی وآخرین دندان راکشید تعبیر این خواب چیست

 10. من خواب دیدم که عکسی از دندانهای بالایی نگامیکنم‌میبینم که از طرف داخل پوسیده شدند…

 11. سلام من یک خواب درمورد دندان دیدم که در گو گل هرچه گشتم نبود تعبیر خواب دندان فک پایین واویزان آویزان چیست؟البته دندان وسطی فک پایین .ممنون میشم جواب بدین.باتشکر

 12. سلام من خواب دیدم 3تا از دندانهای بالا به عرض خط لبخندم سیاه و پوسیده شده خیلی استرس دارم همه ی تعبیرش برای غم و اندوه بود اما نه کشیدم نه افتاد نه خون امد همه تعبیرهاروو خوندم اما نفهمیدم دندان بالا فرزنده یا همسر

 13. با سلام
  من خواب دیدم که دندانهایم را پر کرده ام و روکش سفید و براقی دارد و به کسی آنها را نشان میدهم .ممنون میشم تعبیرشو بگید دندونهای شیش و هفت فک پایینم بودن

 14. من خواب دیدم که یکی از دندونام خراب و کرم خورده بود و دکتر برام کشیدش اون دندونو و اصلن درد و خونریزی نداشت . میشه تعبیرشو بهم بگین

 15. با سلام
  خواب دیدم یکی از دندان های بالا یم کنده شده ونگاه میکنم میبینم از درون خراب بوده است وباخود میگوییم دندانهایم را که نشان دکتر دادم او که نگفت دندان خراب است وچند دیقه بعد دندانهای دیگر هم به دلیل خرابی و کرم خورده گی افتاده اند و خودم را درآینه نگاه میکنم و به خود میگویم وای چقد زشت شده ام

 16. سلام دیشب خواب دیدم دندونم رو ازدهنم دراوردم یادم نیست کدومش بود سالم بود و خرابی نداشت و خیلی هم بزرگ بود ولی خیلی جرم داشت یهونمیدونم چی شد یه طرفش برق میزد یه طرفش سیاه بود به هرکی هم میرسید نشون میدادم به نظرتون این تعبیری داره

 17. سلام وقت بخیر و خسته نباشید.
  ممنون از سایت خوبتون
  خواب دیدم تولد یکی از دوستامه و دندون عقلم لق شده میرم جلو اینه حمومه یا دستشویی خیلی راحت خودم دندونمو بدون درد و خونریزی میکشم و وقتی تو دستم از زیر اب میارمش بیرون خیلی سفید و سالمه یعنی رنگش هم بی رنگه و برق میزنه و تو اینه همه دندونامو نگاه میکنن ببینم زشت شده م یا نه همه دندونام از سفیدی برق میزنه و جای خالی اون دندون تو خندیدن مشخص نیست یا به زور یه گوشه کوچیکی مشخصه وقتی اومدم بیرون هیچکس نبود به جز دوستم و مهمونب تموم شده بود… خوابم یه کم عجیب غریب بود.

 18. سلام و خسته نباشید. دیشب خواب دیدم که دندان عقل سمت چپ پایین که پر کرده بودم درد میکنه دستم را بردم داخل دهانم گذاشتم و به محض رسیدن دستم به اون دندان شکست و چهار تکه شدو خونی ازش نیومد ممنون میشم که تعبیرش را بهم بگید باسپاس

 19. سلام ممنون از سایت خوبتون. من خواب دیدم یکی یکی دندونای باللم افتادن اولش ی کم شوکه شدم ولی هرچقدر بیشار میتفتاد بیشتر شوکه میشدم تا اینکه همه دندانهای پیشین و بالاییم افتادن ولی همه دندونام سالم بودن یکی یکی کاملا لق میشدن میخاستن بیافتن منم میذاشتم تو جیبم با خودم میگفتم اینا سالمن میبرم دکتر دوباره میذاره سرجاش. در اخر سر همه دوندام افتادن رفتم جلو ایینه فکم تغییر کرده بود جیغ کشیدم

 20. سلام خواب دندان قروجه کردن چه تعبیری دارد
  خواب دیدم که دندانهای آسیا را به هم قروجه می کردم

 21. سلام من خواب دیدم که ۴ تا از دندان هایم بدون یه قطره خون کنده شد و کف دستم بود و وقتی مشت کردم همش پوسیده بود و خورد شد و گذاشتمشون تو جیبم رفتم خونه به مادرم نشون دادم چیزی نگفت و رفتم جلو ایینه دیدم همه ی دندان هایم سیاه و نصفه و شکسته بود خیلی ترسیدم و نمیدونم چرا اون ۴ تا دندون رو بردم توی باغچه ی خونه ی عموم خاک کردم *!*
  میشه تعبیرش رو بهم بگین

 22. سلام
  من خواب دیدم یکی از دندونام لغ شده بعد تیکه تیکه از اون میگیرم و همه رو داخل یه دستمال میزارم
  میشه لطفا تعبیر خواب من و بگید

 23. سلام
  من خواب دیدم که دندان‌هام شبیه حیوان های وحشی تیز و بلند شده و استخوان های بینی‌ـم هم به شکل عجیبی تغییر کرده و قسمت جلویی بینی‌ـم شکل یه عاج کوچک شده (تقریبا ۵-۶ سانتی)
  و دندان هام رو تو آینه از طرف چپ نگاه کردم و بعد از دیدن تغییرات سریع رفتم تو اتاق مادرم که داشت نماز میخوند و هیچ عکس‌العمل‌ـی نشون نداد، فقط نگاهم کرد و بعدش دوباره مسغول کارش شد و من خیلی ترسیده بودم

  این ترسناک‌ترین خوابی بود که به عمرم دیده بودم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید ♥️

 24. سلام من خواب دیدم ک بین دوتا دندان جلوی بالام فاصله افتاده و من وقتی از خودم عکس مییگرم عکسمو میبینم میگم من ک دندونام فاصله نداشت و از دندون هام راضی بودم سفید بودن ویکدست فقط دوتای بالا فاصله داشت

 25. سلام
  من خواب دیدم که دندان پاین و پیش رو یک ان که سمت چب است افتاده در عین خوردن نمیدانم که چه میخوردم وقت که افتاده میخاستم در اینه بیبنم اما بیدار شدم

 26. سلام من یک خواب دیدم .در دندان من تار میباشد من کشش میکنم تا تار را بکشم اما دندان لق میشود اما بیرون نمیاید من دوباره محکم میگریم کی سخت شود دندان فلک راست میباشد…لطفان جواب من بدهید .

 27. سلام
  من خواب دیدم دندانهای کاملی دارم با توجه به اینکه خیلی از دندان‌هایم را کشیده ام و چندتایی هم تا نصف پوسیده اند .ولی باتوجه به اینکه دیدم دندانهای کامل و مرتبی دارم ولی اکثر آنها ذراتی کوچک خط سیاه روی آنهاست .تعبیر چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *