د

دمپايي

دمپايي

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دمپايي در خواب ، نشانة آن است كه مي خواهيد به توطئه و دسيسه هايي شيطاني دست بزنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي از دمپايي شما تعريف مي كند ، نشانة آن آست كه به زني عشوه گر دل مي بنديد كه برايتان رسوايي به بار مي آورد .

One Comment

  1. سلام من متاهلم و هنوز فرزندی ندارم . خواب دیدم از خونه پدرم دمپایی آبی رنگ دارم می پوشم دمپایی هم لنگه به لنگه بود مردد بودم بپوشم ولی پوشیدم بعد رفتم بیرون از خونه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *