د

درخت سرو

درخت سرو

دليل كند بر مرد عجمي تيز طبع.

1ـ اگر در خواب درختان سرو سبز ببينيد ، دلالت بر پيروزي در كاري دارد .

2ـ ديدن درختان سرو خشك در خواب ، نشانة نوميدي است و اينكه به هيچ يك از اهداف خود ، دست نمي يابيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *