د

درخت جوز

درخت جوز

دليل كند بر مردي عجمي با اهل و عيال خود سخي بود. اگر بيند بر درخت جوز است، دليل كه با مردي عجمي بزرگ پيوندد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *