Advertisement
د

داغ کردن

داغ کردن
محمدبن سيرين گويد:
داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند بر تنش داغ بود، دليل به قدر آن گنج و مال يابد. اما اگر آن مال را در خيرات و طاعت حق تعالي هزينه كند، در عقبي از عقوبت حق تعالي رستگار شود. ولي اگر در شر و فساد صرف كند، به عذاب مبتلا شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند از محل داغ خون و ريم بيرون مي آمد، دليل كه به خدمت پادشاه مقيم شود. اگر از نشان داغ خون و ريم نمي آمد، دليل كه از سلطان بهره نيابد.

حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند داغ بر كسي نهاد يا كسي داغ بر تن او نهاد، تاويلش سخن زشت است، يا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتي به پشت وي داغ نهادند، دليل بر دين و دنياي او بود. بعضي از معبران گويند: داغ كردن بيان است در كار پادشاه.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
داغ آتشين در خواب ، منع و خوددارى از پرداخت زكات است و مشغولى در لشكر پادشاه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *