Advertisement
خ

خورشيد

خورشيد

حضرت دانيال گويد:
آفتاب درخواب، پادشاه است، يا خليفه بزرگوار. اگر بيند كه آفتاب را از آسمان فرا گرفت، يا وي را به ملك خويش گرفت، دليل كه پادشاهي و بزرگي يابد، يا دوست و مقرب پادشاه گردد. اگر بيند كه خود آفتاب شد، دليل كند كه بزرگي و حشمت يابد. اگر بيند ه با آفتاب به جنگ بود، دليل است كه پادشاه با او جنگ و خصومت نمايد. اگر ديد كه در جايگاه آفتاب يا جايگاه ماه مقيم شد، دليل كه پادشاه گردد و مملكت بر وي مقيم گردد و قرار گيرد. اگر بيند كه نور آفتاب بستد، دليل كه ملك از پادشاه بزرگ بستاند. اگر بيند كه آفتاب را فرا گرفت، ليكن نه از آسمان و نور و شعاع نداشت و تاريك و تيره هم نبود، دليل است كه از غم ها فرج يابد. اگر ديد آفتاب تيره و تاريك بود وبه جاي خويش نبود، دليل است كه پادشاه محتاج كارهاي وي شود.

محمدبن سيرين گويد:
آفتاب درخواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد دبير پادشاه و مريخ پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.

جابر مغربي گويد:
آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود، چنانكه حق تعالي در كلام خود در قصه يوسف ياد كرده است. و هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وي تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد. اگر بيند كه ابر يا چيزي ديگر نور آفتاب را بپوشانيد، دليل كه حالا بر پادشاه، مقرب گردد و احوالش بد شود، خاصه وقتي بيند كه افتاب منكسف گرديد. اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند ه پادشاه بيمار گردد، ليكن زود به شود. اگر بيند كه بر جرم آفتاب رسن يا رشته اي فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد، دليل كه از پادشاه او را قوت و ياري بود. اگر بيند كه آن رسن بگسيخت و او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و منزلت بيفتد. اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند كه گناه يا خطائي از او ظاهر گردد. اگر بيند كه آفتاب يا ماه و جمله ستارگان در يك جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ايشان بستد، دليل كه پادشاهي جهان بگيرد و پادشاهان جهان جمله مطيع او شوند. اگر بيند كه آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تيره و سياه بودند، دليل كند كه بيننده خواب هلاك گردد، خاصه كه ظالم ستمگر بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه در ميان آفتاب، نقطه سياهي بود، دليل كند كه پادشاه از جهت ملك دل مشغول بود. اگر بيند كه دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دليل كه دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد. اگر بيند كه آفتاب و زمين هيچ نور نداشت، دليل بود كه پادشاه آن ديار مغرول گردد و از مملكت بي بهره ماند. اگر آفتاب را به دست خويش ديد، سياه گرديده، دليل كه پادشاه را غمي بزرگ رسد و او را پادشاه از دنيا رحلت كند و عامه مردم را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ابر آفتاب را و ستارگان را همي پوشانيد، دليل كه پادشاه و لشگرش از پيش دشمن به هزيمت شوند. اگر بيند ه افتاب همي پرستيد، دليل كه با پادشاهي بزرگ مقرب گردد.

اسماعيل بين اشعث گويد:
اگر كسي ديد بر فلك نشست و روي به آفتاب كرد، پس ديگر، روي با آفتاب بگردانيد، دليل كه آن كس نخست كافر بوده، پس مسلمان گردد و به عاقبت كافر گردد. اگر بيند كه آفتاب بلرزيد، دليل بود كه پادشاه آن ديار را به جهت چيزي جزئي رنجي رسد، از جائي كه اميد ندارد. اگر بيند كه آفتاب با وي سخن گفت، دليل كند كه از پادشاه جاه و حشمت و بزرگي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود.
اول: خليفه،
دوم: پادشاه وسلطان بزرگ،
سوم: رئيس،
چهارم: عاملي وماموري بر ارزاق وتوشه
پنجم: عدل پادشاه،
ششم: منفعت رعيت،
هفتم: مرد زن و زن را شوي،
هشتم: كار روشن و نيكو.
اگر بيند كه آفتاب را سجده كرد، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وي بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
در مورد آفتاب معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته اي ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سيرين مي گويد آفتاب در خواب شاه است، ماه وزير اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربي مي گويد آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آيه شريفه در سوره مبارکه يوسف. در نفايس الفنون نيز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گرديده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم مي شود. برخي از معبران نوشته اند آفتابي که بر ديوار و حياط خانه شما تابيده است مي تواند يک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار مي گيرد و اگر جوان هستيد گوياي يک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببينيد که ابري چهره آفتاب را تاريک کرده غمي پيدا مي شود که شما را مي آزارد. اگر بيننده خواب ببيند که آفتاب را گرفته و به مالکيت خويش در آورده به جاه و مقام بالا مي رسد و از اين بهتر وقتي است که ببيند خودش به خورشيد مبدل گرديده و نور افشاني مي کند. چنان چه ببيند بين او و آفتاب جنگي در گرفته با يک قدرت برتر رو در رو قرار مي گيرد و کارش به مبارزه و جدال مي رسد. اگر ببيند که خورشيد کم رنگ بود و جاي خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج مي شود.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن آفتاب  بينه باشد
ديدن آفتاب و ماه وستارگان از جمله خويشان خود حرمت بينديا حقتعالي فرزندي کرامت کند که از اوخيربيند
ديدن آفتاب تنهائي از پادشاه نفع بيند

يوسف نبي مي فرمايد :
[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»
پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»
و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «100»

لوک اويتنهاو مي گويد :
خورشيد
منور : نيکبختي در برنامه هايي که براي خود ريخته ايد، افزون کردن مال و منال
طلوع آفتاب : زندگي آرام
کسوف : سستي زود گذر
گرماي شديد : راه پرزحمت

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن طلوع درخشان خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه آينده و عده هاي روزهايي شعف انگيز را خواهد داد .
2ـ ديدن خورشيد به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود و همچنين به سعادتي نامحدود دست خواهيد يافت .
3ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادماني به نقطة اوج خود خواهد رسيد . ديدن غروب خورشيد ، هشداري است تا بيشتر مراقب منافع خود باشيد .
4ـ اگر خورشيد را از لابلاي ابرها به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه مشكلات و سختيها كم رنگ مي شوند و خوشبختي و سعادت آغوش خود را به روي شما خواهد گشود .

5ـ ديدن خورشيد در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ايامي جنجالي و پر خطر است . اما سرانجام اين ايام به پايان مي رسد و وضع زندگي شما بهتر از قبل خواهد شد

‫29 دیدگاه ها

 1. سلام دیشب در خواب دیدم در دست راستم پنج خورشید بود و به آسمان و زمین دستور میدادم ودشمنانم رو به خاکستر تبدیل می کردم و دوستان رو نجات می دادم

  1. خواب طلوع خورشید بع معنای ولایت و پادشاهی است . بسیار خوب است ولی ابتدا زندگی را دچار مشکل می کند

   1. سلام
    خواب دیدم که خورشید به سطح زمین خیلی نزدیک شده بود و حرکت می‌کرد و من و شوهرم و همسرم روی پشت بوم بودیم و به ما نزدیک شد ولی نورش ما رو اذیت نمیگرد و از روی سر ما رد شد لطفا تعبیرش چی میشه

 2. من چندین بار هستش خواب می بینم که خورشید ا ز سمت مغرب به مشرق طلوع می کند و توی خواب میگم که قیامت داره شروع می شه توی آخرین خوابی که دیدم نگاه به ساعت کردم ساعت ۱۱بود
  لطفا به من کمک کنین یعنی زندگیم جهنم برام شده ..
  شماره تلفنم ۰۹۹۱۸۳۳۶۰۷۴

  1. سلام ببخشید من خواب دیدم که خورشید توی شب توی آسمون بود ولی هیچ نوری از خودش نداشتو فقط تشعشعات نورش معلوم میشد و واضح بود که خورشید نگرفته فقط نوری نداشت و خیلی خیلی هم به زمین نزدیک بود انقدر بزرگ و نزدیک که احساس میکردم توی خونه ما هست و خیلی زود هم به حالت غروب رفت و کاملا ناپدید شد اگه لطف کنید برام تعبیرش رو بگین

 3. سلام من خواب دیدم که خورشید خودش سر جاشه ولی دو خورشید دیگه که کوچک و خیلی نزدیک به زمین بودن، حدود چهار متر با سطح زمین فاصله داشتن. و مواد مذاب رو به طرفم پرت می کردن . در اون لحظه مدرسه بودم و با دوستام . هر جا که فرار کردم خورشید کوچک دنبالم بود و این رو هم ذکر کنم که پدر مادرم چند ساله طلاق گرفتن و مادرم هنوز مجرده ولی دو نفر رو مد نظر داره

 4. سلام و با عرض سپاس
  حضرت اقا من خوابی دیده ام که از شما بسیار ممنون و سپاسگزار می شوم برای تاویل این خواب…
  من در خواب دیدم که خورشید بر من غروب کرد.و بعد از این سر ظهر بود که خورشید را وسط نقطه اسمان دیدم همراه با دسته ا ی کبوتر….
  ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است….

 5. سلام با عرض خسته نباشید من تو خواب یه صحرا رو دیدم با یه نفر تو کجاوه روی شر نشسته بودم و نور خورشید هم نارنجی بود خورشید می‌دیدم خیلی بزرگ بود و انگار موقع غروب بود و بعد خواب دیدم تو دانشگاه بودم دوستم ترقه انداخت من ترسیدم و استادم هم یواشکی خندید و یه خواب دیگه دیدم تو چهل داداشم معلم ریاضیم که ده سال پیش معلمم بود دیدم تو مسجد سرشو کوتاه کرده بود لباس سیاه پوشیده بود و صورتش صاف صاف بود پوستش خوب نورانی بود به من می‌گفت مادرت اجازه میده همو تو مسجد همو ببینیم بعدها گفتم اره و من تقریبا سه تا خواب دیدم تو یه شب

 6. سلام بزرگوار
  من در خواب ديدم كه نيكه هاي شب است حدود ساعت يك و نيم نصل شب و اتفاقي در آسمان افتاد و خورشيد ظاهر شد و همه جا را روشن كرد بطوريكه ميگفتند به خورشيد نگاه نكنيد چون چشمتان اذيت ميشود ولي با اينحال ماه جايش را به خورشيد داده بود و در همان ساعتي كه گفتم دقيقا يك و چهل دق شب هوا كاملا با خورشيد روشن شده بود .

  1. منم دقیقاااااا همین خواب رو دیدم
   دقیقا تو خواب منم یک و چهل دقیقه هوا روشن شد😳😳چطوریییی ممکنه واقعاااا دقیقا همین خواب بود😳😳

 7. در خواب دیدم در خانه هستم و در خانه را باز کردم و خورشید گرفتگی شده بود و مدتی به خورشید نگاه کردم کم کم خورشید گرفتگی تمام و نور نمایان می شود ک از خواب بیدار شدم

 8. خواب دیدم تو یه صحرای بزرگم صرا واسم خیلی خیلی زیبا بود که همش داشتم عکس میگرفتم به پشت سرم نگاه کردم به فاصله ی خیلی دور و انگار قسمت بالای زمین روی تپه بود یا کوه پنج شیش تا ستون به حالت مربع بود انگار دیوارای قدیمی بود بین هر چار چثب هم یه خورشید بود با خودم گفتم اره یک خورشید وجود داره انعکاس این ها این همه خورشید اومده پنج شیش تا خورشیدی که میدیدم مثه خورشید واقعی بود بعدش پایین این ستونا کلی اسب دیدم که داشتن با سرعت از سمت چپ ستون به راست ستون میرفتن خیلی اسب بودن وقتی این صحنه رو دیدم اصن تعجب کردم این قد زیبا بود بعدش تو همون زمینی که بودم متوجه شدم عقرب داره زمینه انگار کلی عقرب داشت عقربارو هم دیدم ولی از اثن زمینه فرار کردم و رفتم عقربی نیشم نزد بعدش که از اون جا دور میشدم بابامو دیدم گفتم اره اونجا عقرب داره اونجا نرو …خیلی خوابه زیبایی بود حتی اون منطقه که عقرب داشت قبل از این که متوجه عقربا بشم از منظره لذت میبردم وای اون اسبا و خورشید و نگم که از زیباییش به وجد اومده بودم

 9. سلام وقت بخیر.
  خواب دیدم ک خورشید تو اسمان هس و می درخشه. یکی از عمه هام خورشید و از اسمان گرفت و برد یه قسمت دیگه اسمان اونو زندانی کرد و قفل زد بهم گفت دورش منظومه کشیدم ک نتونه بیاد بیرون. بعدش بهم گفت اسم خودم و بچع هام و یادگاری نوشتم کنارش اسمان هم تاریک شده بود. لطف میکنین تعبیر کنید ممنون میشم

 10. سلام روز بخیر. من خواب دیدم خورشید از مشرق غروب و در کنارش یعنی مشرق خورشید نورانی طلوع کرد.
  لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر

 11. سلام من دیشب خواب میدیدم خورشید داره بزرگ میشه و میدونستم توی خواب که میگن خورشید داره میترکه،من خوابام تعبیر میشن ولی دوس دارم بدونم این چه تعبیری داره

 12. چن روز پیش خواب کسوف دیدم

  تو یه گروهی که بودم بین همه کدورت پیش اومد ولی الان تازه فهمیدم کدورت لازم بود که بعضیارو بشناسم و یه مسیر جدید با ادمای خوب جلو روم باز شد

 13. سلام خواب دیدم بربالای پشت بام وبه سمت خورشید ایستاده ام میدانستم به سمت شرق وبه سمت اقاامام رضا(ع)ایستاده بودم وبه ایشان سلام میدادم السلام علیک یا شمس الشموس یا امام رئوف یا علی بن موسی الرضا(ع)مشکل بسیار بزرگی دارم قبل از اینکه بخوابم با امام رضا حرف میزدم.لطفا خوابم را تعبیر کنید ممنونم

 14. سلام من چند شب پیش خواب دیدم که بیرون از سیاره خودم هستم اما همه چی سیاه هست هیچ چیزی رو نمیدیدم نه ستاره ی نه خورشیدی اما پشت سرم رو که نگاه کردم دیدم زمین خودمون به شکل قهوه ی رنگ بسیار تاریک معلوم میشد انگار پایان زمین شده بود اگر جوابم رو بدید ممنون میشم.

 15. سلام
  من دیشب خواب دیدم که خورشید می تابد خیلی هم روشن است ومن برای محافظت از نور خورشید یک شاخچه ی باچندتابرگ در دست گرفتم ولی اون کفایت نمیکند وباخود میگویم من باید چتر باخود میداشتم وبا خودم تصور میکنم تا رسیدن به مقصد این نورخورشید تورا می سوزاند وهلاک میکند.
  تعبیرش چی میتواند باشد لطفا راهنمایی کنید.

 16. سلام این خوابم لطفا یکی تعبیرشو بهم بگه من متوجه نشدم😢
  تو اسمون و از فضای خیلی نزدیکی یه خورشید بود ما تو خونه بودیم و مامانم و برادرم خواب بودن. به خوبی مشخص بود از اون فاصله که خورشید در حال سوختنه.
  و یه چیز دیگه هم ک برام عجیب بود و نمی دونستم چیه هم تو اسمون بود و یادم نیست فقط یادمه برا من بد بیاری نیاورد.
  یهو اون چیز بد رفت و به حاش یه خورشید دیگه اومد حالا دو تا خورشید تو اسمون بود از شدت گرما و نور مامان بیدار شد. احساس کردم اوزشید ها دارن منفجر میشن سریع ب مامان گفتم بیاین بریم تو اتاق و پناه بگیریم تا رفتیم تو اتاق انفجار اتفاق افتاد.

 17. سلام من خواب دیدم صبع که بلند شدم دیدم خورشید از مغرب طلوع کرده بعد هوا هم کمی ابری بود بعد دیدم 4-5تا خورشید میبینم بعد دیدم روی خورشید پرچم یه کشوری اکراین هست رزد و آبی بود

  1. باسلام من دیشب خواب دیدم که از اسمان ندا امد وکفت انابقیته لله وهمهمه شد که امام زمان ظهور کردن عده ای زیربار نمیرفتن تااینکه دو خورشید وسط آسمان قرارکرفت وهمه مردم روی پشت بامها رفتن وبه دوتا خورشید نکاه میکردند لطفا تعبیرش چیه

 18. من دیشب یعنی ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ خواب دیدم یه سنگی کوچک در دستم بود اونو رو به کوه بزرگ و باشکوه گرفتم خورشید از پشت کوه بالا اومد و چنان پر نور بود که شعاع نورش به چشمانم برخورد میکرد و من بسبار خوشحال بودم و حس بزرگی میکردم خدایا هزار مرتبه شکرت ک تعبیر بسیار پرشکوهی داشت ..خواب برادر مرگ هست ..و روح من همچنین فضایی رو لمس کرده این باعث میشه من به خودم ببالم خدایا شکرت ..

 19. سلام من دیشب دیدم با خواستگارم از جایی غار یا تونل مانند آمدم بیرون نور سفید خورشید حس عالی رو بهم میداد و گرمای لذت بخشی داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *