جخ

خوابيدن

خوابيدن
لوک اويتنهاو مي گويد :
خوابيدن : تنبلي
خوابيدن در منزل ديگري : حسادت
در طبيعت : سفر خوابيدن
خوابيدن در يک آلاچيق : ماجرا جويي
خوابيدن در يک هتل : خواسته هاي بر آورده شده
خوابيدن دريک واگن : روابط تجاري مساعد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *