Advertisement
خ

خشت

خشت
محمدبن سيرين گويد: خشت درخواب مال بود، مجموع چنانكه در تاويل، هر خشتي را هزار درم نهاده بود. اگر بيند خشت زد و خشت وي خشك شد، دليل كه به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند كه خشت در دست فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه هزار درم بيابد يا كسي بدو دهد. اگر بيند او را خشت بسيار جمع شده بود دليل كه او را مال و منفعت بسيار جمع گردد.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه خشت از ديوار مي تراشيد، دليل كه مال خداوند ديوار برود. اگر بيند خشت را پاره پاره كرد و پراكنده نمود، دليل كه مال خود را بر غير هزينه كند.
جابر مغربي گويد: خشت پخته به خواب ديدن بد بود، زيرا كه آتش به وي رسيده است، از اين سبب، دليل بر غم و اندوه كند و بناها ديدن كه از خشت پخته و گچ بود بد بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد : خشت در خواب گوياي مال بي بنيادي است که چه آسان به دست آمده باشد و چه دشوار زود از بين مي رود. خشت در خواب هاي ما اسقاط تکليف است بدون تعهد و التزام. چنان چه در خواب ديديد کسي خشت مي زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده مي شود به دست شما مي رسد آن پول يا مال مثل همان خشت است و بي دوام هستند. به دوام و بقاي آن نمي توانيد اميدوار باشيد. اگر در خواب ببينيد ديوار يا بنايي از خشت را خراب مي کنيد و مي تراشيد مال خود را در راه بيهوده خرج مي کنيد. برخي از معبران نوشته اند اگر ببينيد بنايي از خشت را خراب مي کيند جايي را مي سازيد و ساختمان مي کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *