خ

خستگي

خستگي
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند تن او را كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد، دليل كه خسته كننده او را سخن راست گويد و جوابش باز نتواند داد.
اگر بيند خون از تن او يا از جراحت او بيرون آمد، دليل كه خسته كننده او را سخن دروغ و محال بگويد و در وي طعنه زند.
اگر كسي بر تن خود خستگي بسيار بيند، دليل كه او را مال نقصان افتد، يا از گناه توبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن خستگي به خواب بر سه وجه است.
اول: مال.
دوم: منفعت.
سوم: سخن ناخوش است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *